Informacje o egzaminie ósmoklasisty

W kwietniu 2019 r. uczniowie klas ósmych po raz pierwszy przystąpią do powszechnego egzaminu ósmoklasisty.
W latach 2019–2021 będzie on przeprowadzany z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a od 2022 r. dodatkowo z jednego przedmiotu do wyboru: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Egzamin ósmoklasisty:

  • jest powszechny i obowiązkowy – każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę,
  • nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki musi osiągnąć uczeń, aby do niego przystąpić,
  • zewnętrzny – przeprowadzany jest w macierzystej szkole ucznia, ale zakodowane prace oceniają egzaminatorzy OKE według zasad jednakowych dla całego kraju,
  • jego wyniki będą wykorzystywane jako kryteria w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


Przedmioty egzaminacyjne i przebieg egzaminu


1 DZIEŃ
Język polski (120 min + 5 min*)


2 DZIEŃ

Matematyka (100 min + 5 min*)


3 DZIEŃ

Język obcy (90 min + 5 min*)

Przedmiot obowiązkowy.
W arkuszu znajdzie się więcej niż na egzaminie gimnazjalisty zadań otwartych, czyli wymagających samodzielnego sformułowania odpowiedzi.
Sprawdzana będzie umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, w odniesieniu do konkretnej sytuacji.
Nowością jest możliwość wybrania przez ucznia tematu wypracowania, który pozwoli mu lepiej zaprezentować wymagane kompetencje. Pojawią się zadania dotyczące treści i problematyki lektur obowiązkowych.
Szczególny nacisk zostanie położony na wiedzę i umiejętności z zakresu retoryki, zwłaszcza na uzasadnianie własnego stanowiska.

Przedmiot obowiązkowy.
Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał więcej zadań otwartych w porównaniu do egzaminu gimnazjalnego.
Jako pierwsze na karcie pojawią się zadania zamknięte, wymagające wskazania poprawnej odpowiedzi spośród podanych. Z kolei w zadaniach otwartych ocenie będą podlegać: wykonanie polecenia, samodzielne sformułowanie odpowiedzi oraz uzasadnienie wskazanych powiązań. Na egzaminie z matematyki przewiduje się od 19 do 23 zadań.
Przedmiot obowiązkowy.
Egzamin będzie przeprowadzany bez podziału na poziomy podstawowy i rozszerzony. Pojawi się na nim więcej zadań otwartych niż na egzaminie gimnazjalnym. Poza zadaniami w języku obcym w arkuszu znajdą się polecenia wymagające od ucznia sformułowania informacji w języku polskim na podstawie tekstu w języku obcym.

 

Od 2022 roku uczeń będzie miał wybrać jeden przedmiot dodatkowy: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia (90 min + 5 min*)

*na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę

Wykaz przedmiotów obowiązkowych w kolejnych latach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty