Egzamin ósmoklasisty

PAŃSTWOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty to ostatni etap nauki w szkole podstawowej. Sprawdza wiedzę i umiejętności nabyte w ciągu 8 lat, wskazane w podstawie programowej. Egzamin jest obowiązkowy i każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę i kontynuować naukę na poziomie ponadpodstawowym.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, Centralna Komisja Egzaminacyjna nie określa minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać. Jednak liczba punktów ma ogromny wpływ na dalszą rekrutację do wybranej szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował trzy przedmioty: język polski, matematykę oraz język obcy nowożytny, spośród: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego oraz ukraińskiego.

PAŃSTWOWY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Kiedy odbędzie się egzamin ósmoklasisty?

Wyniki egzaminu będą udostępnione 3 lipca 2023 r.

Każdy ósmoklasista, który przystąpił do egzaminu państwowego w maju, dowie się 3 lipca, ile punktów uzyskał. Następnie 6 lipca otrzyma zaświadczenie, w którym będzie zamieszczona informacja o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu będą widniały następujące dane:

- wynik procentowy, czyli odsetek punktów, jakie uczeń uzyskał z każdego przedmiotu,

- wynik centylowy - odsetek liczby ósmoklasistów, którzy zdobyli z egzaminu z danego przedmiotu (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) wynik niższy lub taki sam jak zdający.

Dzięki tej informacji, uczeń może samodzielnie sprawdzić, jak wypadł na tle innych ósmoklasistów z całego kraju.*

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Egzamin jest obowiązkowy:

- Każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie można nie zdać egzaminu, gdyż nie ma ustalonego minimalnego wyniku, który trzeba uzyskać.

Czas trwania:

• język polski - 120 minut,
• matematyka - 100 minut,
• język obcy nowożytny - 90 minut.

Potrzebne przybory i dokumenty:

• legitymacja szkolna,
• pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem,
• linijka na egzaminie z matematyki.

Zabronione podczas egzaminu:

• urządzenia telekomunikacyjne,
• kalkulator,
• słowniki,
• używanie korektora, ołówka,
• używanie długopisu/pióra z niebieskim tuszem/atramentem.

Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

ARKUSZE I REPETYTORIA

.

JĘZYK POLSKI

Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki mają pokazać, na jakim poziomie uczeń ósmej klasy spełnia wymagania określone w podstawie programowej.

WAŻNE INFORMACJE

Mniejsza liczba zadań w arkuszu egzaminacyjnym.
Maksymalny wynik to: 45 punktów.
W części I arkusza (ok. 20 zadań) uczeń może zdobyć 25 pkt, w tym ok. 50% za zadania otwarte).
W części II arkusza egzaminacyjnego, uczeń wybiera temat wypracowania spośród: rozprawki albo opowiadania. W wypracowaniu może przywołać dowolną lekturę obowiązkową, spełniającą warunki tematu.

LEKTURY

ZADANIA NA EGZAMINIE

W zadaniach duży nacisk został położony na sprawdzanie umiejętności związanych z formułowaniem opinii, argumentowaniem i wnioskowaniem. W zadaniach sprawdzane będą również kompetencje literackie (np. rozumienia sensu utworów), kulturowe (np. interpretacja plakatu), językowe (np. świadome korzystanie z różnych środków językowych).

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania zamknięte i otwarte.

ZADANIA OTWARTE

Zadania otwarte charakteryzują się samodzielnym formułowaniem odpowiedzi przez ucznia.

Rodzaje zadań otwartych:

zadania z luką - wymagają uzupełnienia zdania lub krótkiego tekstu jednym lub kilkoma wyrazami,
zadania krótkiej odpowiedzi - stworzenie krótkiego tekstu, np.: zaproszenia, ogłoszenia, dedykacji,
zadanie rozszerzonej odpowiedzi - napisanie wypracowania.

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadania zamknięte charakteryzują się wyborem odpowiedzi spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

zadania wyboru wielokrotnego,
zadania typu prawda-fałsz,
zadania na dobieranie.

ARKUSZE I REPETYTORIA

Podczas nauki do egzaminu ósmoklasisty polecamy nasze repetytoria i arkusze do języka polskiego. To kompendium niezbędnej wiedzy. Dzięki nim nauka jest skuteczna. Przekonaj się!

ARKUSZE ÓSMOKLASISTY

W Arkuszach ósmoklasisty znajdziesz:

- po 10 przykładowych arkuszy do języka polskiego, wzorowanych na arkuszach CKE, co pozwoli uczniom na oswojenie się z zadaniami typu egzaminacyjnego,
- dodatek Ekstra: Tworzenie form wypowiedzi - zbiór praktycznych wskazówek, które pomagają w wyćwiczeniu tworzenia krótkich i dłuższych form pisemnych wymaganych na egzaminie,
- schematy oceniania i diagram podsumowujący wyniki umożliwiają samoocenę zdobytej wiedzy.

