Geografia - podręczniki i materiały edukacyjne

Polecamy dla nauczycieli i uczniów:

Geografia bliska codzienności z publikacjami WSiP do szkoły podstawowej!

Polska i świat mają wiele do zaoferowania w warstwie kulturowej, społecznej, jak i krajoznawczej. Geografia jest nauką, która łączy w sobie wiedzę o środowisku przyrodniczym z wiedzą społeczno-ekonomiczną. To pozwala, by uczeń poznał walory przyrodnicze swojego kraju, a także rozwijał umiejętność funkcjonowania w środowisku geograficznym. Na lekcjach geografii, już od 5 klasy szkoły podstawowej, uczy się jak odczytywać dane z mapy, zdobywa wiedzę o swojej „małej ojczyźnie” i innych państwach na świecie. W trakcie kształcenia uczniowi towarzyszą podręczniki do geografii do szkoły podstawowej. Publikacje oferowane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne cechuje piękna szata graficzna, garść aktualnych wiadomości i dostosowany do wieku ucznia poziom narracji.

Sprawdź kompleksową ofertę edukacyjną WSiP do geografii w szkole podstawowej.

Nauka geografii w szkole podstawowej powinna umożliwiać uczniom rozumienie współczesnego świata, zarówno w warstwie regionalnej jak i globalnej. Podręcznik do geografii WSiP spełnia te założenia. Cykl Geografia dedykowany jest uczniom od klasy 5 do 8. Autorzy publikacji, doświadczeni praktycy i metodycy, położyli główny nacisk na doskonalenie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego. Niewątpliwym atutem podręcznika są liczne odniesienia do praktycznego zastosowania geografii w życiu codziennym. Jest to pokazane na wielu przykładach. Zadania, które zostały opracowane w publikacji, są dostosowane do poziomu wiedzy ucznia, a także zachęcają do samodzielnych obserwacji. W podręczniku do szkoły podstawowej do geografii nie brakuje ilustracji, zdjęć, wykresów i map – wizualne przedstawienie treści sprzyja łatwiejszemu zapamiętywaniu poznanych zagadnień. Najważniejsze informacje zostały dodatkowo oznaczone w sekcjach ZapamiętajWarto wiedzieć.

Uzupełnieniem podręcznika jest zeszyt ćwiczeń do geografii do szkoły podstawowej . Można w nim znaleźć różnorodne zadania - zamknięte i otwarte – doskonalące umiejętność czytania danych statystycznych, analizy map, wykresów i diagramów. Tematy w zeszycie ćwiczeń pokrywają się z problematyką omawianą w podręczniku do geografii.

Znakomitą pomocą naukową są atlasy geograficzne do szkoły podstawowej z czytelnymi mapami i przyjaznym komentarzem. W atlasie dedykowanym uczniom klas 5 i 6 są m.in. rysunkowe objaśnienia współrzędnych geograficznych, porównania planu miasta ze zdjęciem satelitarnym oraz mapy krajobrazowe, etnograficzne i gospodarcze. Atlasy dla siódmo- i ósmoklasistów zawierają mapy regionów fizycznogeograficznych Polski według profesora Jerzego Kondrackiego.

Obok atlasów geograficznych polecamy także cykl Stacja Edukacja. Geografia do klasy 5 i 7. Ta pomoc edukacyjna przyda się uczniom i nauczycielom. Wiadomości geograficzne podane są w przystępny sposób, a daną treść obrazują zdjęcia 3D, folie dekodujące obraz i imitujące ruch czy kody QR, pod którymi zostały ukryte filmy i animacje. Stacja Edukacja wzbogaci każdą lekcję geografii!

Sposobem na przekazanie wiedzy nieco inaczej, acz bardzo ciekawie, są plansze interaktywne. Zbiór 120 plansz to uniwersalny materiał edukacyjny. Sprawdzą się przy wprowadzaniu nowych treści, wyjaśnianiu trudniejszych zagadnień oraz powtarzaniu poznanych wiadomości. Plansze można wyświetlać na ekranie komputera lub za pomocą rzutnika. To blisko 145 map, w tym 9 interaktywnych, ponad 570 ilustracji i zdjęć oraz 46 animacji i filmów.

Dla miłośników nowych technologii mamy atlasy multimedialne i multibooki do szkoły podstawowej . Te pierwsze są dobrym uzupełnieniem atlasów w wersji papierowej. Różnią się jednak tym, że wzbogacone są o dodatkowe materiały i elementy interaktywne. Multibooki łączą w sobie tradycyjny podręcznik do geografii do szkoły podstawowej z zasobami multimedialnymi. Animacje, filmy, ćwiczenia interaktywne pozwalają na przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób.

EDURANGA – innowacyjna platforma edukacyjna

EDURANGA - serwis przeznaczony dla nauczycieli i uczniów. Zapewnia dostęp do e-podręczników i e-ćwiczeń do szkoły podstawowej z geografii, uporządkowanych według podstawy programowej. Umożliwia komunikację między nauczycielem a uczniami, np. wygodne zadawanie prac domowych czy przesyłanie plików. WSiPnet.pl to doskonałe wsparcie podczas nauki zarówno stacjonarnej, jak i zdalnej.

Klub Nauczyciela na eduranga.pl - profesjonalne, aktualizowane na bieżąco pomoce do wszystkich cykli WSiP szkoły podstawowej, niezbędna do codziennej pracy dokumentacja (m.in. program nauczania, rozkłady materiału, przedmiotowy system oceniania), a także inne pomoce (m.in. scenariusze lekcji, karty pracy, sprawdziany, kartkówki, testy). To znakomite wsparcie w pracy nauczyciela szkoły podstawowej klas 4-8, oszczędzające czas dzięki możliwości pobrania i wydrukowania potrzebnych materiałów. W Klubie Nauczyciela na eduranga.pl znajdują się również multimedia WSiP.

Generator sprawdzianów i kartkówek na eduranga.pl dla szkół podstawowych m.in. do przedmiotu geografia. Narzędzie to umożliwia wygenerowanie sprawdzianu  dla kilku grup z kluczem odpowiedzi i schematem oceniania w zaledwie kilka minut. Aby lepiej dostosować klasówkę do swoich potrzeb, istnieje możliwość wymiany, zmiany kolejności lub dodania nowych zadań. Wszystkie ćwiczenia zostały opracowane przez doświadczonych pedagogów i metodyków współpracujących z WSiP.

Pakiety lekcyjne na eduranga.pl są przeznaczone dla nauczycieli i uczniów. Metodyczne wsparcie dla szkoły podstawowej w nauce zdalnej lub hybrydowej. Na uwagę zasługuje intuicyjny układ materiałów - z czytelnym podziałem na klasy, przedmioty, cykle i lekcje, jak również różnorodność propozycji - od obszernych fragmentów podręcznika, przez e-ćwiczenia i karty pracy, webinary, po gotowe sprawdziany i testy.

Diagnoza z plusem - zestaw profesjonalnych diagnoz na rozpoczęcie i zakończenie etapu nauczania, a także dostęp do arkuszy z Próbnego egzaminu ósmoklasisty z WSiP. Arkusze do egzaminu ósmoklasisty są przygotowane przez kadrę ekspertów i dostosowane do nowych wymagań obowiązujących na państwowym egzaminie. Raporty z wynikami pozwolą określić stan wiedzy ucznia oraz pomogą w opracowaniu harmonogramu powtórek.