CHEMIA – POZIOM ROZSZERZONY

Chemię można zdawać na egzaminie maturalnym wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Wyniki mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania egzaminacyjne1.

CHEMIA – POZIOM ROZSZERZONY

✔ Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

✔ Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał około 45 zadań.

✔ Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

✔ Egzamin nie ma progu zaliczenia.

✔ Każdy zdający może korzystać z:

✔ tablic z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi,

✔ linijki,

✔ kalkulatora naukowego.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania będą reprezentować różne wymagania ogólne i szczegółowe i wystąpią w arkuszu pojedynczo lub w wiązkach tematycznych w odniesieniu do różnych materiałów źródłowych.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie poszczególnych umiejętności.

Sprawdź jakich »

 • rozumowanie, argumentowanie, wnioskowanie, formułowanie opinii,
 • zastosowanie do rozwiązywania problemów informacji zawartych w różnorodnych materiałach źródłowych, w tym barwnych ilustracji, zamieszczonych w arkuszu,
 • ocena wiarygodności przedstawionych danych lub otrzymanych wyników,
 • projektowanie doświadczeń chemicznych oraz interpretacja ich wyników,
 • konstruowanie wykresów, tabel, schematów,
 • umiejętności związane z zasadami bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym, odczynnikami chemicznymi i wykonywania doświadczeń chemicznych,
 • ochrona środowiska,
 • zastosowanie narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również wykorzystania umiejętności złożonych, uwzględniających:

 • pozyskiwanie, przetwarzanie i tworzenie informacji,
 • rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów,
 • opanowanie czynności praktycznych.
Arkusz może zawierać zadania doświadczalne (zdający projektowanie doświadczenie), obliczeniowe i problemowe.

Arkusz będzie zawierał co najmniej jedno zadanie sprawdzające umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemu i łączenia różnych umiejętności (za 4 punkty albo 5 punktów).

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte i otwarte różnych typów.

Zadania zamknięte

Zadania, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte

Zadania, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

Rodzaje zadań otwartych:

 • zadania z luką – uzupełnienie zdania lub krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami, wzorami, liczbami,
 • zadania krótkiej odpowiedzi – stworzenie wypowiedzi zwięzłej, w tym zadania sprawdzające umiejętność zapisywania równania reakcji, tworzenia nazwy systematycznej lub wzoru substancji chemicznej, podawania oceny bądź rozstrzygnięcia, formułowania krótkiego uzasadnienia czy wyjaśnienia;
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi – przedstawienie toku rozumowania prowadzącego do rozwiązania problemu, np. obliczeniowego lub doświadczalnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Aneks/Aneks_2023_2024_chemia_EM_PR.pdf