REPETYTORIA ÓSMOKLASISTY

Repetytorium ósmoklasisty zawiera:

- test diagnozujący sprawdzający wiedzę uczniów,
- przemyślany podział treści oraz stałe elementy w poszczególnych rozdziałach pozwalają na usystematyzowanie wiedzy,
- czytelne wyróżnienia definicji, wykresy, skecznotki pomagają w zapamiętaniu zagadnień,
- kod dostępu do podstawowej wersji serwisu i aplikacji na smartfony Zdasz.to - nauka w lubianej przez uczniów formie.

MATEMATYKA

Matematyka jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki mają pokazać, na jakim poziomie uczeń ósmej klasy, spełnia wymagania określone w podstawie programowej.

WAŻNE INFORMACJE

Mniejsza liczba zadań otwartych w arkuszu egzaminacyjnym,
W arkuszu nie ma zadań dotyczących dowodów geometrycznych, a wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii sprawdzane są w ograniczonym zakresie,

Maksymalny wynik to 25 punktów: 15 pkt za zadania zamknięte,10 pkt za zadania otwarte.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania egzaminacyjne mają na celu sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:
sprawność rachunkowa,
wykorzystanie i tworzenie informacji,
wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji,
rozumowanie i argumentacja.*

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania zamknięte i otwarte.

ZADANIA OTWARTE

Zadania otwarte charakteryzują się samodzielnym formułowaniem odpowiedzi przez ucznia. Uczeń powinien rozwiązać zadanie w taki sposób, aby widoczny był tok rozumowania. Musi zatem przedstawiać wszelkie rachunki, przekształcenia oraz wnioski. W zadaniach otwartych znajdują się zadania, które można rozwiązać typowym sposobem, a również i takie, które wymagają użycia niestandardowych metod rozwiązywania. Pojawia się także zadanie, w którym uczeń musi wymyślić własny plan jego rozwiązania.

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadania zamknięte charakteryzują się wyborem odpowiedzi spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

zadania wyboru wielokrotnego,
zadania typu prawda-fałsz,
zadania na dobieranie.

ARKUSZE I REPETYTORIA

Repetytorium i arkusze do matematyki to niezawodne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty. Pozwolą uczniom usystematyzować wiedzę i zaplanować harmonogram powtórek. Sprawdź!

ARKUSZE ÓSMOKLASISTY

W Arkuszach ósmoklasisty znajdziesz:

- po 10 przykładowych arkuszy do matematyki, wzorowanych na arkuszach CKE, co pozwoli uczniom na oswojenie się z zadaniami typu egzaminacyjnego,
- dodatek Ekstra: Strategie rozwiązywania zadań - omówienie sposobów rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych – przydatna wiedza na egzaminie, którą uczeń może wykorzystać w praktyce,
- schematy oceniania i diagram podsumowujący wyniki umożliwiają samoocenę zdobytej wiedzy.

REPETYTORIA ÓSMOKLASISTY

Repetytorium ósmoklasisty zawiera:

- test diagnozujący sprawdzający wiedzę uczniów,
- przemyślany podział treści oraz stałe elementy w poszczególnych rozdziałach pozwalają na usystematyzowanie wiedzy,
- czytelne wyróżnienia definicji, wykresy, skecznotki pomagają w zapamiętaniu zagadnień,
- kod dostępu do podstawowej wersji serwisu i aplikacji na smartfony Zdasz.to - nauka w lubianej przez uczniów formie.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Język obcy nowożytny jest jednym z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty. Wyniki mają pokazać, na jakim poziomie uczeń ósmej klasy, spełnia wymagania określone w podstawie programowej.

Najpóźniej do 30 września rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mają obowiązek złożenia do szkoły deklaracji dotyczącej wyboru języka nowożytnego na egzaminie ósmoklasisty. Język ten musi być na liście obowiązkowych przedmiotów ucznia. Pełnoletnie osoby mogą taką deklarację złożyć samodzielnie.

WAŻNE INFORMACJE

Oczekiwanym poziomem biegłości językowej jest poziom A2/A2+ (w zakresie rozumienia wypowiedzi: B1) – zgodnie ze skalą Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
W arkuszu egzaminacyjnym od 2022 znajduje się mniej zadań otwartych i zamkniętych, sprawdzających rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji i środków językowych oraz rozumienie tekstów pisanych. Za rozwiązanie zadań będzie można uzyskać maksymalnie 55 punktów.

ZADANIA NA EGZAMINIE

Zadania egzaminacyjne mają na celu sprawdzenie poziomu opanowania umiejętności opisanych w wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego:

znajomość środków językowych,

rozumienie wypowiedzi,

tworzenie wypowiedzi,

reagowanie na wypowiedzi,

przetwarzanie wypowiedzi.

Do wykonania zadań konieczne jest również opanowanie struktur gramatycznych opisanych w informatorze.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się zadania zamknięte i otwarte.

