Informacje dla akcjonariuszy

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości), numer rejestrowy BDO: 000114836;

Telefon:  (+48) 22 576 25 00 lub

Infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
lub (+48) 22 422 30 01 (z telefonów komórkowych)

Adres poczty elektronicznej: wsip@wsip.com.pl

Adres internetowy: https://wsip.pl

 

Ogłoszenia dla akcjonariuszy i dokumenty do pobrania:

Relacje inwestorskie