Zaczynamy program „Dyrektorzy Zawodowcy”

2015-04-15

Im bardziej przedsiębiorczy dyrektor, tym lepsza szkoła zawodowa – to jeden z głównych wniosków płynących z badania „Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców”. Badanie przeprowadzono na zlecenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach ich wspólnego programu „Dyrektorzy zawodowcy” pod patronatem  honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

– Okazuje się, że, jak to w życiu – najważniejsze to poznać się i zacząć razem działać – mówi Jerzy Garlicki, prezes WSiP. –  Bo, gdy przedsiębiorcy i dyrektorzy podejmują współpracę, to są z niej w zdecydowanej większości zadowoleni. Przeważająca większość dyrektorów (85%) oraz przedsiębiorców (89%) uważa, że praktyki i staże w zawodzie zapewniają uczniom i absolwentom perspektywy zawodowe.”

Reforma szkolnictwa zawodowego trwa od 2012. Wprowadzono nową podstawę programową. Doświadczenie podpowiada, że jednym z kluczowych elementów umożliwiających osiąganie celów reformy jest współpraca szkoły z firmami. Ważne jest więc, aby poznać bariery i możliwości takiej współpracy.

Dlatego Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców uruchamiają program pt. „Dyrektorzy zawodowcy”, w ramach którego przeprowadzili badanie dyrektorów i przedsiębiorców, a także zorganizują debatę ekspertów na bazie badania, oraz e-szkolenia dla dyrektorów z zakresu przedsiębiorczości.  Program wpisuje się w założenia Roku Szkół Zawodowych MEN, dlatego otrzymał patronat Ministra Edukacji Narodowej.

– Z badania wynika m.in., że dyrektorzy wskazują potrzebę i chęć do rozwoju swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i zarządzania szkołą. – mówi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.  – 76% dyrektorów deklaruje, że potrzebuje wsparcia w zarządzaniu szkołą, a 69% – że nie dokształca się z przedsiębiorczości i zarządzania.

W maju WSiP i ZPP zorganizują, w nawiązaniu do wyników badania, publiczną debatę o roli dyrektorów i przedsiębiorców w podejmowaniu współpracy między szkołami a firmami.  Wyniki badania i debata posłużą do opracowania tematów e-szkoleń, które zostaną przeprowadzone dla dyrektorów szkolnictwa zawodowego przez WSiP i ZPP w czerwcu 2015.

 

Omówienie kluczowych wyników badania

„Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców”

Bariery

Podjęcie współpracy napotyka na kilka barier. Główną przyczyną braku współpracy zarówno w przypadku dyrektorów jak i przedsiębiorców jest wzajemna bierność (ponad 1/3 dyrektorów oraz przedsiębiorców wskazuje jako przyczynę braku współpracy to, że nikt się do nich nie zgłosił). Jest to równocześnie przerzucanie odpowiedzialności za taka współpracę na drugą stronę. Ponadto blisko 1/3 dyrektorów szkół zawodowych uważa, że brak współpracy wynika z tego, że uczniowie wolą sami znaleźć pracę, co jest kolejnym przykładem przerzucania odpowiedzialności na innych.

Dodatkowo można zauważyć specyficzne powody braku współpracy wskazywane przez przedsiębiorców. Wskazują oni zarówno na nieodpowiedni dla nich rodzaj kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych (14% z nich przyznaje, że mają oni kwalifikacje niedostosowane do potrzeb firm, a 16%, że są one nieodpowiednie) oraz przekonania o trudności biurokratycznych zawiązanych z taka współpracą (15% przedsiębiorców przyznaje, że nie wie jak załatwić współpracę, 17% uważa, że wymaga to dużo biurokracji).

Przedsiębiorcy przyznają, że nie mają wiedzy na temat szkół zawodowych funkcjonujących w regionie – aż 3/4 przedsiębiorców negatywnie ocenia poziom swojej wiedzy na temat lokalnych szkół zawodowych – co jednak połączone jest z przekonaniem, że inicjatywa w sprawie nawiązania współpracy ze szkoła zawodową nie leży po ich stronie.

Dodatkowo – prawie połowa dyrektorów i przedsiębiorców uważa, że szkolnictwo zawodowe ma negatywny obraz w społeczeństwie.

Potencjał

Ponad 4/5 dyrektorów szkół zawodowych oraz 3/4 przedsiębiorców jest zainteresowanych współpracą w zakresie bezpłatnych staży bądź praktyk zawodowych. Nieco ponad połowa dyrektorów szkół oraz 2/3 przedsiębiorców przyznaje, że byłaby skłonna podjąć się takiej współpracy w przypadku staży płatnych. Warto zauważyć, że większą chęć do współpracy w zakresie płatnych staży/praktyk wyrażają przedsiębiorcy niż dyrektorzy szkół.

Jeśli zaś chodzi o potencjał zatrudnienia w poszczególnych branżach, przedsiębiorcy często oceniają go lepiej w porównaniu z dyrektorami. Obydwie grupy badanych zgadzały się, że branżami o dużym potencjale są budownictwo, mechanika, gastronomia, handel. Przedsiębiorcy dużo pozytywniej niż dyrektorzy oceniają też szanse zatrudnienia w takich branżach jak murarstwo czy stolarstwo. Za branże o najmniejszym potencjale uznawane są grafika oraz ochrona środowiska.

Badanie „Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców” zostało przeprowadzone przez Dom Badawczy Maison na zlecenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Badanie zostało zrealizowane we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Arianda. Wzięło w nim udział 532 przedsiębiorców oraz 382 dyrektorów szkół. Każda z osób wypełniała kwestionariusz dotyczący szkolnictwa zawodowego odpowiednio przystosowany do danej grupy. Pełna treść badania znajduje się poniżej.

Dyrektorzy-zawodowcy: informacja prasowa (PDF 200kB)
Dyrektorzy-zawodowcy: badanie (PDF 2MB)

 

Pobierz PDF Drukuj Udostępnij