Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Serwisu Nauka Zdalna

Obowiązujący od 15 września 2020r.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Nauka Zdalna, którego właścicielem są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom pod adresem https://wsip.pl/naukazdalna/regulamin – nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.

§1 [Definicje]

 1. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, Weryfikacji, w trakcie korzystania z Serwisu Nauka Zdalna.
 2. Konto – konto Użytkownika tworzone w procesie Rejestracji na potrzeby realizacji wybranych funkcjonalności w ramach serwisów WSiP. Usługa Konto regulowana jest odrębnym regulaminem. Użytkownik może utworzyć Konto korzystając z formularza rejestracyjnego na stronie https://konto.wsip.pl/register albo z poziomu Serwisu Nauka Zdalna.
 3. Logowanie – proces prowadzący do uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta oraz Serwisu Nauka Zdalna.
 4. Nauczyciel – osoba fizyczna wykonująca zawód nauczyciela stosownie do obowiązujących przepisów prawa.
 5. Serwis Nauka Zdalna – serwis internetowy WSiP za pośrednictwem którego udostępniane są Usługi, prowadzony pod adresem https://wsip.pl/naukazdalna.
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin określający warunki korzystania z Serwisu Nauka Zdalna.
 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta opisana w § 3 Regulaminu.
 8. Uczeń – osoba fizyczna ucząca się szkole podstawowej albo ponadpodstawowej, dla której dedykowane są Usługi, która w imieniu własnym albo przez przedstawiciela ustawowego dokonała zawarcia Umowy na korzystanie z Usług lub dla której zostało utworzone Konto.
 9. Umowa– umowa zawarta pomiędzy WSiP jako usługodawcą a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie, której przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019, poz. 123 z późn. zm.), w tym Usług;
 10. Usługa– usługi (funkcjonalności) świadczone drogą elektroniczną przez WSiP za pośrednictwem Serwisu Nauka Zdalna na rzecz Użytkownika;
 11. Użytkownik – osoba fizyczna, dla której dedykowane są Usługi, która w imieniu własnym albo przez przedstawiciela ustawowego zawarła Umowę na korzystanie z Usług oraz posiada Konto, w tym Nauczyciel lub Uczeń;
 12. Weryfikacja – procedura weryfikacji Nauczyciela prowadząca do uzyskania przez Nauczyciela dostępu do niektórych Zasobów Serwisu Nauka Zdalna. Weryfikacja odbywa się poprzez wysłanie do WSiP podpisanego formularza rejestracyjnego wraz z pieczęcią szkoły oraz uznanie przez WSiP prawdziwości przesłanych danych;
 13. WSiP – Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości),numer rejestrowy BDO: 000114836.
 14. Zasoby – materiały edukacyjne udostępniane w ramach Usługi.

2 [Usługi Serwisu Nauka Zdalna oraz zasady korzystania]

 1. Korzystanie z Serwisu Nauka Zdalna ma charakter bezpłatny.
 2. WSiP może wprowadzić płatne Usługi.
 3. Z Serwisu Nauka Zdalna może korzystać Użytkownik, który zawarł Umowę oraz posiada Konto. Dostęp do niektórych Zasobów Serwisu Nauka Zdalna dedykowanych Nauczycielom, wymaga
 4. Serwis Nauka Zdalna oferuje Użytkownikom możliwość korzystania z Zasobów.
 5. Korzystanie z Zasobów wymaga Logowania.
 6. W celu Logowania Użytkownik wpisuje podany podczas Rejestracji adres e-mailowy oraz hasło.
 7. Zasoby mogą być personalizowane oznaczeniem indywidualizującym daną kopię (watermark/znak wodny), przez umieszczenie w sposób widoczny oraz w sposób niejawny danych identyfikujących Użytkownika. Oznaczenia te mają na celu tylko zabezpieczenie WSiP i nie służą do zbierania jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkownika. Użytkownik, poprzez akceptację Regulaminu w procesie Rejestracji albo przy pierwszym Logowaniu, wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Zasobu tego oznaczenia.
 8. Zasoby są przedmiotem praw autorskich WSiP, firm współpracujących i innych podmiotów. Powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, do osobistego użytku Użytkownika. W szczególności nie mogą być rozpowszechniane przez publikowanie w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody WSiP.
 9. Poszczególne Zasoby mogą być dostępne przez czas oznaczony. WSiP może dodawać oraz usuwać poszczególne Zasoby z Serwisu Nauka Zdalna.
 10. W Serwisie Nauka Zdalna umieszczone są również linki do materiałów dedykowanych Nauczycielom dostępnych w innych serwisach WSiP. Materiały te są oznakowane. Nauczyciel może uzyskać dostęp do tych materiałów, na zasadach określonych we właściwym serwisie WSiP.
 11. Użytkownikom nie wolno;
  • korzystać z kont innych Użytkowników,
  • udostępniać swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim,
  • zamieszczać w Serwisie Nauka Zdalna treści bezprawnych.

3 [Utworzenie Konta – Rejestracja i Weryfikacja]

 1. Użytkownik może utworzyć Konto korzystając z formularza rejestracyjnego na stronie https://konto.wsip.pl/register albo z poziomu Serwisu Nauka Zdalna.
 2. W celu Rejestracji i Weryfikacji Użytkownik będący nauczycielem wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://www.wsip.pl/naukazdalna/rejestracja. Użytkownik nie będący Nauczycielem wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://www.wsip.pl/naukazdalna/rejestracja-uczen/ Serwisu Nauka Zdalna.
 3. Aby utworzyć Konto, Użytkownik wypełnia następujące pola formularza rejestracyjnego: e-mail, hasło (min. 8 znaków), oraz akceptuje regulamin Konta.
 4. Adres e-mail podany przez Użytkownika powinien być adresem unikalnym, co oznacza, że podczas Rejestracji może być wykorzystany tylko przez jednego Użytkownika.
 5. Przyciśnięcie okienka „Załóż konto” powoduje wysłanie, na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, linku aktywacyjnego.
 6. W celu zakończenia Rejestracji Użytkownik powinien kliknąć link aktywacyjny.
 7. Link aktywacyjny jest aktywny przez 30 dni od daty wysłania go na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po upływie tego terminu link aktywacyjny wygasa i wymagana jest ponowna Rejestracja lub kontakt z Infolinią WSiP. Zgłoszenie należy złożyć na adres mail wsip@wsip.com.pl, lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 8. Po zakończeniu Rejestracji tworzone jest Konto przypisane do loginu, którym jest adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
 9. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, Rejestracja może zostać dokonana tylko przez osobę fizyczną wraz z reprezentującym go przedstawicielem ustawowym, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 10. W każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Serwisu Nauka Zdalna, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go przedstawiciela ustawowego, zgodnie z formularzem rejestracyjnym.
 11. Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, który dokonał Rejestracji zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 12. Po zakończeniu Rejestracji – Użytkownik będący Nauczycielem może wypełnić dalsze pola formularza rejestracyjnego oraz zainicjować Weryfikację. Weryfikacja jest ważna również w innych serwisach WSiP dedykowanych Nauczycielom.
 13. W formularzu rejestracyjnym Nauczyciel obligatoryjnie podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (w przypadku braku uzupełnienia tego pola formularza adresem do korespondencji dla Użytkownika jest adres szkoły),, szkołę (wybraną z listy), przedmiot nauczany (wybrany z listy), informację, czy korzysta z publikacji innego wydawnictwa niż WSiP, informację z jakiego wydawnictwa korzysta, jeśli nie z WSiP, cykl podręczników, z którego uczy nauczyciel (wybrany z listy), liczbę oddziałów, liczbę uczniów, klasę.
 14. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Nauczyciel powinien go wydrukować, podpisać, przyłożyć pieczątkę szkoły oraz wysłać do WSiP w celu Weryfikacji.
 15. WSiP w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania papierowego formularza weryfikuje dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i w przypadku pozytywnej weryfikacji nadaje odpowiednie uprawnienia Użytkownikowi będącemu Nauczycielem.
 16. W przypadku nieotrzymania uzupełnionego formularza rejestracyjnego w formie papierowej przez WSiP, albo otrzymania niekompletnego lub niewłaściwie uzupełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik nie zostanie zweryfikowany przez WSiP jako Nauczyciel.
 17. Nauczyciele mogą dokonać Rejestracji oraz Weryfikacji również przez inne serwisy WSiP przeznaczone dla Nauczycieli, na zasadach określonych w regulaminach tych serwisów. W takim przypadku podczas pierwszego Logowania w Serwisie Nauka Zdalna wymagana jest akceptacja regulaminu Konta (jeżeli Użytkownik nie akceptował go wcześniej) oraz Regulaminu.

4 [Zawarcie Umowy]

 1. Użytkownik zawiera Umowę poprzez akceptację Regulaminu (Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji Regulaminu).
 2. Użytkownik może zaakceptować Regulamin w toku Rejestracji (Użytkownik nie posiadający Konta) albo poprzez akceptację Regulaminu na stronie https://wsip.pl/naukazdalna podczas pierwszego Logowania.
 3. W każdym przypadku, gdy Użytkownik nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie działania/oświadczenia, do których uprawniony lub zobowiązany jest Użytkownik, a wskazane w niniejszym Regulaminie lub w jakikolwiek sposób związane z funkcjonowaniem Serwisu Nauka Zdalna, dokonywane są przez lub za potwierdzeniem reprezentującego go przedstawiciela ustawowego.
 4. Użytkownik nie posiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, który zawarł Umowę zobowiązany jest do przekazania WSiP zgody, o której mowa w formularzu rejestracyjnym, w formie pisemnej na każde żądanie WSiP.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do Zasobów Serwisu Nauka Zdalna po zawarciu Umowy,

§5 [Warunki techniczne korzystania z  Serwisu Nauka Zdalna]

 1. Do właściwego działania Serwisu Nauka Zdalna wymagane jest:
  • Aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  • Posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;
  • Prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Chrome 49 i nowsze, Firefox 47 i nowsze, Internet Explorer 11, Microsoft Edge 13 i nowsze, Safari 9.0 i nowsze, Opera 39 i nowsze;
  • Włączona obsługa Java Script oraz cookies;
  • Karta graficzna obsługująca rozdzielczość ekranu co najmniej 320×480 pikseli.
 1. W związku ze zmianami technologicznymi może dojść do zmiany powyżej wskazanych wymogów. W szczególności dotychczasowe oprogramowanie może zostać zastąpione nowszą wersją.

§6 [Monitoring witryny Serwisu Nauka Zdalna]

 1. Serwis Nauka Zdalna korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 2. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez Użytkownika będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 3. Korzystając z poszczególnych witryn Serwisu Nauka Zdalna Użytkownik, poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej, podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.
 5. Więcej informacji na temat sposobu działania Google Analytics można znaleźć na stronie internetowej Google.

§7 [Reklamacje]

 1. WSiP podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu Nauka Zdalna, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących korzystania z Serwisu Nauka Zdalna.
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji WSiP lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamacje dotyczące działania Serwisu Nauka Zdalna należy składać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: e-mail: wsip@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie na adres WSiP.
 5. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

§8 [Pomoc techniczna]

Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów z dostępem oraz działaniem Serwisu Nauka Zdalna wysyłając zapytanie na następujący adres e-mail: wsip@wsip.com.pl lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.

§9 [Odpowiedzialność WSiP]

WSiP nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej,
 2. Prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie Rejestracji i Weryfikacji.

10 [Rozwiązanie Umowy]

 1. Każdorazowy dostęp do edycji Konta oraz danych dotyczących serwisów WSiP, z których korzysta Użytkownik jest możliwy po zalogowaniu się do Konta lub telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801.
 2. Użytkownik może zaprzestać korzystania z Serwisu Nauka Zdalna i rozwiązać Umowę w każdym czasie: (a) korzystając z funkcjonalności dostępnych w Koncie, albo (b) przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 albo (c) pisemnie – na adres WSiP.
 3. WSiP przysługuje prawo rozwiązania Umowy:
  • W przypadku naruszenia Umowy przez Użytkownika, w tym w przypadku podania nieprawdziwych Danych w formularzu rejestracyjnym lub innych dokumentach wymaganych przez WSiP w celu uzyskania dostępu do poszczególnych Zasobów lub w przypadku likwidacji Konta – ze skutkiem natychmiastowym;
  • W pozostałych przypadkach – z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 1. Wypowiedzenie Umowy przez WSiP następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika w Koncie lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 2. Rozwiązanie Umowy skutkuje, w przypadku:
  • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował wyłącznie regulamin Konto oraz Regulamin Serwisu Nauka Zdalna (zamierza korzystać wyłącznie z Serwisu Nauka Zdalna) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Serwisu Nauka Zdalna;
  • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował regulamin Konto, Regulamin Serwisu Nauka zdalna oraz innych serwisów WSIP albo zawierając Umowę korzystał z innych serwisów WSiP (zamierza korzystać dalej z innych serwisów WSiP) – utratą dostępu do Serwisu Nauka Zdalna.

11 [Odstąpienie]

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP. Użytkownik może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.
 2. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.
 3. Odstąpienie od Umowy skutkuje, w przypadku:
  • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował wyłącznie regulamin Konto oraz Regulamin Serwisu Nauka Zdalna (zamierza korzystać wyłącznie z Serwisu Nauka Zdalna) – likwidacją Konta oraz utratą dostępu do Serwisu Nauka Zdalna;
  • Użytkownika, który podczas Rejestracji zaakceptował regulamin Konto, Regulamin Serwisu Nauka zdalna oraz innych serwisów WSIP albo zawierając Umowę korzystał z innych serwisów WSiP (zamierza korzystać dalej z innych serwisów WSiP) – utratą dostępu do Serwisu Nauka Zdalna.

12 [Postanowienia końcowe]

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz polityka cookies udostępniane w Serwisie Nauka Zdalna.
 2. Regulamin posiada następujące załączniki, które stanowią jego integralną część: Formularz odstąpienia od Umowy.
 3. Dokumenty inne niż wymienione w ust. 2 nie stanowią części Regulaminu.
 4. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają możliwości powoływania się przez Użytkownika na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Spory pomiędzy WSiP a Użytkownikiem dotyczące korzystania z Serwisu Nauka Zdalna w pierwszej kolejności będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w razie jej bezskuteczności będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów prawa polskiego.
 6. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 8. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez WSiP przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie Nauka Zdalna oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w Koncie. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu Nauka Zdalna.
 9. Oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu może zostać złożone drogą elektroniczną na adres reklamacje@wsip.com.pl, telefonicznie: (+48) 801 220 555, (+48) 22 36 83 801 lub pisemnie – na adres WSiP.

 

Rejestracja w serwisie jako: