Egzamin ósmoklasisty

 

W kwietniu 2019 r. uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpią do powszechnego egzaminu ósmoklasisty. W latach 2019–2021 będzie on przeprowadzany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a od 2022 r. dodatkowo z jednego przedmiotu do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia). Egzamin ósmoklasisty:

  • jest powszechny i obowiązkowy – każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę,

  • nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki należy osiągnąć,

  • zewnętrzny – przeprowadzany jest w macierzystej szkole ucznia, ale zakodowane prace oceniają egzaminatorzy OKE według zasad jednakowych dla całego kraju,

  • jego wyniki będą wykorzystywane jako kryteria w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Przedmioty egzaminacyjne i przebieg egzaminu

1 DZIEŃ

Język polski (120 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy. W arkuszu znajdzie się więcej niż na egzaminie gimnazjalisty zadań otwartych, czyli wymagających samodzielnego sformułowania odpowiedzi. Sprawdzana będzie umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Nowością jest możliwość wybrania przez ucznia tematu wypracowania, który pozwoli mu lepiej zaprezentować wymagane kompetencje. Pojawią się zadania dotyczące treści i problematyki lektur obowiązkowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki, zwłaszcza na uzasadnianie własnego stanowiska.

2 DZIEŃ

Matematyka (100 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy. Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał więcej zadań otwartych w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego. Jako pierwsze na karcie pojawią się zadania zamknięte, wymagające wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych. Z kolei w zadaniach otwartych ocenie będą podlegać: wykonanie polecenia, samodzielne sformułowanie odpowiedzi oraz uzasadnienie wskazanych powiązań. Na egzaminie z matematyki przewiduje się od 19 do 23 zadań.

3 DZIEŃ

Język obcy (90 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy. Egzamin będzie przeprowadzany bez podziału na poziomy podstawowy i rozszerzony. Pojawi się na nim więcej zadań otwartych niż na egzaminie gimnazjalnym. Poza zadaniami w języku obcym w arkuszu znajdą się polecenia wymagające od ucznia sformułowania informacji w języku polskim na podstawie tekstu w języku obcym.

Od 2022 roku do wyboru biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia (90 min + 5 min*)

*na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę

 

Wykaz przedmiotów obowiązkowych w kolejnych latach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty