MATEMATYKA – POZIOM PODSTAWOWY

Matematyka na poziomie podstawowym jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie maturalnym. Wyniki mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania egzaminacyjne1.

Wymagania egzaminacyjne są zawężeniem wymagań podstawy programowej, m.in. poprzez

 • usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich,

 • ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów,

 • ograniczenie wymagań ze stereometrii, m.in. usunięcie brył obrotowych.

Matura informacje - matematyka

✔ Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

✔ Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 36 do 42 zadań.

✔ Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 46 punktów.

✔ Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 14 punktów.

✔ Każdy zdający może korzystać z:

✔ tablic: Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki,

✔ linijki, cyrkla,

✔ kalkulatora prostego.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania reprezentują różne wymagania ogólne i szczegółowe.

Zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności związanych z:

 • sprawnością rachunkową,
 • wykorzystaniem i tworzeniem informacji,
 • wykorzystaniem i interpretowaniem reprezentacji,
 • rozumowaniem i argumentacją.

Zadania egzaminacyjne dotyczą następujących obszarów tematycznych matematyki:

 • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności,
 • funkcje, ciągi, optymalizacja,
 • planimetria, geometria analityczna, stereometria,
 • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Arkusz egzaminacyjny oprócz pojedynczych zadań zawiera również wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 niezależnych, różnych zadań we wspólnym kontekście tematycznym.

Na arkusz egzaminacyjny składa się od 36 do 42 zadań, w tym

 • zadania zamknięte, łącznie za 29 punktów,
 • 7-13 zadań otwartych, łącznie za 17 punktów,

Tylko jedno zadanie na dowodzenie. Brak zadania na dowód geometryczny.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania zamknięte i otwarte różnych typów.

Zadania zamknięte

Zadania, w których zdający wybiera odpowiedź spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

 • zadania wyboru wielokrotnego,
 • zadania typu prawda-fałsz,
 • zadania na dobieranie.

Odpowiedzi do zadań zamkniętych są kodowane na karcie odpowiedzi (chyba, że zdający jest zwolniony z tego obowiązku).

Zadania otwarte

Zadania, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

Rodzaje zadań otwartych:

 • zadania z luką – uzupełnienie zdania albo zapisanie odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli,
 • zadania krótkiej odpowiedzi – wykonanie prostego obliczenia lub bezpośredniego zapisania rozwiązania albo zapisania przeprowadzonego rozumowania lub obliczenia zwykle w dwóch lub trzech etapach,
 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi – utworzenie strategii rozwiązania problemu matematycznego i przedstawienie jej realizacji.

Rozwiązanie zadania otwartego musi prezentować pełny tok rozumowania, uwzględniać warunki zadania, a także odwoływać się do odpowiednich własności i twierdzeń.

MATEMATYKA – POZIOM ROZSZERZONY

Matematykę można zdawać na egzaminie maturalnym również jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Wyniki mają pokazać, w jakim stopniu zdający spełnia wymagania egzaminacyjne2.

Matura informacje - matematyka

✔ Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

✔ Arkusz egzaminacyjny będzie zawierał od 10 do 14 zadań.

✔ Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może otrzymać maksymalnie 50 punktów.

✔ Egzamin nie ma progu zaliczenia.

✔ Każdy zdający może korzystać z:

✔ tablic: Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki,

✔ linijki, cyrkla,

✔ kalkulatora prostego.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania reprezentują różne wymagania ogólne i szczegółowe.

Wszystkie zadania egzaminacyjne sprawdzają poziom opanowania umiejętności związanych z:

 • sprawnością rachunkową,
 • wykorzystaniem i tworzeniem informacji,
 • wykorzystaniem i interpretowaniem reprezentacji,
 • rozumowaniem i argumentacją.

Zadania egzaminacyjne dotyczą następujących obszarów tematycznych matematyki:

 • liczby rzeczywiste, wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności, układy równań,
 • funkcje, ciągi, trygonometria, optymalizacja i rachunek różniczkowy,
 • planimetria, geometria analityczna, stereometria,
 • kombinatoryka, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.

Arkusz egzaminacyjny oprócz pojedynczych zadań zawiera również wiązki zadań, czyli zestawy od 2 do 4 niezależnych, różnych zadań we wspólnym kontekście tematycznym.

Zadania na egzaminie maturalnym z matematyki na poziomie rozszerzonym będą wyłącznie zadaniami otwartymi, w których zdający samodzielnie formułuje odpowiedź.

Rodzaje zadań otwartych

 • zadania z luką – uzupełnienie zdania albo zapisanie odpowiedzi jednym lub kilkoma wyrazami, symbolami lub wyrażeniami matematycznymi określającymi własności obiektów matematycznych, w tym wykonania lub uzupełniania wykresu, zależności, diagramu, tabeli,

 • zadania krótkiej odpowiedzi – wymagające zapisania przeprowadzonego rozumowania zwykle w kilku, w dwóch lub trzech krokach;

 • zadanie rozszerzonej odpowiedzi – wymagające utworzenia strategii rozwiązania problemu matematycznego, jej realizacji i weryfikacji uzyskanego wyniku.

Przedstawione przez zdającego rozwiązanie zadania otwartego, w którym zdający m.in. oblicza, wyznacza, wyprowadza, uzasadnia, wykazuje, musi prezentować pełny tok rozumowania, uwzględniać warunki zadania, a także odwoływać się do twierdzeń matematycznych i własności odpowiednich obiektów matematycznych.