JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – POZIOM PODSTAWOWY

Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Wszyscy zdający przystępują do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w części pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu).

Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego sprawdza, w jakim stopniu absolwent szkoły ponadpodstawowej spełnia wymagania egzaminacyjne1 z zakresu języka obcego nowożytnego.

j. obcy matura

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – POZIOM PODSTAWOWY

Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) to poziom B1 (B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

CZĘŚĆ PISEMNA

 • Egzamin trwa 120 minut.
 • Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał około 49 zadań.
 • Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1. i 3. oraz materiał ikonograficzny do zadań 2. i 3.

 • Zadanie 1. Omówienie czterech elementów podanych w poleceniu.
 • Zadanie 2. Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania.
 • Zadanie 3. Wybór ilustracji najlepiej spełniającej warunki wskazane w poleceniu i uzasadnienie. wyboru, wyjaśnienie powodów odrzucenia pozostałych ilustracji oraz odpowiedzi na dwa pytania.

Zadania egzaminacyjne mają na celu sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności.

 • Sprawdź jakich
  • • znajomość środków językowych,
  • • rozumienie wypowiedzi,
  • • tworzenie wypowiedzi,
  • • reagowanie na wypowiedzi,
  • • przetwarzanie wypowiedzi.

Arkusz egzaminacyjny podzielony jest na części.

 • Sprawdź jakie
  • • Rozumienie ze słuchu – 15 zadań, łącznie za 15 punktów.
  • • Rozumienie tekstów pisanych – 20 zadań (4–5 wiązek, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi) , łącznie za 20 punktów.
  • • Znajomość środków językowych – 13 zadań (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi) , łącznie za 13 punktów.
  • • Wypowiedź pisemna (e-mail, wpis na forum, wpis na blogu) o długości 80–130 wyrazów, łącznie za 12 punktów.

Każda wypowiedź jest oceniana zgodnie z określonymi kryteriami

 • Sprawdź jakimi
  • • sprawność komunikacyjna,
  • • zakres środków leksykalno-gramatycznych,
  • • poprawność środków leksykalno-gramatycznych,
  • • wymowa,
  • • płynność wypowiedzi.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte (łącznie za 32–38 punktów) i otwarte (łącznie za 22–28 punktów).

Zadania zamknięte

Zadania, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte

Zadania, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

W arkuszu występują zadania otwarte oparte na tekście lub na zdaniach, np.:

 • zadanie z lukami
 • odpowiedzi na pytania
 • transformacje
 • słowotwórstwo
 • tłumaczenie fragmentów zdań
 • gramatykalizacja
 • set leksykalny
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi - napisanie tekstu użytkowego.

CZĘŚĆ USTNA

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako realizacja kompetencji komunikacyjnej zdającego.

Część ustna (bez określania poziomu) jest obowiązkowa. Każdy zdający musi do niej przystąpić i uzyskać minimum 30% punktów, aby zdać egzamin.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – POZIOM ROZSZERZONY

Język obcy nowożytny można zdawać na egzaminie maturalnym również jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Wyniki mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania egzaminacyjne1.

obcy graf

 • Egzamin ma formę pisemną i trwa 150 minut.
 • Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał około 48 zadań.
 • Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
 • Egzamin nie ma progu zaliczenia.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)
  • 1. poziom rozszerzony: B2 (B2+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)
  • 2. poziom dwujęzyczny: B2+ (C1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania egzaminacyjne mają na celu sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności.

 • Sprawdź jakie
  • • znajomość środków językowych,
  • • rozumienie wypowiedzi,
  • • tworzenie wypowiedzi,
  • • reagowanie na wypowiedzi,
  • • przetwarzanie wypowiedzi.

Arkusz egzaminacyjny podzielony jest na części.

 • Sprawdź jakie
  • • Rozumienie ze słuchu – 15 zadań, łącznie za 15 punktów.
  • • Rozumienie tekstów pisanych – 18 zadań (4–5 wiązek, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi), łącznie za 18 punktów.
  • • Znajomość środków językowych – 14 zadań (3–4 wiązki, w tym przynajmniej 1 wiązka z zadaniami otwartymi) , łącznie za 14 punktów.
  • • Wypowiedź pisemna (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) o długości 200–250 wyrazów na jeden z dwóch tematów, łącznie za 13 punktów.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania zamknięte i otwarte.

Zadania zamknięte

Zadania, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Zadania otwarte

Zadania, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

W arkuszu występują zadania otwarte oparte na tekście lub na zdaniach, np.:

 • zadanie z lukami
 • odpowiedzi na pytania
 • transformacje
 • słowotwórstwo
 • tłumaczenie fragmentów zdań
 • gramatykalizacja
 • set leksykalny
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi - napisanie tekstu argumentacyjnego.

Absolwenci szkół/oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

---------------------------------------------------------------------------------------------------
[1] http://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/Aneks_2023_2024_jezyk_niemiecki_EM.pdf