Technik rachunkowości

Podręczniki WSiP do zawodu technik rachunkowości - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: A.36A.65

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.

Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy. Technik ekonomista. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.36. Prowadzenie rachunkowości.

Zofia Mielczarczyk, Joanna Libura, Monika Wolak

Zakres:

 • kwalifikacja A.36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Repetytorium i testy egzaminacyjne przypominają uczniowi najważniejsze informacje z kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości. Pozwala uporządkować wiedzę dotyczącą:

 • księgowości
 • kalkulacji
 • inwentaryzacji
 • sprawozdawczości
 • analizy finansowej

Połączenie testów z repetytorium umożliwia uczniowi natychmiastową weryfikację swoich wiadomości w wypadku błędnie rozwiązanych zadań.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Szkoły ponadgimnazjalne

Jolanta Libura

Publikacja skierowana do uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.65. (Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych).

 

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

Kwalifikacja A.36 (AU.36)
Prowadzenie rachunkowości

Księgowość i kalkulacja cz.1

Księgowość i kalkulacja. Część 1

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz licznym przykładom i ćwiczeniom, pozwala zdobyć umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych, interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, przestrzegania zasad funkcjonowania kont księgowych oraz stosowania przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości.

Księgowość i kalkulacja cz.2

Księgowość i kalkulacja. Część 2

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Podręcznik pozwala uczniowi zdobyć między innymi umiejętności rozliczania kosztów działalności organizacji, stosowania różnych metod kalkulacji czy poprawiania błędów w księgach rachunkowych. Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia i pytania kontrolne.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji).

Książka uczy umiejętności związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji: rozróżniania jej etapów i rodzajów, przygotowywania dokumentacji przebiegu prac i wykonywania czynności inwentaryzacyjnych różnymi metodami. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Grażyna Borowska

rachunkowości. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej).

Książka w przystępny sposób prezentuje wiedzę związaną z przygotowaniem analiz finansowych. Uczy rozróżniania metod analizy finansowej, a także stosowania wskaźników oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Zbiór zadań z rachunkowości. Kwalifikacja A.36

Mielczarczyk Zofia

Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej, przygotowane do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości dla zawodów technik rachunkowości i technik ekonomista.

Publikacja może służyć również jako pomoc w nauce zawodu technik handlowiec w ramach kwalifikacji A.22. Dokumentacja ekonomiczno-finansowa.

Zbiór sprawdzi się doskonale na zajęciach w technikum, na kwalifikacyjnych kursach w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości oraz na kursach księgowości.

Kwalifikacja A.65 (AU.65)
Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Rozliczanie wynagrodzeń

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Podręcznik skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie podatków i innych danin publicznych).

Książka prezentuje wiadomości dotyczące między innymi funkcjonowania finansów publicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetów samorządów terenowych oraz systemu podatkowego, omawia też zasady rozliczania podatków. Zawiera kolorowe ilustracje, które motywują uczniów do nauki.

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji A.65 (Rozliczanie podatków i innych danin publicznych)

 

Podręcznik do nauki:

 • terminologii z zakresu finansów publicznych,
 • przepisów prawa podatkowego,
 • klasyfikacji podatków,
 • elementów konstrukcji podatków i opłat,
 • rozliczania VAT
 • rozliczania podatku akcyzowego,
 • rozliczania podatku dochodowego z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • przestrzegania zasad określania i rozliczania innych danin publicznych,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • przestrzegania zasad przechowywania dokumentacji podatkowej,
 • użytkowania oprogramowania do sporządzania rozliczeń podatkowych.

 

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Podręcznik skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu części trzeciej kwalifikacji A.65 (Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Książka prezentuje wiadomości dotyczące między innymi zasad rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz Emerytur Pomostowych. Omawia też zasady zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowania z nich.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista  i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu BHP (Bezpieczeństwo i higiena pracy)

 

Podręcznik do nauki:

 • uwarunkowań prawnych z zakresu BHP,
 • zagrożeń zawodowych,
 • zasad ergonomii,
 • zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.