Diagnozy dla klas 4-8 szkoły podstawowej

Diagnoza przedmiotowa to podstawowe badanie określające poziom rozwoju wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie treści objętych programem nauczania danego przedmiotu. Przygotowane z myślą o nauczycielach pracujących z wykorzystaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych WSiP, intuicyjne narzędzie diagnostyczne, pozwala badać poziom wiedzy i jej przyrost, a także weryfikować skuteczność metod dydaktycznych. Diagnoza WSiP została przygotowana tak, aby oswoić uczniów z atmosferą i formułą czekających ich egzaminów.

Zmień segment >>

Diagnoza na rozpoczęcie

Diagnoza śródroczna

Diagnoza na zakończenie

Określa poziom wiedzy ucznia rozpoczynającego naukę w danej klasie z przedmiotów egzaminacyjnych. Pomaga nauczycielowi w przygotowaniu indywidualnego planu dydaktycznego.

Ewaluacja wiedzy ucznia i klasy w połowie roku szkolnego z matematyki, jako przedmiotu, z którym uczniowie mają najwięcej problemów podczas egzaminów kończących dany etap nauczania.

Weryfikacja postępów ucznia i klasy, pomagająca określić mocne strony i obszary wymagające dodatkowego wsparcia. Wskazuje precyzyjnie przyrost w wiedzy i umiejętnościach  w stosunku do diagnozy na rozpoczęcie roku szkolnego.

Skorzystaj z diagnoz do swojego przedmiotu

Język niemiecki (maj 2018)

Język rosyjski (wkrótce)

Język rosyjski (maj 2018)

Język rosyjski (wkrótce)

Wykaz diagnoz

Kroki diagnozy przedmiotowej

1. Przygotuj się

Zestaw do diagnoz przedmiotowych składa się z arkusza zadań dla ucznia, szczegółowego klucza odpowiedzi i oceniania, a także formularza dla nauczyciela, służącego do wprowadzenia i analizy wyników.

2. Pracuj z uczniem

Diagnozę na rozpoczęcie realizuje się we wrześniu, co pozwala rozpoznać poziom umiejętności ucznia i całej klasy w zakresie danego przedmiotu, określić mocne i słabe strony i przygotować efektywny plan dydaktyczny.

3. Analizuj wyniki

Wpisanie wyników diagnoz do Formularza nauczyciela, zamieszczonego na Uczę.pl, pozwala nauczycielowi analizować wyniki na poziomie klasy oraz indywidualne osiągnięcia uczniów. Wyniki uczniów i klasy prezentowane są w czytelnych raportach, podają procent uzyskanych punktów, wynik na siatce centylowej, określają też poziom realizacji wymagań ogólnych.

Proces diagnozy przyjazny dla ucznia

Diagnozy przedmiotowe poza nadrzędnym celem, jakim jest zgodne z metodologią pomiaru dydaktycznego, precyzyjne określenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów i klasy, pełnią również funkcję narzędzia przygotowującego uczniów do egzaminów kończących etap nauczania.

Dlatego nauczyciel powinien zadbać o stworzenie odpowiedniej atmosfery spokoju i skupienia na czas trwania badania, przypomnieć uczniom o przygotowaniu wszelkich niezbędnych do wykonania zadań przyborów. Czas trwania diagnozy powinien uwzględniać możliwości klasy i poszczególnych uczniów.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 801 220 555 lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli).