FIZYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Fizykę można zdawać na egzaminie maturalnym wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Wyniki mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania egzaminacyjne1.

fizyka matura

✔Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

✔ Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 25 do 35 zadań.

✔ Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

✔ Egzamin nie ma progu zaliczenia.

✔ Każdy zdający może korzystać z:

✔ tablic z wybranymi wzorami i stałymi fizykochemicznymi,

✔ linijki,

✔ kalkulatora naukowego.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania będą reprezentować różne wymagania ogólne i szczegółowe.

Będą sprawdzały poziom opanowania poszczególnych umiejętności.

Sprawdź listę »

 • wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości,
 • rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych,
 • planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników,
 • posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

Będą dotyczyły konkretnych obszarów tematycznych fizyki.

Sprawdź listę »

 • mechanika punktu materialnego i bryły sztywnej
 • grawitacja i elementy astronomii
 • drgania, fale i optyka
 • elektryczność i magnetyzm
 • własności materii, termodynamika, hydrostatyka i aerostatyka (II, VI)
 • elementy fizyki atomowej i jądrowej
Zadania w arkuszu wystąpią pojedynczo lub w wiązkach tematycznych występujących we wspólnym kontekście tematycznym, którym jest opisane zjawisko fizyczne, doświadczenie, obserwacja, materiał źródłowy.

Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 25 do 35 zadań, w tym

 • 8–15 zadań zamkniętych, łącznie za 8–15 punktów,
 • 15–20 zadań otwartych, łącznie za 45–52 punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte i otwarte różnych typów.

Zadania zamknięte

Zadania, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte

Zadania, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

Rodzaje zadań otwartych:

 • zadania z luką – uzupełnienie zdania albo zapisania odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wzorami fizycznymi, w tym wykonania lub uzupełniania rysunku, diagramu, tabeli, wykresu, zależności między wielkościami, równania,
 • zadania krótkiej odpowiedzi – przeprowadzenia obliczeń lub wyprowadzenia zależności pomiędzy wielkościami fizycznymi, ustalania i/lub uzasadniania prawidłowych stwierdzeń dotyczących zjawisk fizycznych i ich modeli, opisywania zjawisk fizycznych lub doświadczeń, przedstawiania tez i formułowania hipotez,
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi – przedstawienie toku rozumowania prowadzącego do rozwiązania problemu, np. obliczeniowego lub doświadczalnego.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Aneks/Aneks_2023_2024_fizyka_EM_PR.pdf