Technik handlowiec

Podręczniki WSiP do zawodu technik handlowiec - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: A.18A.22

Kwalifikacja A.18 (AU.20, HAN.01)
Prowadzenie sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 1. towar jako przedmiot handlu

Organizowanie sprzedaży. Część 1. towar jako przedmiot handlu

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Danuta Wajgner

Zakres:

 • 1. część kwalifikacji A.18 (Organizowanie sprzedaży)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów,
 • sposobów ustalania cen towarów,
 • jakościowej i ilościowej kontroli towarów,
 • metod prezentacji towarów, transportu wewnętrznego, magazynowania oraz konserwowania produktów.
Organizowanie sprzedaży. Część 2. Organizacja i techniki sprzedaży

Organizowanie sprzedaży. Część 2. Organizacja i techniki sprzedaży

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Danuta Wajgner, Beata Rzeźnik

Zakres:

 •  1. część kwalifikacji A.18 (Organizowanie sprzedaży)

 

Podręcznik do nauki:

 • obsługi urządzeń stosowanych na różnych stanowiskach pracy,
 • przygotowywania towarów do sprzedaży,
 • sposobów rozmieszczenia towarów w magazynie i w sali sprzedażowej,
 • posługiwania się przepisami prawa oraz metodami inwentaryzacji,
 • sposobów zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą.
Sprzedaż towarów. Część 1. obsługa klienta

Sprzedaż towarów. Część 1. obsługa klienta

Donata Andrzejczak, Agnieszka Mikina, Maria Wajgner, Beata Rzeźnik

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży i prowadzeniem rozmowy sprzedażowej, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, określaniem rodzajów zachowań klientów, prezentowaniem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień klientów. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Sprzedaż towarów. Część 2

Sprzedaż towarów. Część 2

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przestrzeganiem zasad obsługi klienta, udzielaniem informacji o warunkach sprzedaży, prezentowaniem oferty handlowej, stosowaniem różnych technik sprzedaży oraz realizowaniem zamówień klientów. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Sprzedaż towarów. Część 3

Sprzedaż towarów. Część 3

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 2. części kwalifikacji A.18. (Sprzedaż towarów).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych ze sporządzaniem dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów, stosowaniem przepisów dotyczących podatku VAT, przestrzeganiem praw konsumenta oraz procedur związanych przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami i ćwiczeniami.

Kwalifikacja A.22 (AU.25, HAN.02)
Prowadzenie działalności handlowej

Marketing w działalności gospodarczej

Marketing w działalności gospodarczej

Halina Szulce, Magdalena Florek, Karolina Janiszewska, Tomasz Żyminkowski

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.22 (Organizowanie działań reklamowych i marketingowych).

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz przykładom i ćwiczeniom, pozwala zdobyć umiejętności związane z badaniem i analizą rynku, przestrzeganiem przepisów prawa dotyczących działalności marketingowej, podejmowaniem decyzji handlowych na podstawie analiz statystycznych oraz opracowywaniem planu marketingowego.

Zarządzanie działalnością handlową

Zarządzanie działalnością handlową

Zofia Mielczarczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.22 (Zarządzanie działalnością handlową).

Książka w przystępny sposób prezentuje informacje związane z działalnością firmy handlowej. Pozwala zdobyć umiejętności prowadzenia negocjacji handlowych, zawierania umów oraz przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Dokumentacja ekonomiczno-finansowa

Dokumentacja ekonomiczno-finansowa

Zofia Mielczarczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.22 (Sporządzanie dokumentacji ekonomiczno-finansowej).

Książka w przystępny sposób prezentuje wiedzę związaną z prowadzeniem rachunkowości handlowej. Uczy ustalania wyniku finansowego różnymi metodami, sporządzania planów rzeczowych i planów finansowych oraz opracowywania planów finansowych. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

PODRĘCZNIKI WYDAWNICTWA REA W OFERCIE WSiP!

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV. Przedsiębiorca w handlu

Prowadzenie sprzedaży. Tom IV. Przedsiębiorca w handlu

Maria Wajgner, Agnieszka Urzędowska-Wardencka

Zakres:

 • kwalifikacja A.18 (Prowadzenie sprzedaży)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad informowania klientów indywidualnych i instytucjonalnych w ofercie,
 • obsługi urządzeń technicznych,
 • przepisów prawa związanych z podatkiem VAT,
 • przepisów BHP obowiązujących na stanowisku pracy,
 • podstaw działalności gospodarczej.
Prowadzenie sprzedaży. Tom III. Obsługa klientów

Prowadzenie sprzedaży. Tom III. Obsługa klientów

Halina Zielińska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach sprzedawca, technik handlowiec i technik księgarstwa. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

W publikacji szczegółowo omówiono metody prowadzenia sprzedaży. Duży nacisk położono na prowadzenie rozmowy sprzedażowej i cechy osobowościowe sprzedawcy. Scharakteryzowano także typy klientów oraz zwrócono uwagę na zasady etyki i bezpieczeństwa pracy związanej ze sprzedażą.

Prowadzenie sprzedaży. Tom I. Towar jako przedmiot handlu

Prowadzenie sprzedaży. Tom I. Towar jako przedmiot handlu

Katarzyna Kocierz, Marta Misiarz

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z przyjmowaniem i dokumentowaniem dostaw towarów, ustalaniem cen, jakościową i ilościową kontrolą towarów, metodami ich prezentacji, transportem wewnętrznym, magazynowaniem oraz konserwowaniem produktów i przechowywaniem towarów. Wiedzę teoretyczną autorzy wsparli przykładami i ćwiczeniami.

Prowadzenie sprzedaży. Tom II. Organizacja i techniki sprzedaży

Prowadzenie sprzedaży. Tom II. Organizacja i techniki sprzedaży.

Halina Zielińska

Podręcznik do nauki zawodu sprzedawca i technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu 1. części kwalifikacji A.18. (Prowadzenie sprzedaży).

 

Podręcznik prezentuje wiedzę z zakresu umiejętności związanych z obsługą urządzeń stosowanych na różnych stanowiskach pracy, przygotowaniem towarów do sprzedaży, posługiwaniem się przepisami prawa oraz z metodami inwentaryzacji, zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem czy kradzieżą. Wiedzę teoretyczną autorki wsparły licznymi przykładami.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia sprzedaży. Prowadzenie sprzedaży

Pracownia sprzedaży. Technik handlowiec. Sprzedawca. Technik księgarstwa

Jadwiga Józwiak, Monika Knap

Publikacja pozwala kształtować umiejętności związane z wykonywaniem typowych zadań w zakresie prowadzenia sprzedaży. Zamieszczone w niej karty pracy dotyczą efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów (bezpieczeństwo i higiena pracy) i dla poszczególnych zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego (podbudowa do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.j) i PKZ(A.m)).

Pracownia rachunkowości firmy handlowej

Pracownia rachunkowości firmy handlowej

Teresa Gorzelany

Podręcznik skierowany do uczniów klas 1–4 techników, którzy kształcą się w zawodzie technik handlowiec. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.22 (Prowadzenie działalności handlowej).

Publikacja ma na celu przygotowanie uczniów do obsługi finansowo-księgowej małej firmy handlowej, prowadzącej dokumentację księgową wymaganą w rozliczeniach podatkowych. Pozwala zdobyć umiejętności wypełniania dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej. Wiele treści ujęto w formę kart pracy.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.