Technik ekonomista

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Kwalifikacja A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)

Repetytorium i testy egzaminacyjne przypominają uczniowi najważniejsze informacje z kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą:

 • podstaw prawa
 • funkcjonowania przedsiębiorstw

Połączenie testów z repetytorium umożliwia uczniowi natychmiastową weryfikację swoich wiadomości w wypadku błędnie rozwiązanych zadań.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Zofia Mielczarczyk, Joanna Libura, Monika Wolak

Zakres:

 • kwalifikacja A .36 (Prowadzenie rachunkowości)

Repetytorium i testy egzaminacyjne przypominają uczniowi najważniejsze informacje z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości. Pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą:

 • księgowości
 • kalkulacji
 • inwentaryzacji
 • sprawozdawczości
 • analizy finansowej

Połączenie testów z repetytorium umożliwia uczniowi natychmiastową weryfikację swoich wiadomości w wypadku błędnie rozwiązanych zadań.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Zakres:

 • Kwalifikacja A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)

 

Publikacja do nauki:

 • przygotowania się do części pisemnej egzaminu zawodowego,
 • sprawdzenia swoich umiejętności przed częścią praktyczną egzaminu zawodowego,
 • zapoznania się z nowymi przepisami i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości

Jolanta Libura, Monika Wolak

Zakres:

 • Kwalifikacja A.36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Publikacja do nauki:

 • przygotowania się do części pisemnej egzaminu zawodowego,
 • sprawdzenia swoich umiejętności przed częścią praktyczną egzaminu zawodowego,
 • zapoznania się z nowymi przepisami i wymaganiami egzaminacyjnymi.

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.

Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa cz.1

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa

Joanna Ablewicz

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków)

 

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem,
 • właściwego stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • poprawnego zastosowania przepisów podatkowych.

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa cz.2

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Damian Dębski, Paweł Dębski

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków)

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania działalności gospodarczej,
 • sposobów określania zadań przedsiębiorców, instytucji administracji publicznej i rozróżniania form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw,
 • opracowywania działań marketingowych,
 • prowadzenia obrotu materiałami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi,
 • kalkulowania cen i rozliczania podatku VAT.

 

Kadry i płace

Kadry i płace

Damian Dębski, Paweł Dębski

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji A.35 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych)

 

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych i emerytalno-rentowych,
 • sposobów przeprowadzania rekrutacji,
 • przygotowywania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników,
 • obliczania wynagrodzeń i niezbędnych podatków,
 • sporządzania deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz zeznania dotyczącego podatku dochodowego,
 • właściwego korzystania z programów komputerowych.

 

Planowanie analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Damian Dębski, Paweł Dębski

Zakres:

 • 3. część kwalifikacji A.35 (Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość)

 

Podręcznik do nauki:

 • sposobów planowania i przeprowadzania analizy ekonomicznej,
 • zasad planowania i sporządzania biznesplanu,
 • stosowania wskaźników ekonomicznych,
 • metod przygotowywania sprawozdań finansowych i materiałów analitycznych,
 • sprawnego korzystania z programów komputerowych.

 

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Księgowość i kalkulacja cz.1

Księgowość i kalkulacja. Część 1

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych)

 

Podręcznik do nauki:

 • rachunkowości,
 • sposobów sporządzania oraz kontrolowania dowodów księgowych,
 • interpretowania zdarzeń gospodarczych za pomocą dowodów księgowych,
 • zasad funkcjonowania kont księgowych,
 • stosowania przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 

Księgowość i kalkulacja cz.2

Księgowość i kalkulacja. Część 2

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych)

 

Podręcznik do nauki:

 • rozliczania kosztów działalności organizacji,
 • planowania amortyzacji środków trwałych i dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
 • stosowania różnych metod kalkulacji kosztów,
 • ustalania wyniku finansowego metodą statystyczną i metodą księgową,
 • sposobów poprawiania błędów w księgach rachunkowych,
 • sporządzania zestawień obrotów i sald.

 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji)

 

Podręcznik do nauki:

 • sposobów przeprowadzania inwentaryzacji,
 • rozróżniania etapów i rodzajów inwentaryzacji,
 • przygotowywania dokumentacji przebiegu inwentaryzacji oraz stosowania różnych jej metod.

 

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Grażyna Borowska

Zakres:

 • 3. część kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej)

 

Podręcznik do nauki:

 • przygotowywania analiz finansowych,
 • rozróżniania metod analiz finansowych,
 • stosowania wskaźników analizy finansowej,
 • sposobów oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji.

 

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Zakres:

 • dla wszystkich zawodów z branży ekonomicznej

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad organizacji i techniki pracy biurowej,
 • prowadzenia korespondencji służbowej,
 • obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej,
 • sprawnego korzystania z programów komputerowych,
 • sposobów przechowywania dokumentów,
 • stosowania przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

 

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Zakres:

 • dla wszystkich zawodów z branży ekonomicznej

 

Podręcznik do nauki:

 • metod badań statystycznych,
 • umiejętności rozróżniania, obliczania i interpretowania podstawowych miar statystycznych,
 • przeprowadzania analizy statystycznej badanego zjawiska i gromadzenia informacji na jego temat,
 • opracowywania i prezentowania danych statystycznych oraz wyników badań przy wykorzystaniu programów komputerowych.

 

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki:

 • podstawowych pojęć oraz praw i zasad obowiązujących w mikroekonomii
  i makroekonomii.

Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Prowadzenie dzialalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

 

Podręcznik do nauki:

 • uwarunkowań prawnych z zakresu BHP,
 • zagrożeń zawodowych,
 • zasad ergonomii,
 • zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Język obcy zawodowy

Język angielski w branży ekonomicznej

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • gospodarka rynkowa,
 • mikroekonomia i makroekonomia,
 • prace biurowe, korespondencja handlowa, statystyka,
 • obliczanie podatków, dokumentacja finansowa,
 • rachunkowość, bilans,
 • obsługa klienta,
 • kadry i płace,
 • marketing,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

 

Język niemiecki w branży ekonomicznej

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • gospodarka rynkowa,
 • mikroekonomia i makroekonomia,
 • prace biurowe, korespondencja handlowa, statystyka,
 • obliczanie podatków, dokumentacja finansowa,
 • rachunkowość, bilans,
 • obsługa klienta,
 • kadry i płace,
 • marketing,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

 

Skonsultuj się

Masz pytania? Nasz konsultant jest do Twojej dyspozycji.

801 220 555

Kup teraz

Od zakupu w naszym sklepie
internetowym dzieli Cię jeden krok.