ZADANIA OTWARTE

Zadania otwarte charakteryzują się samodzielnym formułowaniem odpowiedzi przez ucznia. Większość zadań otwartych wymaga wpisania do podanego tekstu jednego lub kilku słów. Pojawiają się również zadania, w których na podstawie tekstu w języku obcym, uczeń wpisuje informacje w języku polskim. W arkuszu egzaminacyjnym znajduje się również zadanie sprawdzające umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnej. Jego celem jest sprawdzenie, jak uczeń radzi sobie w codziennych sytuacjach, porozumiewając się z obcokrajowcem.

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadania zamknięte charakteryzują się wyborem odpowiedzi spośród podanych.

Rodzaje zadań zamkniętych:

zadania wyboru wielokrotnego,
zadania na dobieranie.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z WSiP

Egzamin ósmoklasisty niejednokrotnie wiąże się ze stresem, który może mieć negatywny wpływ na wyniki końcowe. Aby zminimalizować lęk i towarzyszące mu obawy, warto z wyprzedzeniem zapoznać się z formułą i zasadami obowiązującymi na państwowym egzaminie. Doskonałym sposobem jest przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Próbny egzamin pozwala nie tylko wyeliminować i zredukować stres, ale przede wszystkim umożliwia uczniom sprawdzenie aktualnego poziomu wiedzy. Wynik wskazuje obszary, które wymagają poprawy, co tym samym pomaga zaplanować skuteczny sposób powtarzania materiału. Dzięki powtórkom uczeń w prosty sposób może uzupełnić braki w wiedzy. To zagwarantuje mu sukces na egzaminie państwowym w maju.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP odbędzie się w terminie 13-15 marca 2023 r.

REPETYTORIA I ARKUSZE ÓSMOKLASISTY

Postaw na skuteczną naukę z nowymi materiałami do egzaminu ósmoklasisty: repetytoria, arkusze z odpowiedziami i serwis Zdasz.to:

Nasze nowości zapewnią gruntowne omówienie wszystkich tematów i zagadnień wymaganych na obowiązkowym egzaminie ósmoklasisty z matematyki i języka polskiego. W czytelny i przystępny sposób pomogą usystematyzować wiedzę, zaplanować powtórki oraz zapoznają uczniów z zadaniami egzaminacyjnymi. Wnikliwa selekcja treści teoretycznych, obudowana elementami zwiększającymi komfort użytkowania, to przepis na łatwą i skuteczną naukę.

Co wyróżnia nasze materiały?

Gruntowne omówienie wszystkich tematów i zagadnień wymaganych na obowiązkowym egzaminie ósmoklasisty;

Treści niezbędne do usystematyzowania wiedzy po okresie nauki zdalnej, doskonałe w planowaniu powtórek;

Przydatne wskazówki dotyczące metod uczenia się przedstawione przez Radka Kotarskiego;

Autorski serwis Zdasz.to umożliwiający również naukę w każdym miejscu i o każdej porze, dzięki aplikacji na smartfon lub tablet,

Dostęp do podstawowej wersji serwisu dostępny jest dzięki zdrapce z kodem, znajdującej się na II stronie okładki Repetytorium. Rozszerzona wersja Zdasz.to do nabycia w e-sklepie.

REPETYTORIA I ARKUSZE ÓSMOKLASISTY

JAK SIĘ UCZYĆ DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY?

Wspólnie z uczniami obejrzyjcie filmy i poznajcie sprawdzone metody na skuteczną naukę według Radka Kotarskiego - dziennikarza, popularyzatora wiedzy, autora bestsellerowej książki „Włam się do mózgu”.

„(…)w myśl zasady, że człowiek mądry uczy się na swoich błędach, ale człowiek sprytny uczy się na błędach innych, polecam zawczasu nauczenie się tego…jak się uczyć. To umiejętność jak każda inna i można być w niej co raz lepszym.”

R. Kotarski, fragment Repetytorium

radek kotarski

Rozkładaj powtórki w czasie. Uczenie się na ostatnią chwilę powoduje dużo stresu, a zapamiętane informacje nie zostaną w głowie na długo.
Nie czytaj biernie w kółko tego samego materiału. To zdecydowanie najmniej efektywna strategia uczenia się.
Notuj. I nie ograniczaj się do zakreślania istotniejszych zdań w książce. Znacznie lepiej zapamiętasz treści, które zorganizujesz i przetworzysz na własną rękę. Wszelkie mapy myśli, skecznotki, strzałki czy rysunki będą tu bardzo pomocne
Ucz się z myślą, że w następnym kroku musisz przekazać zdobytą wiedzę komuś innemu. W ten sposób dużo skuteczniej kodujesz informacje. Warto również powtarzać i analizować materiał na głos.
Zadbaj o różnorodność miejsc do nauki. Cichy kąt z biurkiem wcale nie jest największym sprzymierzeńcem skutecznego zapamiętywania.

*Źródło: https://cke.gov.pl/