Geografia bez tajemnic Klasa 7

Numer dopuszczenia MEiN: 1177/3/2023

„Geografia bez tajemnic” to nowoczesny podręcznik dla klasy 7, który powstał w oparciu o aktualne dane i wiele bliskich uczniom zagadnień. Osadzony w realiach geografii lokalnej pozwala lepiej zrozumieć zachodzące wokół nas zjawiska.

Opis serii

W przeważającej większości uczestnicy polskiego systemu edukacji zwracają uwagę na potrzebę wprowadzania zmian. W dużej mierze dotyczą one konieczności dostosowania warunków nauczania do realiów współczesnego świata. Skala wyzwań dodatkowo wzrosła za sprawą pandemii i ściśle z nią związanego okresu nauki zdalnej. Wszystkie te głosy miały istotny wpływ na przygotowanie nowego cyklu – „Geografia bez tajemnic”.

 

Nauki przyrodnicze są ściśle związane z rozbudzaniem ciekawości do poznawania świata. Nasi autorzy za główny cel postawili sobie przekazywanie informacji z zakresu geografii w sposób kompleksowy, aktualny i angażujący. Wszystko po to, aby uczniowie szkół podstawowych, a także ich nauczyciele, mogli korzystać z materiałów edukacyjnych odpowiadających na ich potrzeby i oczekiwania. Mocną stroną serii jest uwzględnienie informacji z zakresu geografii regionalnej.

 

Podręcznik z cyklu „Geografia bez tajemnic” powstał w oparciu o aktualną podstawę programową i w pełni odpowiada jej zawartości. Fundamentalne znaczenie ma także wyrównywanie szans edukacyjnych, dlatego w naszych nowych publikacjach znajduje się szereg rozwiązań wpisujących się w aktualny trend edukacji włączającej. Takie połączenie umożliwia efektywną naukę, uwzględniającą jednocześnie zróżnicowanie indywidualnych możliwości uczniów.

 

Zadbaliśmy o to, by nowa seria oprócz odpowiednio zweryfikowanej zawartości merytorycznej, prezentowała wszystkie informacje w atrakcyjny dla nauczycieli i uczniów sposób. Aktualnym i najnowszym danym, towarzyszą czytelne mapy oraz ilustracje. Podczas tworzenia cyklu „Geografia bez tajemnic” bazowaliśmy na metodzie design thinking, , która zakłada pełną koncentrację na oczekiwaniach przyszłych użytkowników naszych wydawnictw.

Jak powstał nasz nowy cykl?

„Geografia bez tajemnic” to materiały dla szkół podstawowych, które tworzą nowoczesną i spójną całość. Ważne było dla nas nie tylko uwzględnienie wszystkich zagadnień wynikających z podstawy programowej, ale także zaprezentowanie ich w sposób odpowiadający zróżnicowanemu poziomowi uczniów. Realizacja tak skonstruowanych założeń była możliwa dzięki zastosowaniu metody design thinking.

 

Design thinking to styl pracy, który doskonale wpisuje się w potrzeby polskiego systemu edukacji. Z jednej strony jest to metoda, która zyskała już uznanie w świecie biznesu, a z drugiej jej filozofia z powodzeniem może być stosowana w trakcie prac nad tworzeniem nowych podręczników. W tym przypadku kluczowe znaczenie ma nie tylko poznanie potrzeb użytkowników materiałów edukacyjnych, czyli nauczycieli i uczniów, ale przede wszystkim stałe badanie, czy przygotowywane publikacje spełniają zdefiniowane wcześniej oczekiwania.

 

Pracując w duchu design thinking zorganizowaliśmy projekt badawczy na niespotykaną wcześniej skalę. Zespół badań i rozwoju, który działa w ramach WSiP zaangażował nauczycieli i uczniów w trwające setki godzin konsultacje, panele, wywiady i ankiety. Niezwykle istotne były także badania terenowe w całej Polsce, podczas których odbyło się ponad 600 godzin lekcyjnych, w których udział wzięło 2.600 uczniów i 100 nauczycieli.

 

To wszystko pozwoliło nam ustalić, że nasza „Geografia bez tajemnic” uzyskała następujące opinie:

 

• 90% badanych nauczycieli uznaje nowy podręcznik WSiP za dostosowany do współczesnego ucznia;
• 94% badanych nauczycieli stwierdziło, że nowy podręcznik WSiP jest odpowiedni pod kątem trudności;
• 98% badanych nauczycieli uważa, że polecenia w nowym podręczniku WSiP są zrozumiałe;
• 98% badanych nauczycieli oceniło zdjęcia w nowym podręczniku WSiP jako dobre lub bardzo dobre.

