Jak reagować na przemoc w klasie?

Jak reagować na przemoc w klasie

Przemoc narusza podstawowe prawa jednostki do zachowania godności osobistej i do życia w poczuciu bezpieczeństwa. U poszkodowanego dziecka powoduje obniżenie poczucia własnej wartości, spadek motywacji do nauki czy alienację społeczną. W skrajnych przypadkach może wywołać poważne problemy w obszarze zdrowia psychicznego i prowadzić do myśli, a nawet prób samobójczych. Zatem jak reagować na przemoc w klasie, żeby pomóc ofierze?

Jak reagować na przemoc w klasie?

Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi bezpieczeństwa na jej terenie. Przemoc rówieśnicza wymaga zdecydowanej interwencji i współpracy wielu osób. O przemocy w klasie powiadomieni powinni być wychowawca, dyrektor, pedagog i psycholog szkolny, rodzice, zarówno sprawcy, jak i poszkodowanego, a także policja, jeśli sytuacja jest poważna.

Interwencja w przypadku zaistnienia przemocy w klasie powinna obejmować pracę ze wszystkimi stronami przemocy – poszkodowanymi, sprawcami i świadkami.

Inni czytali: Jak pomóc dziecku, które stało się kozłem ofiarnym?

Praca z dzieckiem poszkodowanym, ofiarą przemocy klasowej

Wychowawca, który dowiaduje się o sytuacji przemocy w swojej klasie powinien w pierwszej kolejności rozważyć możliwość rozmowy z uczniem, który jest jej ofiarą. Rozmowa taka powinna odbyć się w bezpiecznym miejscu, bez świadków, trzeba też się do niej odpowiednio przygotować. Dziecko może bardzo bać się sprawcy, więc nie będzie chciało powiedzieć o tym, co je spotyka.

W trakcie pierwszej rozmowy o przemocy rówieśniczej należy:

 • zapewnić dziecko o dyskrecji;
 • powiedzieć o dostrzeżeniu przemocy, obawach o dziecko i chęci udzielenia mu pomocy;
 • słuchać aktywnie i uważnie – można zapisywać sytuacje, o których uczeń opowiada;
 • zadawać pytania otwarte, np. „Opisz jak wyglądała wczorajsza sytuacja, kiedy kolega zniszczył ci książkę”;
 • nazywać uczucia dziecka które obserwujemy, np. „Myślę, że czujesz się samotny”, „Widzę, że się boisz”;
 • okazać uczniowi cierpliwość i akceptację, docenić odwagę, że opowiedziało o swojej sytuacji;
 • uszanować lęk i odmowę wskazania sprawców;
 • powiedzieć uczniowi, że ma prawo do bezpieczeństwa i że są normy, które go chronią;
 • zapytać dziecko o jego pomysły na rozwiązanie problemu i zapewnić, że zostanie poinformowane o planowanych w tej sytuacji działaniach.

Czytaj także: Autoagresja u dzieci. Co robić, kiedy dziecko się samookalecza?

Podczas rozmowy należy unikać:

 • przypisywania dziecku winy za to, co go spotyka;
 • podważania czy zaprzeczania relacjom dziecka i bagatelizowania jego problemów;
 • dawania powierzchownych rad typu „Nie zwracaj uwagi na ich zaczepki”, bo dziecko zrozumie, że nie może liczyć na pomoc.

Współpraca z rodzicami poszkodowanego dziecka jest niezbędna. W tym celu wskazane jest, aby wychowawca:

 • przekazał rodzicom, co wie o sytuacji przemocy i jasno wyraził, że szkole zależy na jej przerwaniu;
 • wysłuchał, co na ten temat wiedzą rodzice i jakie mają pomysły na rozwiązanie sytuacji;
 • przedstawił, jakie działania ma zamiar podjąć szkoła i na czym mają polegać, można też poprosić rodziców o pomoc w przedstawionym planie działania – pomoże to uspokoić rodziców i zbudować ich zaufanie do szkoły;
 • ustalił, jak często i w jaki sposób szkoła będzie informować o swoich działaniach;
 • przedstawił ofertę pomocy psychologicznej;
 • uświadomił rodzicom, że istnieje możliwość zgłoszenia zdarzenia na policję, jeśli sytuacja się do tego kwalifikuje.

Należy wziąć pod uwagę, że dziecku poszkodowanemu może być potrzebne doraźne wsparcie. Do takich działań należą:

 • wsparcie psychologiczne w szkole, w porozumieniu z rodzicami lub w razie potrzeby pomoc specjalistów spoza szkoły;
 • regularne spotkania z uczniem w celu omówienia, czy podjęte działania przynoszą spodziewane efekty;
 • jeśli sytuacja jest poważna, ustalenie z uczniem i rodzicami, co dziecko ma zrobić w sytuacji konkretnego zagrożenia.

Działanie długofalowe dotyczące przemocy rówieśniczej

Pełna interwencja powinna zawierać pomysły na to, co zrobić, aby pomóc uczniowi wyjść z roli ofiary i pomóc mu lepiej funkcjonować w grupie rówieśników.

W tym celu wskazane jest:

 • przywracanie dziecku poczucia sprawstwa – wspólnie znajdowanie pomysłów, jak zmienić jego sytuację w klasie, wyzwalanie inicjatywy, zachęcanie do wymyślania własnych rozwiązań;
 • ćwiczenie z uczniem asertywnych sposobów reagowania na agresję;
 • wzmacnianie u dziecka poczucia własnej wartości, np. poprzez dowartościowywanie, pokazywanie jego mocnych stron, umiejętności;
 • uczenie nawiązywania relacji, zachęcanie do kontaktów z rówieśnikami, np. w pracach grupowych.

Praca ze sprawcą przemocy rówieśniczej

Praca ze sprawcą, to pomoc w zmianie jego niekonstruktywnych zachowań na pozytywne oraz działania dyscyplinujące, których celem jest jak najszybsze przerwanie przemocy. Dziecko poszkodowane musi mieć zapewnione bezpieczeństwo i nie może czekać, aż sprawca zmieni swoje zachowanie, bo jest to proces długotrwały.

Może Cię zainteresować: Jak reagować, gdy jesteśmy świadkami przemocy wobec dziecka?

Zmianę zachowań sprawcy można osiągnąć poprzez:

 • naukę kontroli złości;
 • rozwijanie empatii – nauczenie przyjmowania perspektywy innych osób, wczuwania się w sytuację poszkodowanego;
 • ustalenie jasnego systemu zasad zachowania, stawianie granic, wyciąganie konsekwencji, jeśli uczeń zasady łamie;
 • pokazanie, jak pozytywnie można realizować potrzebę dominacji, np. poprzez pełnienie ważnych funkcji w klasie – jeśli sprawca za swoją pracę doświadczy uznania rówieśników, trudniej mu będzie wrócić do aspołecznych zachowań;
 • poświęcenie sprawcy uwagi i zainteresowania, pokazanie że dorośli widzą także jego zalety;
 • pomoc psychologiczna – szczególnej opieki psychologicznej potrzebują dzieci, u których agresja ma źródło w dysfunkcyjnej rodzinie, np. przemocowej lub alkoholowej.

Ukierunkowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi, tylko po uzyskaniu zgody rodzica. O potrzebie objęcia dziecka taką opieką powinien rodziców poinformować dyrektor. Jeśli rodzice sprawcy nie współpracują lub współpraca jest pozorowana, należy powiadomić sąd rodziny, który jest uprawniony do wydawania stosownych zarządzeń.

Pierwsza rozmowa ze sprawcą przemocy rówieśniczej:

 • opisz zdarzenia, fakty o których wiesz i określ swój stosunek do nich;
 • odwołaj się do obowiązujących norm i zasad, powiedz, które zostały przekroczone;
 • poinformuj, jaki jest cel rozmowy;
 • aktywnie wysłuchaj – zadawaj otwarte pytania, nazywaj uczucia;
 • powiedz, jak jego zachowanie wpływa na dziecko poszkodowane, spróbuj wzbudzić u sprawcy empatię wobec poszkodowanego ucznia;
 • poszukaj wspólnie ze sprawcą rozwiązań sytuacji, np. sposobów zapanowania nad emocjami;
 • jeśli uczeń współpracuje, doceń jego wysiłek.

Jak reagować na przemoc w klasie? Na pewno nie da się tego rozwiązać jedną rozmową

Po pierwszej rozmowie konieczne są kolejne spotkania. Mogą to być rozmowy mające na celu sprawdzenie, czy uczeń wdrożył się do zaproponowanych rozwiązań lub postanowień. Jeśli widzimy że tak jest, sprawca stara się zmienić swoje zachowanie i pracuje nad sobą, należy o tym dziecku powiedzieć i wspierać do dalszej pracy. W przypadku, gdy przemoc nie ustaje i sprawca nie zmienia swojego zachowania, informujemy o tym, jakie konsekwencje poniesie, wraz z postawieniem ultimatum. Wychowawca powinien być gotowy na wyciąganie konsekwencji i stosowanie kar wobec ucznia, który łamie umowy i dalej stosuje przemoc. Aby kary były skuteczne muszą być nieuchronne i konsekwentne, stosowane natychmiast po zachowaniu, którego dotyczą. Powinny być też adekwatne do przewinienia, a ich dotkliwość powinna być dopasowana do charakteru dziecka. Stosujemy kary od najmniej do najbardziej dotkliwych.

Aby interwencja była pełna i skuteczna, nie można zapomnieć o pracy ze świadkami przemocy, czyli z klasą.

W kontakcie ze świadkiem oprócz zebrania jak największej ilości faktów ważne jest, aby:

 • zapewnić ucznia o dyskrecji;
 • upewnić go, że postąpił słusznie, jeśli zgłosił przemoc w klasie, pochwalić za odwagę;
 • zapewnić, że to co powiedział pomoże koledze;
 • nazwać i przyjąć emocje ucznia.

W przypadku wystąpienia przemocy rówieśniczej, każda szkoła powinna wypracować własne procedury postępowania.

Powinny one rozstrzygać:

 • kto i w jakiej kolejności przeprowadza rozmowy interwencyjne;
 • gdzie są one przeprowadzane;
 • jak będzie wyglądała współpraca z rodzicami i jaka będzie ich rola w procedurze interwencyjnej;
 • jakie konsekwencje będą ponosić sprawcy;
 • kiedy należy zgłosić sprawę do odpowiednich służb lub organów np. na policję lub do sądu.

Czytaj także: Dlaczego powinniśmy dbać o zdrowie psychiczne i emocjonalne dziecka?

Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco ze wszystkimi treściami na blogu „Temat: Edukacja” >> ZAPISUJĘ SIĘ

Ważne numery telefonów dla osób doświadczających kryzysu psychicznego oraz przemocy domowej i rówieśniczej:

116 111 – Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży

880 70 22 22 – Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla osób starszych

800 080 222 – Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

800 112 002 – Niebieska Linia – ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy domowej

 

Przeczytaj także

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak przygotować się do pierwszej wywiadówki, żeby rodzice nam zaufali?

Przygotowanie się do tego wydarzenia jest ważne. Przede wszystkim dlatego, że należycie zaplanowany i profesjonalny kontakt może pomóc zbudować nie tylko zaufanie, ale i pozytywną relację między nauczycielem a rodzicami. Ta natomiast jest kluczowa dla odpowiedniego rozwoju uczniów.

Jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami?

Zastanawiasz się, jak przeprowadzić indywidualne spotkanie z rodzicami? W artykule prezentujemy sprawdzone wskazówki, które ułatwią zorganizowanie i przeprowadzenie rozmowy.

Jak zbudować dobre relacje z klasą
Zarządzanie placówką, Edukacja szkolna i przedszkolna

Jak zbudować dobre relacje z klasą wychowawczą?

Nauczyciel, który chce być lubiany i szanowany przez swoją klasę, powinien już na początku spojrzeć na podopiecznych nie tylko, jako na grupę, ale również jako na zbiór wyjątkowych indywidualności. Pamiętanie imion, zainteresowań i faktów o życiu poza szkołą od razu wzbudzi w dzieciach i młodzieży odpowiedni respekt.

Bądź na bieżąco!
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter z nowymi artykułami pojawiającymi się na blogu "Temat: Edukacja" - zapisz się przez poniższy formularz.
Interesuje mnie:
zarządzanie placówką
wychowanie i rozwój dziecka
edukacja szkolna i przedszkolna
strefa ucznia
psychologia
Zgadzam się na otrzymywanie informacji w formie:
Wiadomości e-mail
Powiadomień SMS
Telefonicznej
+48
Zapoznałem się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Dane będą przetwarzane na podstawie mojej zgody, wyłącznie w celu wysyłki newslettera. Powyższą zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie poprzez wypisanie się z Newsletter'a.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”). Mniej >>
Administratorem danych osobowych dla platform WSiP innych niż: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. (poniżej informacja dla: „Produkty i usługi oferowane przez WSiP”)

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
• listownie na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa,
• poprzez formularz kontaktowy na stronie www.wsip.pl,
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl,
• dzwoniąc do nas na numer telefonu: Infolinia: 801 220 555.

Administratorem danych osobowych dla platform: Uczę.pl, Klasówki.pl, Diagnoza z plusem oraz platformy WSIPnet.pl w zakresie dotyczącym edukacji dla szkół podstawowych, jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza. Poniżej informacja dla: „Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych”.

I. Produkty i usługi oferowane przez WSiP

Inspektor Ochrony Danych
Na podstawie art. 37 ust. 1 RODO administrator danych wyznaczył p. Macieja Byczkowskiego na Inspektora ochrony danych. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.
Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z Inspektorem
• listownie na adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
• przesyłając wiadomość na adres e-mail: iod@wsip.pl

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach:
• zawarcia i wykonania umowy (np. w związku z realizacją zamówienia lub realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez korzystanie z serwisów www i akceptację regulaminów). Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
• marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, w sposób inny niż z wykorzystaniem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego lub poczty elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest możliwość prowadzenia marketingu bezpośredniego swoich usług (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• marketingowych, w tym celach analitycznych i profilowania produktów i usług podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP oraz podmiotów współpracujących ze WSiP, działających na rynku edukacyjnym i wydawniczym. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• realizacji Newslettera, w przypadku, gdy zostawiłaś/eś nam do tego celu adres e-mail na formularzu do Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez pozostawienie adresu e-mail do tego celu, (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
• jednorazowego kontaktu telefonicznego lub mailowego przedstawiciela WSiP w związku z zadanym pytaniem lub zgłoszeniem, w zależności od wykonanej przez osobę aktywności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest rzetelna obsługa osób odwiedzających strony serwisu oraz pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji. W przypadku, gdy kontakt związany będzie z przedstawieniem oferty lub inną formą marketingu bezpośredniego (niezamówioną informacją handlową), podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (tj. art. 6 lit. a) RODO).
• udostępnienia danych innym podmiotom współpracującym ze WSiP, w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolna zgoda (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), pod warunkiem, że ta zgoda została nam udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu,
• ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową (w tym również usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach serwisów www), co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek wynikający z przepisu prawa (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz niezbędność wykonania zawartej z Tobą umowy (tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Informacje dotyczące profilowania
Na podstawie Twoich danych osobowych możemy dokonywać profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych cech osobowych dotyczących Ciebie.
Celem profilowania jest lepsze dobranie dla Ciebie materiałów informacyjnych oraz ofert dotyczących naszych produktów, usług i wydarzeń. Dzięki profilowaniu będziesz otrzymywać mniej informacji dotyczących naszych ofert, ale lepiej dopasowanych do Twoich preferencji. W każdym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec profilowania.
W celu profilowania wykorzystujemy zazwyczaj informacje takie, jak wiek, płeć, region miejsca zamieszkania oraz wielkość miejscowości, zainteresowania, zawód, stanowisko, typ urządzenia (model w przypadku urządzeń mobilnych), dostawca Internetu, rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego oraz przeglądarki, ustawienia preferencji języka, jak również informacje związane z realizowanymi przez Ciebie aktywnościami na naszych stronach www oraz zamówionymi produktami i usługami.

Odbiorcy danych
Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy administratora danych,
• usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,
• podmioty współpracujące z administratorem danych, którym dane osobowe są udostępniane na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.

Przekazywanie danych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy)
W związku z korzystaniem z systemu informatycznego zewnętrznych dostawców, może wystąpić konieczność przekazania danych osobowych do odbiorców w państwach trzecich, jednak zapewniamy, aby dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym współpracujemy wyłącznie z podmiotami, które posiadają aktualny certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub podpisali z nami umowę opartą na Standardowych Klauzula Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Oba rozwiązania gwarantują bezpieczeństwo przetwarzanych danych na poziomie obowiązującym w Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.
• W przypadku pozostawienia danych w formularzu kontaktowym, dane będą przechowywane do czasu zrealizowania zgłoszenia, a w niektórych sytuacjach do czasu przedawnienia roszczeń.
• Przestaniemy wcześniej przetwarzać Twoje dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych, jeżeli zgłosisz nam sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach lub wycofasz nam udzieloną w tym zakresie zgodę.
• Jeżeli wyraził(a)eś nam zgodę na udostępnienie danych osobowych do innych podmiotów z Grupy Wydawniczej WSiP lub podmiotów wymienionych w zgodzie, w celu ich dalszego przetwarzania przez te podmioty w ramach działań marketingowych, dane będą udostępniane do momentu wycofania udzielonej nam zgody na udostępnienie danych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku zamówienia usług lub towarów, jak również rejestracji w serwisie internetowym, formularzach kontaktowych, podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zamówienia/zgłoszenia. Podanie danych osobowych do celów marketingowych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przepisy o ochronie danych gwarantują Ci szereg praw:
• prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia Twoich danych osobowych;
• w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;
• prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
• prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych była dobrowolna zgoda. Wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które realizowaliśmy na podstawie zgody, zanim została wycofana;
• żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli:
- kwestionujesz ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a sprzeciwiasz się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
• żądania dostarczenia Twoich danych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- zgoda została cofnięta (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
- wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora);
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt z Administratorem danych.

Ponadto osoba, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

II. Produkty służące do wykonywania przez szkoły zadań edukacyjnych

W zakresie platform WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), w której osoba, której dane dotyczą, jest dyrektorem, nauczycielem, uczniem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, administratorem danych osobowych jest szkoła (organ prowadzący szkołę), do której uczeń uczęszcza.

Z administratorem danych osobowych można kontaktować się na adres właściwej szkoły.

Dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl. lub Diagnoza z plusem. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (UE) 2016/679, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez szkołę obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych są usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba, której dane dotyczą, korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem. W przypadku przetwarzania danych osobowych rodziców/opiekunów prawnych ucznia szkoły, dane osobowe tych osób będą przetwarzane przez okres, w którym uczeń korzysta z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, jest dobrowolne, jednakże podanie danych jest konieczne dla korzystania z platformy WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl lub Diagnoza z plusem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
• dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
• żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli:
- kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
- nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
• żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
- dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

Realizacja powyższych uprawnień następuje w sposób wskazany na platformach WSIPnet.pl, Uczę.pl, Klasówki.pl oraz Diagnoza z plusem.

Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, że administratorem lub współadministratorem danych osobowych są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., wszystkie powyższe informacje odnosić się będą również odpowiednio do tego podmiotu.

Aktualizacja 29 listopada 2019 roku