Technik ekonomista

Podręczniki WSiP do zawodu technik ekonomista - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: EKA.04EKA.05A.35A.36

EKA.04
Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Część 1

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Joanna Śliżewska

Podręcznik pokazuje szeroką perspektywę funkcjonowania przedsiębiorstwa – począwszy od teorii ekonomii, przez przepisy prawne i narzędzia statystyczne, aż do praktycznych aspektów pracy biurowej. Położony jest w nim nacisk zarówno na praktyczne zasady gospodarowania majątkiem przedsiębiorstwa, jak i na kompetencje personalne i społeczne niezbędne w codziennej pracy biurowej.
Publikacja wpisuje się we współczesne trendy aktywizacji ucznia, wyzwalania jego kreatywności i praktycznego wykorzystania teoretycznych wiadomości poprzez liczne pytania i polecenia.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Część 2

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Część 2

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

Podręcznik prezentuje obszerny materiał dotyczący gospodarowania zasobami rzeczowymi i dokumentowania zdarzeń gospodarczych. Porusza zagadnienia związane z gospodarką magazynową, a także dostarcza informacji o sporządzeniu biznesplanu, takich jak: organizacja procesu planowania, analiza strategiczna jednostki, sporządzanie planu marketingowego i technicznego przedsiębiorstwa, sporządzanie planu zatrudnienia i płac oraz planu finansowania działalności.

Publikacja zawiera również rozdziały dotyczące organizacji pracy małych zespołów oraz kompetencji personalnych i społecznych.

Kwalifikacja EKA.05
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 1

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 1

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

Podręcznik zawiera wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw ekonomii i statystyki (podstawy mikro- i makroekonomii, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, analiza statystyczna badanej zbiorowości). Omawia również prowadzenie spraw kadrowych (przepisy dotyczące spraw kadrowych i płacowych, rekrutacja pracowników i dokumentacja osobowa oraz świadczenia związane z pracą).

Podręcznik zawiera definicje, przykłady oraz ćwiczenia, a także propozycje tematów do dyskusji. Na końcu znajduje się wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 2

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 2

Damian Dębski, Paweł Dębski

W podręczniku zawarte zostały wiadomości na temat rozliczania wynagrodzeń (systemy wynagradzania pracowników, analiza kadrowa i płacowa, zastosowanie technologii informacyjnych i systemów komputerowych w obszarze kadrowo-płacowym) i prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (formy rozliczeń z kontrahentami, z bankami, z ZUS). Omawia również kompetencje personalne i społeczne oraz organizację pracy małych zespołów.

Uzupełnieniem podręcznika są definicje, przykłady i ćwiczenia, które pomogą w opanowaniu teorii. Na końcu znajduje się wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia techniki biurowej. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Praktyczna nauka zawodu

Pracownia techniki biurowej. Technik ekonomista

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Publikacja skierowana do uczniów klas 1¬–3 szkół ponadgimnazjalnych i jest przeznaczona do praktycznej nauki zawodu technik ekonomista. Prowadzenie działalności w organizacji. Jest to kompendium wiedzy praktycznej koniecznej w pracy biurowej. Opisuje obsługę sprzętu biurowego. Omawia zasady redagowania pism i postępowania z nimi. Uczeń dowie się też, jak zorganizować spotkania służbowe oraz jak przestrzegać tajemnicy służbowej i danych osobowych.

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.
Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma

Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EKA.05

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EKA.05

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Publikacja koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach, które musi poznać osoba przystępująca do egzaminu – omawia podstawowe zależności na rynku, przedstawia sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadza w tajniki analizy statystycznej i archiwizacji dokumentów. Omawia także tematykę związaną z prowadzeniem spraw kadrowych i tłumaczy zasady obliczania wynagrodzeń.

Testy i zadania praktyczne umożliwiają sprawdzenie się przed egzaminem. Nowością jest arkusz egzaminacyjny, który zawiera pytania również z tematów, które do tej pory nie wchodziły w zakres egzaminu – KPS, BHP, JOZ.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EKA.04

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EKA.04

Joanna Śliżewska, Anna Stromecka, Aleksandra Zielińska

Repetytorium pozwala powtórzyć wiadomości, przećwiczyć umiejętności i sprawdzić wiedzę z kwalifikacji EKA.04. Zawiera definicje, opisy oraz przykłady, które pozwalają ugruntować wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.

Załączony przykładowy arkusz egzaminacyjny z 40 pytaniami typowymi dla części pisemnej i zadaniem do wykonania odpowiadającym poleceniu z części praktycznej to świetny sposób na oswojenie się z formułą egzaminu.

Dodatkowe 4 testy sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz 4 zadania praktyczne wzorowane na części praktycznej egzaminu pomogą uczniom w samodzielnej ocenie stopnia ich przygotowania do egzaminu. Do wszystkich testów i zadań dołączone odpowiedzi lub propozycje rozwiązania.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Publikacja skierowana do uczniów klas 1–4 szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.36. (Prowadzenie rachunkowości).

 

Książka prezentuje i porządkuje najważniejsze wiadomości dotyczące księgowości i kalkulacji, inwentaryzacji oraz sprawozdawczości i analizy finansowej. Publikacja oprócz repetytorium zawiera 40 pytań testowych i 5 zadań praktycznych wraz z kluczem odpowiedzi do testów oraz przykładowymi rozwiązaniami zadań.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Zofia Mielczarczyk, Joanna Libura, Monika Wolak

Zakres:

 • kwalifikacja A.36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Repetytorium i testy egzaminacyjne przypominają uczniowi najważniejsze informacje z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości. Pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą:

 • księgowości
 • kalkulacji
 • inwentaryzacji
 • sprawozdawczości
 • analizy finansowej

Połączenie testów z repetytorium umożliwia uczniowi natychmiastową weryfikację swoich wiadomości w wypadku błędnie rozwiązanych zadań.

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Zbiór zadań. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

Zbiór zadań zawiera ponad 300 ćwiczeń, które pomogą zrozumieć zagadnienia dotyczące podstaw ekonomii i statystyki, prowadzenia spraw kadrowych i rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Może być wykorzystywany jako uzupełnienie i utrwalenie wiadomości przed egzaminem zawodowym. Na końcu zbioru umieszczone zostały zadania przekrojowe typu egzaminacyjnego z całej kwalifikacji EKA.05, utrwalające wiedzę i umiejętności.

Zbiór zadań. Prowadzenie dokumentacji

Zbiór zadań. Prowadzenie dokumentacji

Joanna Śliżewska, Anna Stromecka, Aleksandra Zielińska

Zbiór zadań zawiera ponad 300 zadań i ćwiczeń praktycznych w zakresie takich tematów, jak podstawy ekonomii i statystyki, stosowanie przepisów prawa w prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarowanie zasobami rzeczowymi i dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, sporządzanie biznesplanu i wiele innych.

Może być wykorzystywany jako uzupełnienie i utrwalenie wiadomości przed egzaminem zawodowym. Na końcu zbioru umieszczone zostały zadania przekrojowe typu egzaminacyjnego z zakresu całej kwalifikacji EKA.04, utrwalające wiedzę i umiejętności.

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw

Ablewicz Joanna, Dębski Damian, Dębski Paweł

Zbiór zadań pomaga w kształceniu umiejętności wskazanych w podstawie programowej do kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.

Dzięki wykonaniu zadań o rosnącym stopniu trudności uczniowie lepiej zrozumieją materiał, utrwalą wiadomości i nauczą się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

Idealna publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw – obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia, z którymi uczniowie mogą się spotkać podczas egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.35.

Kwalifikacja A.35 (AU.35)
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa

Joanna Ablewicz

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków).

Książka w przystępny sposób prezentuje wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności gospodarczej, stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów podatkowych. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Damian Dębski, Paweł Dębski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków).

Książka prezentuje wiedzę dotyczącą między innymi planowania działalności gospodarczej, określania zadań przedsiębiorców, rozróżniania form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw czy kalkulowania cen i rozliczania podatku VAT. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Kadry i płace

Kadry i płace

Damian Dębski, Paweł Dębski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.35 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych).

Książka pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych i emerytalno-rentowych, takich jak kierowanie procesem rekrutacji, przygotowywanie dokumentacji, sporządzanie deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zeznania dotyczącego podatku dochodowego. Publikacja zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Damian Dębski, Paweł Dębski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.35 (Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość).

Książka prezentuje wiedzę dotyczącą między innymi planowania i analizy ekonomicznej, zasad sporządzania biznesplanu, stosowania wskaźników ekonomicznych, metod przygotowywania sprawozdań finansowych i materiałów analitycznych oraz korzystania z programów komputerowych. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Kwalifikacja A.36 ( AU.36)
Prowadzenie rachunkowości

Księgowość i kalkulacja. Część 1

Księgowość i kalkulacja. Część 1

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz licznym przykładom i ćwiczeniom, pozwala zdobyć umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych, interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, przestrzegania zasad funkcjonowania kont księgowych oraz stosowania przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości.

Księgowość i kalkulacja. Część 2

Księgowość i kalkulacja. Część 2

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Podręcznik pozwala uczniowi zdobyć między innymi umiejętności rozliczania kosztów działalności organizacji, stosowania różnych metod kalkulacji czy poprawiania błędów w księgach rachunkowych. Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia i pytania kontrolne.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji).

Książka uczy umiejętności związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji: rozróżniania jej etapów i rodzajów, przygotowywania dokumentacji przebiegu prac i wykonywania czynności inwentaryzacyjnych różnymi metodami. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Grażyna Borowska

rachunkowości. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej).

Książka w przystępny sposób prezentuje wiedzę związaną z przygotowaniem analiz finansowych. Uczy rozróżniania metod analizy finansowej, a także stosowania wskaźników oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Okładka publikacji Język angielski zawodowy dla technika ekonomisty i technika rachunkowości

Język angielski zawodowy dla technika ekonomisty i technika rachunkowości

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń objaśnia wiele zagadnień ekonomicznych, w tym strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, dokumentację i korespondencję. Publikacja pomaga w nauce pisania e-maili służbowych, uczy najpotrzebniejszych zwrotów, pomaga przygotować umowy i prowadzić negocjacje. Działy dotyczące banków, przepisów prawa w działalności jednostki organizacyjnej czy prac biurowych pozwalają zapoznać się ze specjalistycznym językiem prawniczym.

Zeszyt ćwiczeń zawiera wzory CV, listu motywacyjnego oraz przykładową rozmowę kwalifikacyjną. Nagrania dialogów i tekstów źródłowych dostępne online za pomocą kodów QR pozwolą na osłuchanie się z żywym językiem i ułatwią uczniowi przyswojenie poprawnej wymowy.

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.