UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A. ZE SPÓŁKĄ ALFA-LOGIS SP. Z O.O. Z DNIA 25 STYCZNIA 2023 R.

 

Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP: 5272605282, REGON: 141911531, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 zł opłacony w całości („WSiP”, „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 500 §21 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości na stronie internetowej WSiP plan połączenia WSiP ze spółką Alfa-Logis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Passie (adres: ul. Stefana Batorego 2, 05-870 Błonie), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000254160, NIP: 1181832376, REGON: 140489515 („Alfa-Logis”, „Spółka Przejmowana”) uzgodniony pisemnie w dniu 25 stycznia 2023 r. przez zarząd WSiP oraz zarząd Alfa-Logis.

Połączenie WSiP z Alfa-Logis nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Opublikowano dnia 27.01.2023 r.

 

Plan połączenia spółek ↓ (PDF, 2MB)