Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Danych Osobowych jest spółka Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa (dalej zwana „WSiP”,
„Administratorem”).

Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cele i podstawy prawne przetwarzania oraz okres przechowywania Danych Osobowych
Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w
następujących calach:

a) Prowadzenie bazy osób zainteresowanych współpracą z WSiP oraz weryfikacja osób w celu nawiązania
współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby wyrażona poprzez złożenie
oświadczenia w wiadomości email lub przesłanie danych do tego celu. Dane będą przetwarzane do
czasu wycofania udzielonej zgody.

Odbiorcy Danych Osobowych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do
przetwarzania danych; podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na
podstawie umowy powierzenia danych, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, czy mailingowych.

Zasady gromadzenia Danych Osobowych
Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich danych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w
przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania,
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych, żądania ich usunięcia („prawo do bycia
zapomnianym”);
c) prawa do wycofania zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
w okresie przed jej wycofania;
d) prawo do przeniesienia danych;
e) prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony
danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej Danych Osobowych przez
Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).