 

Tak dobry odbiór podręcznika i zeszytu ćwiczeń z cyklu „Geografia bez tajemnic” jest efektem prowadzenia prac w oparciu o design thinking. Tworząc nowe publikacje, przygotowywaliśmy ich kolejne wersje, a bazując na wnioskach z badań, wprowadzaliśmy dalsze zmiany. Oddając nowy podręcznik mamy więc do czynienia z produktem zupełnie nowym, a jednocześnie już zatwierdzonym przez nauczycieli i uczniów.

Więcej o autorach

Nowe podręczniki, to także nowe podejście do kompletowania zespołu autorskiego. Zadbaliśmy o to, by „Geografia bez tajemnic” była tworzona przez nauczycieli – praktyków, angażujących się w budowanie nowoczesnej edukacji w Polsce. To dodatkowy powód, dla którego nasze podręczniki cieszą się tak dobrym odbiorem wśród nauczycieli i uczniów w całej Polsce.

 

Zespół autorski
• Arkadiusz Głowacz – doktor Nauk Geograficznych, a także wieloletni nauczyciel geografii w SP w Łodzi, a od 2022 r. w Warszawie, koordynator Programu Matury Międzynarodowej. Organizator konkursu wiedzy geograficznej o Polsce „Znaszli swój kraj”. Autor publikacji dydaktycznych oraz współautor podręczników do geografii.
• Barbara Dzięcioł-Kurczoba – nauczycielka geografii od 29 lat, obecnie pracuje w Publicznym LO Uniwersytetu Łódzkiego. Działa również w Pracowni Dydaktyki Geografii WNG UŁ. Współorganizatorka konkursu geograficznego „Znaszli swój kraj”; Egzaminator maturalny geografii od 2005 roku.
• Maria Adamczewska – nauczycielka geografii od 28 lat, uczyła w liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej. Działa w Pracowni Dydaktyki Geografii WNG UŁ oraz współpracuje z PTTK Oddział Łódź Polesie. Współorganizatorka konkursu geograficznego „Znaszli swój kraj”, pracuje w Komitecie Okręgowym Olimpiady Geograficznej w Łodzi, a od 2013 r. pełni funkcję Przewodniczącej Oddziału. Egzaminator maturalny z geografii z wieloletnim doświadczeniem.

Udostępnij odnośnik

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/szkola-podstawowa/geografia-sp/geografia-bez-tajemnic/
KopiujSkopiowano

Nasz cykl

 • Geografia bez tajemnic - podręcznik dla kl. 7

  Nowy podręcznik świetnie odpowiada na potrzeby współczesnych uczniów i nauczycieli. Skupia się na świadomej nauce geografii. Atrakcyjnie przekazuje aktualną wiedzę. Dzięki dużej liczbie schematów, infografik, wykresów, map i różnorodnych poleceń rozwija umiejętności analityczne i umożliwia dostosowanie lekcji do potrzeb współczesnych uczniów i nauczyciela. Pozwala na omawianie treści regionalnych w każdej szkole w Polsce. Aktywizuje i angażuje. Pomaga w nauce wszystkim uczniom i ułatwia im przyswajanie wiedzy nawet wtedy, kiedy nie są obecni w szkole.

 • Geografia bez tajemnic - zeszyt ćwiczeń dla kl. 7

  Nowy zeszyt ćwiczeń jest w pełni skorelowany z podręcznikiem. Zawiera zadania o różnorodnej formie i różnym stopniu trudności. Są wśród nich nie tylko zadania zamknięte, lecz także problemowe, odwołujące się do codziennego życia, oraz ćwiczenia wykorzystujące wykresy i mapy, pomocne w rozwijaniu umiejętności analitycznych. Zadania wymagające większego zaangażowania uczniów są oznaczone specjalnym piktogramem. Precyzyjne polecenia i wyróżnienie czasowników operacyjnych zdecydowanie pomogą w samodzielnej pracy ucznia.

Obudowa metodyczna
dla nauczyciela

 • Poradnik nauczyciela

  W poradniku nauczyciela znajdziesz wszystkie materiały, które pomogą przygotować Ci się do każdej lekcji. W publikacji znajdują się scenariusze lekcji, karty pracy, odpowiedzi do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, a także omówienia dodatkowych pojęć i najważniejszych schematów. Poradnik nauczyciela jest dostępny zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

 • Nowy multibook

  Nowa odsłona multibooka to starannie przygotowane uzupełnienie klasycznego podręcznika o zasoby multimedialne. Znajdziesz w nim animacje, filmy, zadania interaktywne i mapy. Nowoczesna i przyjazna forma tych materiałów, to pewność, że Twoje zajęcia będą jeszcze bardziej interesujące i motywujące do pracy dla wszystkich uczniów.

 • Generator sprawdzianów i testów

  Generator sprawdzianów, testów i kartkówek to rozwiązanie, które pozwala na oszczędność czasu i łatwiejsze weryfikowanie zdobytej przez uczniów wiedzy. Wiele różnorodnych pozwala przygotować sprawdziany o zróżnicowanej skali trudności, także z możliwością ich indywidualizacji.

 • Zasoby multimedialne on-line

  Współcześni uczniowie spędzają coraz więcej czasu przy smartfonach, tabletach czy komputerach. Taka forma aktywności jest dla nich angażująca. Odpowiedzią na te potrzeby jest EDURANGA, czyli innowacyjna platforma edukacyjna on-line. W jednym miejscu nauczyciele zyskują dostęp m.in. do filmów, animacji, ćwiczeń czy interaktywnych plansz, niezbędnej dokumentacji.

Materiały
dla ucznia

 • Podręcznik

  Podręcznik dla klasy 7 to podzielony na siedem części materiał, który w praktyczny sposób prezentuje zagadnienia określone w podstawie programowej. W klasie siódmej, materiał przygotowany w atrakcyjny graficznie sposób, obejmuje kluczowe zagadnienia z obszarów, takich jak środowisko przyrodnicze Polski, ludność Polski na tle Europy, mieszkańcy Polski i jej gospodarka. Szczególny akcent został położony na kwestie związane z małymi ojczyznami uczniów, czyli regionami, w których mieszkają i chodzą do szkoły.

 • Zeszyt ćwiczeń

  Dzięki zeszytowi ćwiczeń, wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy stanowi stały element nauki. Zadania o różnej konstrukcji i zróżnicowanym stopniu trudności odnoszą się do treści zawartych w podręczniku i są z nim ściśle skorelowane. Zeszyt ćwiczeń to także testy powtórzeniowe, a także trudniejsze zadania, przygotowane z myślę o uczniach zainteresowanych geografią.

 • E-podręcznik

  Dzięki e-podręcznikowi nauka jest możliwe w każdym miejscu i na dowolnym urządzeniu. Uczniowie mogą korzystać z e-podręczników dokładnie w taki sposób, jak robią to na co dzień w przypadku swoich ulubionych aplikacji. E-podręczniki stanowią doskonałą odpowiedź na problem coraz cięższych uczniowskich plecaków.

 • Ćwiczenia interaktywne

  Bogate zasoby ćwiczeń interaktywnych to dla uczniów doskonałe wsparcie podczas samodzielnych powtórek materiału. Zostały one uporządkowane wg struktury spisu treści podręcznika i w atrakcyjnej formie pozwalają na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy oraz identyfikowanie ewentualnych deficytów.

 • Atlas. Geografia. Klasy 7-8

  Atlas zawiera nowocześnie zaprojektowane mapy i wykresy, których treść dodatkowo ilustrują atrakcyjne zdjęcia. Podstawą wszystkich informacji są najnowsze dane i badania. Publikacja zawiera mapy uwzględniające treści nowej podstawy programowej, w tym ukazujące relacje przyczynowo-skutkowe oraz czasowo-przestrzenne pomiędzy różnymi elementami i procesami zachodzącymi w środowisku geograficznym.

Dlaczego warto
wybrać nasz podręcznik?

 • Konkretnie i wyczerpująco

  Koniec z długimi i nużącymi opisami. W nowym podręczniku postawiliśmy na krótkie treści, które konkretnie i wyczerpująco tłumaczą poszczególne zagadnienia. Uczymy nowocześnie, z wykorzystaniem ciekawych grafik i schematów, schematów i wykresów, które uczą wnioskowania i rozwijają zdolności analityczne.

 • Ciekawie i angażująco

  Efektywnej nauce służy szereg zastosowanych przez nas rozwiązań. W podręczniku znajdują się m.in. ciekawostki, komiksy, a nawet wywiady z ekspertami. Wszystko to służy angażowaniu nawet najbardziej wymagających uczniów.

 • Aktualnie i regionalnie

  Wszystkie mapy i dane statystyczne w nowym podręczniku zostały zweryfikowane pod kątem aktualności. Dodatkowo stworzyliśmy warunki do omawiania wybranych tematów o własnym regionie w każdej szkole w Polsce.

Poznaj wszystkie atuty
w formie wideo

Zajrzyj do środka

Poznaj fragment wybranego rodzaju publikacji. Zmieniaj strony oraz powiększaj wybrane fragmenty, aby odkryć unikatowość naszych wydawnictw.

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami

 • Zadzwoń na infolinię
  Poniedziałek-piątek, w godzinach: 9:00-17:00
 • Napisz do nas wiadomość
  Postaramy się odpowiedzieć jeszcze tego samego dnia.
 • Porozmawiaj na czacie
  Nasi doradcy pozostają do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00-16:00.