Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych - jest WSiP S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96.
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@wsip.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania danych osobowych

 • rekrutacja na stanowisko, zgodnie z ogłoszeniem – podstawa prawna – w zakresie danych niezbędnych do zatrudnienia, podstawą prawną jest przepis prawa, jakim jest Ustawa Kodeks Pracy. W zakresie danych dodatkowych, podanych w aplikacji, podstawą prawną jest dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez dodanie oświadczenia zgody w przesłanych dokumentach lub poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
 • przyszłe procesy rekrutacyjne – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby. Przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
 • W przypadku rekrutacji na staż – podstawa prawna – dobrowolna zgoda osoby wyrażona poprzez jednoznaczne działanie polegające na przesłaniu aplikacji w związku z ogłoszeniem. Przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż rok.
 • Realizacja umowy o staż – podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

 Odbiorcy danych

 • upoważnieni pracownicy administratora danych,
 • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak: dostawcy usług IT, usług HR/kadrowych, audytorzy zewnętrzni, - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych usług,

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
 • wycofania udzielonej dobrowolnie zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
 • do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.