Diagnozy dla klas 4-8 szkoły podstawowej

Diagnoza przedmiotowa to podstawowe badanie określające poziom rozwoju wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie treści objętych programem nauczania danego przedmiotu. Przygotowane z myślą o nauczycielach pracujących z wykorzystaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych WSiP, intuicyjne narzędzie diagnostyczne, pozwala badać poziom wiedzy i jej przyrost, a także weryfikować skuteczność metod dydaktycznych. Diagnoza WSiP została przygotowana tak, aby oswoić uczniów z atmosferą i formułą czekających ich egzaminów.

Zmień segment >>

Diagnoza na rozpoczęcie

Diagnoza śródroczna

Diagnoza na zakończenie

Określa poziom wiedzy ucznia rozpoczynającego naukę w danej klasie z przedmiotów egzaminacyjnych. Pomaga nauczycielowi w przygotowaniu indywidualnego planu dydaktycznego.

Ewaluacja wiedzy ucznia i klasy w połowie roku szkolnego z matematyki, jako przedmiotu, z którym uczniowie mają najwięcej problemów podczas egzaminów kończących dany etap nauczania.

Weryfikacja postępów ucznia i klasy, pomagająca określić mocne strony i obszary wymagające dodatkowego wsparcia. Wskazuje precyzyjnie przyrost w wiedzy i umiejętnościach  w stosunku do diagnozy na rozpoczęcie roku szkolnego.

Skorzystaj z diagnoz do swojego przedmiotu

Język rosyjski (wkrótce)

Wykaz diagnoz

Kroki diagnozy przedmiotowej

1. Przygotuj się

Zestaw do diagnoz przedmiotowych składa się z arkusza zadań dla ucznia, szczegółowego klucza odpowiedzi i oceniania, a także formularza dla nauczyciela, służącego do wprowadzenia i analizy wyników.

2. Pracuj z uczniem

Diagnozę na rozpoczęcie realizuje się we wrześniu, co pozwala rozpoznać poziom umiejętności ucznia i całej klasy w zakresie danego przedmiotu, określić mocne i słabe strony i przygotować efektywny plan dydaktyczny.

3. Analizuj wyniki

Wpisanie wyników diagnoz do Formularza nauczyciela, zamieszczonego na Uczę.pl, pozwala nauczycielowi analizować wyniki na poziomie klasy oraz indywidualne osiągnięcia uczniów. Wyniki uczniów i klasy prezentowane są w czytelnych raportach, podają procent uzyskanych punktów, wynik na siatce centylowej, określają też poziom realizacji wymagań ogólnych.

Proces diagnozy przyjazny dla ucznia

Diagnozy przedmiotowe poza nadrzędnym celem, jakim jest zgodne z metodologią pomiaru dydaktycznego, precyzyjne określenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów i klasy, pełnią również funkcję narzędzia przygotowującego uczniów do egzaminów kończących etap nauczania.

Dlatego nauczyciel powinien zadbać o stworzenie odpowiedniej atmosfery spokoju i skupienia na czas trwania badania, przypomnieć uczniom o przygotowaniu wszelkich niezbędnych do wykonania zadań przyborów. Czas trwania diagnozy powinien uwzględniać możliwości klasy i poszczególnych uczniów.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 801 220 555 lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli).