Próbny Egzamin Ósmoklasisty z WSiP

Wielki ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z WSiP z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego. Zgłoś swoją klasę! Rejestracja od 7 lutego 2018 r.
Sprawdź, ile już umieją Twoi uczniowie. Czy są przygotowani do przyszłorocznego egzaminu?


Rozpoczynamy pierwszą edycję próbnego egzaminu

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z WSiP to ogólnopolski program sprawdzający wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach 4-8.
Po raz pierwszy próbny egzamin zostanie przeprowadzony w kwietniu 2018 r. i obejmie materiał z klas 4-7.

Rejestracja trwa od 7 lutego do 13 marca.

Nauczycielom, którzy zgłoszą się do programu, udostępnimy pliki PDF z arkuszami i zasadami oceniania oraz formularze nauczyciela i formularze dyrektora.

W marcu planowane jest także webinarium dla nauczycieli, podczas którego omówione zostaną arkusze egzaminacyjne oraz formularze do wpisywania i analizowania wyników.

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

W kwietniu 2019 r. uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpią do powszechnego egzaminu ósmoklasisty. W latach 2019–2021 będzie on przeprowadzany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a od 2022 r. dodatkowo z jednego przedmiotu do wyboru : biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. Egzamin ósmoklasisty:

  • jest powszechny i obowiązkowy – każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę,

  • nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki musi osiągnąć uczeń, aby do niego przystąpić,

  • zewnętrzny – przeprowadzany jest w macierzystej szkole ucznia, ale zakodowane prace oceniają egzaminatorzy OKE według zasad jednakowych dla całego kraju,

  • jego wyniki będą wykorzystywane jako kryteria w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Przedmioty egzaminacyjne i przebieg egzaminu

1 DZIEŃ

Język polski (120 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy. W arkuszu znajdzie się więcej niż na egzaminie gimnazjalisty zadań otwartych, czyli wymagających samodzielnego sformułowania odpowiedzi. Sprawdzana będzie umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, w odniesieniu do konkretnej sytuacji. Nowością jest możliwość wybrania przez ucznia tematu wypracowania, który pozwoli mu lepiej zaprezentować wymagane kompetencje. Pojawią się zadania dotyczące treści i problematyki lektur obowiązkowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki, zwłaszcza na uzasadnianie własnego stanowiska.

2 DZIEŃ

Matematyka (100 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy. Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał więcej zadań otwartych w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego. Jako pierwsze na karcie pojawią się zadania zamknięte, wymagające wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych. Z kolei w zadaniach otwartych ocenie będą podlegać: wykonanie polecenia, samodzielne sformułowanie odpowiedzi oraz uzasadnienie wskazanych powiązań. Na egzaminie z matematyki przewiduje się od 19 do 23 zadań.

3 DZIEŃ

Język obcy (90 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy. Egzamin będzie przeprowadzany bez podziału na poziomy podstawowy i rozszerzony. Pojawi się na nim więcej zadań otwartych niż na egzaminie gimnazjalnym. Poza zadaniami w języku obcym w arkuszu znajdą się polecenia wymagające od ucznia sformułowania informacji w języku polskim na podstawie tekstu w języku obcym.

Od 2022 roku uczeń będzie miał wybrać jeden przedmiot dodatkowy: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia (90 min + 5 min*)

*na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę

 

Wykaz przedmiotów obowiązkowych w kolejnych latach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty