Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu?

autyzm

Autyzm należy do grupy rozległych zaburzeń neurorozwojowych o wieloczynnikowej etiologii, ujawniających się do 3 roku życia. Według najnowszej klasyfikacji diagnostycznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego DSM-V, dla określenia różnych typów autyzmu używa się terminu „spektrum zaburzeń autystycznych” (ASD – Autism Spectrum Disorders) i obejmuje on zaburzenie autystyczne, zespół Aspergera oraz całościowe zaburzenia rozwojowe, bliżej nieokreślone. Jak pracować z uczniem z autyzmem? Jak mu pomóc oraz jak pomóc sobie?

Główne objawy autyzmu pojawiają się w trzech sferach zachowań dziecięcych:

 • trudności w funkcjonowaniu społecznym,
 • zaburzenia w rozwoju języka i komunikacji,
 • ograniczony, stereotypowy charakter zachowań i zainteresowań.

Do diagnozy spektrum autyzmu konieczne jest występowanie objawów z wszystkich trzech obszarów.

Każde dziecko ze spektrum autyzmu jest indywidualnością, ma własną osobowość, odmienne uzdolnienia i u każdego z nich, autyzm wygląda inaczej. Ze względu na różnorodną konfigurację objawów i ich nasilenie oraz fakt nieharmonijnego rozwoju, trudno o dwójkę tak samo funkcjonujących dzieci z autyzmem. Wśród uczniów z ASD mogą znaleźć się dzieci z głębokimi zburzeniami w zachowaniu i znacznym lub umiarkowanym upośledzeniem umysłowym, a na drugim biegunie będą dzieci w normie intelektualnej lub z inteligencją ponadprzeciętną, z niewielkim poziomem nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Z uwagi na te różnice, potrzeby edukacyjne uczniów z ASD są niejednorodne i nie ma jednolitego wypracowanego systemu, który zapewni im odpowiednie wsparcie.

Indywidualne podejście w przypadku uczniów z ASD oznacza:

 • przeprowadzenie szczegółowej diagnozy umiejętności dziecka, rozpoznanie jego mocnych i słabych stron funkcjonowania,
 • nauczanie takich treści, których dziecko w danym momencie najbardziej potrzebuje, nawet, jeśli nie jest to zgodne z podstawą programową,
 • elastyczne dostosowanie metod pracy do potrzeb i możliwości danego ucznia,
 • dostosowanie materiałów edukacyjnych (np. pomocy dydaktycznych, planów zajęć) do konkretnych potrzeb dziecka, jego różnych deficytów i zaburzeń.

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). Powstaje on w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, która określa jego możliwości i ograniczenia, czyli mocne i słabe strony funkcjonowania. Ocena taka jest dokonywana co najmniej dwa razy w roku szkolnym i uwzględnia efektywność pomocy psychologicznej udzielanej uczniowi oraz dokonuje, w miarę potrzeb, modyfikacji programu.

Czytaj także: Prawa ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

W IPET podany jest zakres i sposób dostosowania programu i wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Określone są metody i formy pracy oraz cele edukacyjne, terapeutyczne i wychowawcze.

Obecność ucznia z ASD w klasie wiąże się również z zatrudnieniem nauczyciela współorganizującego proces kształcenia.

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco ze wszystkimi treściami na blogu „Temat: Edukacja” >> ZAPISUJĘ SIĘ

Wskazówki pomocne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu:

 • Bez nawiązania kontaktu z dzieckiem trudno o jakąkolwiek formę współpracy. Poświęćmy czas na zbudowanie zaufania i nawiązanie pozytywnej relacji.
 • Głównym problemem dzieci z autyzmem w zakresie funkcjonowania społecznego w szkole są trudności w obszarze relacji w grupie rówieśniczej. Pomóżmy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami. W rozważnym doborze kolegów, w inicjowaniu rozmowy, zachęcajmy do udziału w grupowych zajęciach, grach czy zabawach.
 • U dzieci ze spektrum autyzmu nawet niewielkie zmiany mogą wywołać niepokój, nieadekwatny z obiektywnego punktu widzenia lub trudne zachowania. Zapewnijmy uczniowi stałość i przewidywalność. Pomocne będzie sporządzenie dla niego planu dnia, planu konkretnej lekcji lub zajęć na poziomie dla dziecka zrozumiałym. O niespodziewanych zmianach uczeń powinien być możliwie jak najwcześniej uprzedzany.
 • Spektrum autyzmu towarzyszą często zaburzenia sensoryczne. Najczęściej występujący zrzeiami są unikanie bodźców zmysłowych i przeciążenie sensoryczne. W środowisku szkolnym pełnym różnorakich bodźców, dzieci z autyzmem mają problem ze skupieniem uwagi i łatwo mogą wpadać w rozdrażnienie. Zadbajmy zatem o komfort sensoryczny ucznia. Przydzielmy mu miejsca w pierwszej ławce, z dala od okna i drzwi, tak by jak najłatwiej mógł skupić uwagę na lekcji. Wydzielmy miejsce na relaks i wyciszenie, gdyby zaszła taka potrzeba.
 • Ze względu na deficyty umiejętności komunikacyjnych i rozumienia języka nie zalewamy ucznia potokiem słów, przekazujemy tylko najważniejsze treści. Należy używać języka prostego i jednoznacznego, nie stosujemy przenośni, ironii, aluzji, ponieważ dzieci mogą mieć problem z ich zrozumieniem. Między zdaniami warto robić przerwy. Tak, aby dziecko miało czas na przetworzenie informacji, a po zadaniu pytania czy polecenia, dać dziecku odpowiedni czas na zareagowanie. Jeśli u dziecka występuje nadwrażliwość słuchowa, trzeba pamiętać, aby nie mówić za głośno.

Wykorzystuj namacalne materiały

 • U uczniów z autyzmem często występuje przewaga myślenia obrazowego nad werbalnym oraz dobre spostrzeganie wzrokowe i pamięć wzrokowa. Informacje, wskazówki i plany podajemy w formie wizualnej, zrozumiałej dla danego dziecka. Jeśli nauczyciel prezentuje obrazki, zdjęcia, wspomaga się planszami, mapami, uczniowi jest łatwiej skupić uwagę na lekcji i przyswoić więcej wiedzy.
 • Ze względu na trudności w przyswajaniu pojęć abstrakcyjnych i w myśleniu abstrakcyjnym, pozwólmy dziecku pracować na materiałach namacalnych.
 • Zadania, które dziecko ma wykonać, podzielmy na mniejsze etapy. Można też przedstawić dziecku plan wykonania zadania lub pomóc mu taki plan zrobić. Czasami konieczne może okazać się skrócenie zadania lub zmniejszenie jego trudności.
 • Dzieci ze spektrum autyzmu często mają specjalne zainteresowania i uzdolnienia oraz ulubione formy pracy. Pracując nad obszarami problemowymi ucznia nie zapomnijmy o usprawnianiu mocnych stron dziecka, w tym jego zdolności wysepkowych. Zdolności wysepkowe to wyjątkowe umiejętności w bardzo wąskiej dziedzinie tj. szybkie liczenie w pamięci, rysowanie z pamięci z niezwykłą ilością detali, zapamiętywanie ciągów liczb. Szacuje się, że zdolności wysepkowe występują tylko u 1 na 10 osób z autyzmem. Dzięki temu dziecko będzie miało większą motywację do nauki, wzrośnie jego ciekawość poznawcza i szansa na skuteczną stymulacje rozwoju.
 • Bardzo ważne w procesie edukacji uczniów z ASD jest wzmacnianie ich motywacji podczas każdej lekcji. Nagradzajmy każde, nawet najdrobniejsze osiągnięcie. Chwalmy również za podjęcie próby wykonania jakiegoś zadania i stwarzajmy jak najwięcej sytuacji, w których dziecko będzie miało poczucie sukcesu.

Pojawienie się ucznia ze spektrum autyzmu w klasie często budzi kontrowersje i obawy nauczycieli. Dotyczą one, między innymi, ewentualnych trudnych zachowań oraz konieczności podporządkowania całej klasy potrzebom jednego ucznia.

Jednak nauka w szkole ogólnodostępnej daje dzieciom z ASD szansę na zbudowanie relacji z innymi. Umożliwia także życie w społeczeństwie, a nie na jego marginesie.

Autor: Maria Kulpa, Psycholog

Przeczytaj także: 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Warto uświadamiać dzieci, czym jest autyzm

Przeczytaj także

co można zrobić z darów jesieni w szkole
Edukacja szkolna i przedszkolna

Co można zrobić z darów jesieni na zajęciach w szkole?

Nauka z naturą. Wprowadzanie kontaktu z naturą do codziennych zajęć w klasie spowoduje, że uczniowie będą szczęśliwsi i bardziej zaangażowani podczas zajęć. Jak wykorzystywać dary jesieni w pracy w klasie?

Jak rozmawiać z uczniami o autyzmie
Edukacja szkolna i przedszkolna, Wychowanie i rozwój dziecka, Psychologia

Pomysł na godzinę wychowawczą: rozmowa o autyzmie z uczniami

Autyzm to zespół wielu różnych cech i sposobów zachowania się, które są spowodowane odmienną budową mózgu. Osoba z autyzmem inaczej spostrzega i odczuwa otaczający nas świat. Przeczytaj tekst i dowiedz się, jak przeprowadzić godzinę wychowawczą o tym zaburzeniu.

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki, żeby rodzice nam zaufali?

Przygotowanie się do tego wydarzenia jest ważne. Przede wszystkim dlatego, że należycie zaplanowany i profesjonalny kontakt może pomóc zbudować nie tylko zaufanie, ale i pozytywną relację między nauczycielem a rodzicami. Ta natomiast jest kluczowa dla odpowiedniego rozwoju uczniów.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Interesuje mnie:
zarządzanie placówką
wychowanie i rozwój dziecka
edukacja szkolna i przedszkolna
strefa ucznia
psychologia
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku