Technik ekonomista

Podręczniki WSiP do zawodu technik ekonomista - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia techniki biurowej. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Praktyczna nauka zawodu

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Zakres:

 • kwalifikacja A.35 (Prowadzenie działalności w organizacji)

 

 Publikacja do nauki:

 • wykonywania typowych prac biurowych,
 • obsługi różnych rodzajów sprzętu biurowego oraz organizacji stanowiska pracy biurowej,
 • zasad korespondencji biurowej (redagowanie pism, elementy składowe pisma, rodzaje i budowa blankietów korespondencyjnych),
 • przygotowywania pism handlowych i korespondencji związanej ze stosunkiem pracy,
 • zasad przyjmowania, wysyłania i archiwizowania korespondencji,
 • organizowania i przygotowywania spotkań służbowych,
 • zasad przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych,
 • zasad i norm zachowania w miejscu pracy (kultura osobista w miejscu pracy, skuteczne komunikowanie się, sztuka negocjowania i rozwiązywania konfliktów).

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski, Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Kwalifikacja: A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)

Repetytorium i testy egzaminacyjne przypominają uczniowi najważniejsze informacje z kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji. Pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą:

 • podstaw prawa
 • funkcjonowania przedsiębiorstw

 

Połączenie testów z repetytorium umożliwia uczniowi natychmiastową weryfikację swoich wiadomości w wypadku błędnie rozwiązanych zadań.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Wioletta Bień, Sylwia Odrzywałek

Zakres:

 • Kwalifikacja A.35 (Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)

 

Publikacja do nauki:

 • przygotowania się do części pisemnej egzaminu zawodowego,
 • sprawdzenia swoich umiejętności przed częścią praktyczną egzaminu zawodowego,
 • zapoznania się z nowymi przepisami i wymaganiami egzaminacyjnymi.

Kwalifikacja A.35
Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 1. Podstawy prawa

Joanna Ablewicz

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków)

 

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z prawem,
 • właściwego stosowania przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • poprawnego zastosowania przepisów podatkowych.

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Część 2. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw

Damian Dębski, Paweł Dębski

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.35 (Organizowanie działalności gospodarczej i obliczanie podatków)

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania działalności gospodarczej,
 • sposobów określania zadań przedsiębiorców, instytucji administracji publicznej i rozróżniania form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw,
 • opracowywania działań marketingowych,
 • prowadzenia obrotu materiałami i wyrobami gotowymi oraz środkami pieniężnymi,
 • kalkulowania cen i rozliczania podatku VAT.

 

Kadry i płace

Damian Dębski, Paweł Dębski

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji A.35 (Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych)

 

Podręcznik do nauki:

 • prowadzenia w przedsiębiorstwie spraw kadrowo-płacowych i emerytalno-rentowych,
 • sposobów przeprowadzania rekrutacji,
 • przygotowywania dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników,
 • obliczania wynagrodzeń i niezbędnych podatków,
 • sporządzania deklaracji z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych oraz zeznania dotyczącego podatku dochodowego,
 • właściwego korzystania z programów komputerowych.

Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość

Damian Dębski, Paweł Dębski

Zakres:

 • 3. część kwalifikacji A.35 (Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość)

 

Podręcznik do nauki:

 • sposobów planowania i przeprowadzania analizy ekonomicznej,
 • zasad planowania i sporządzania biznesplanu,
 • stosowania wskaźników ekonomicznych,
 • metod przygotowywania sprawozdań finansowych i materiałów analitycznych,
 • sprawnego korzystania z programów komputerowych.
Nowość

Zbiór zadań z ekonomiki przedsiębiorstw. Kwalifikacja A.35

Ablewicz Joanna, Dębski Damian, Dębski Paweł

Zbiór zadań pomaga w kształceniu umiejętności wskazanych w podstawie programowej do kwalifikacji A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
 
Dzięki wykonaniu zadań o rosnącym stopniu trudności uczniowie lepiej zrozumieją materiał, utrwalą wiadomości i nauczą się stosowania wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.
 
Idealna publikacja uzupełniająca podręczniki z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw – obejmuje wszystkie najważniejsze zagadnienia, z którymi uczniowie mogą się spotkać podczas egzaminu zawodowego z kwalifikacji A.35.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Zakres:

 • dla wszystkich zawodów z branży ekonomicznej

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad organizacji i techniki pracy biurowej,
 • prowadzenia korespondencji służbowej,
 • obsługi sprzętu i urządzeń techniki biurowej,
 • sprawnego korzystania z programów komputerowych,
 • sposobów przechowywania dokumentów,
 • stosowania przepisów dotyczących tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Zakres:

 • dla wszystkich zawodów z branży ekonomicznej

 

Podręcznik do nauki:

 • metod badań statystycznych,
 • umiejętności rozróżniania, obliczania i interpretowania podstawowych miar statystycznych,
 • przeprowadzania analizy statystycznej badanego zjawiska i gromadzenia informacji na jego temat,
 • opracowywania i prezentowania danych statystycznych oraz wyników badań przy wykorzystaniu programów komputerowych.

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki:

 • podstawowych pojęć oraz praw i zasad obowiązujących w mikroekonomii
  i makroekonomii.

 

Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

 

Podręcznik do nauki:

 • uwarunkowań prawnych z zakresu BHP,
 • zagrożeń zawodowych,
 • zasad ergonomii,
 • zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Język:

 • zawodowy angielski

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • gospodarka rynkowa,
 • mikroekonomia i makroekonomia,
 • prace biurowe, korespondencja handlowa, statystyka,
 • obliczanie podatków, dokumentacja finansowa,
 • rachunkowość, bilans,
 • obsługa klienta,
 • kadry i płace,
 • marketing,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Język:

 • zawodowy niemiecki

 

Słownictwo i ćwiczenia z zakresu:

 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • gospodarka rynkowa,
 • mikroekonomia i makroekonomia,
 • prace biurowe, korespondencja handlowa, statystyka,
 • obliczanie podatków, dokumentacja finansowa,
 • rachunkowość, bilans,
 • obsługa klienta,
 • kadry i płace,
 • marketing,
 • przepisy BHP,
 • zatrudnienie (umowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna, kwestionariusz osobowy).