Diagnozy gimnazjalne

Gimnazjalna diagnoza przedmiotowa to podstawowe badanie określające poziom rozwoju wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie treści objętych programem nauczania danego przedmiotu. Przygotowane z myślą o nauczycielach pracujących z wykorzystaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych WSiP, intuicyjne narzędzie diagnostyczne, pozwala badać poziom wiedzy i jej przyrost, a także weryfikować skuteczność metod dydaktycznych. Diagnoza WSiP została przygotowana tak, aby oswoić uczniów z atmosferą i formułą czekającego ich egzaminu gimnazjalnego.

Zmień segment >>

Diagnoza śródroczna dla klasy 2. i 3.

Ewaluacja wiedzy ucznia i klasy w połowie roku szkolnego z matematyki, jako przedmiotu, z którym uczniowie mają najwięcej problemów podczas egzaminu gimnazjalnego.

Diagnoza na zakończenie klasy 2.

Weryfikacja postępów ucznia i klasy, pomagająca określić mocne strony i obszary wymagające dodatkowego wsparcia. Wskazuje precyzyjnie poziom wiedzy i umiejętności, a także daje wskazówki czy realizowany plan dydaktyczny spełnia swoje zadanie.

Skorzystaj z diagnoz do swojego przedmiotu

Kroki diagnozy przedmiotowej

1. Przygotuj się

Zestaw do diagnoz przedmiotowych składa się z arkusza zadań dla ucznia, szczegółowego klucza odpowiedzi i oceniania, a także formularza dla nauczyciela, służącego do wprowadzenia i analizy wyników. Formuła diagnoz przygotowuje uczniów do egzaminu zewnętrznego i pozwala na bieżące monitorowanie ich umiejętności.

2. Pracuj z uczniem

W toku roku szkolnego, podczas codziennych zajęć szkolnych, nauczyciel wkomponowuje zadania i obserwacje z arkuszy zadań, dopasowując  je do tematyki zajęć.

3. Analizuj wyniki

Wpisanie wyników diagnoz do Formularza nauczyciela, zamieszczonego na Uczę.pl, pozwala nauczycielowi analizować wyniki na poziomie klasy oraz indywidualne osiągnięcia uczniów. Wyniki uczniów i klasy prezentowane są na czytelnych wykresach, podają procent uzyskanych punktów, wynik na siatce centylowej, określają też poziom realizacji wymagań ogólnych.

Proces diagnozy przyjazny dla ucznia

Diagnozy przedmiotowe poza nadrzędnym celem, jakim jest zgodne z metodologią pomiaru dydaktycznego, precyzyjne określenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów i klasy, pełnią również funkcję narzędzia przygotowującego uczniów do egzaminu gimnazjalnego.

Dlatego nauczyciel powinien zadbać o stworzenie odpowiedniej atmosfery spokoju i skupienia na czas trwania badania, przypomnieć uczniom o przygotowaniu wszelkich niezbędnych do wykonania zadań przyborów. Czas trwania diagnozy powinien uwzględniać możliwości klasy i poszczególnych uczniów.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z naszą Infolinią pod numerem 801 220 555 lub skorzystaj z pomocy Konsultanta edukacyjnego (dla nauczycieli).