HISTORIA – POZIOM ROZSZERZONY

Historię można zdawać na egzaminie maturalnym wyłącznie jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Wyniki mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania egzaminacyjne1.

HISTORIA – POZIOM ROZSZERZONY

✔ Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

✔ Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 29 do 36 zadań.

✔ Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

✔ Egzamin ten nie ma progu zaliczenia.

✔ W roku 2023 oraz 2024 zmniejszona jest minimalna liczba wyrazów w wypracowaniu do 300 (zamiast 500).

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania uwzględniają wszystkie epoki historyczne i różne obszary historii.

W zadaniach egzaminacyjnych szczególny nacisk zostanie położony na sprawdzanie umiejętności związanych z argumentowaniem, wnioskowaniem, formułowaniem opinii. Udzielenie poprawnej odpowiedzi będzie wymagało również wykorzystania umiejętności złożonych, uwzględniających

 • chronologię historyczną,
 • analizę i interpretację historyczną,
 • tworzenie narracji historycznej.

Na arkusz egzaminacyjny składa się od 29 do 36 zadań, w tym

 • 6-9 zadań zamkniętych oraz 22-26 zadań otwartych – łącznie za 45 punktów,
 • 1 zadanie rozszerzonej odpowiedzi (wypracowanie argumentacyjne) za 15 punktów.

Arkusz egzaminacyjny oprócz pojedynczych zadań zawiera również wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 niezależnych zadań w odniesieniu do jednego materiału źródłowego.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte i otwarte różnych typów.

Zadania zamknięte

Zadania, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte

Zadania, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

Rodzaje zadań otwartych:

 • zadania z luką – uzupełnienie zdania lub krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami,
 • zadania krótkiej odpowiedzi – stworzenie krótkiego tekstu, np. zadania sprawdzające umiejętność uzasadniania dokonywanych rozstrzygnięć/ocen lub analizy i interpretacji źródła historycznego,
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi – napisanie wypowiedzi argumentacyjnej.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/Aneks/Aneks_2023_2024_historia_EM_PR.pdf