Technik rachunkowości

Podręczniki WSiP do zawodu technik rachunkowości - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: EKA.05A.36A.65

Kwalifikacja EKA.05
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 1

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 1

Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

Podręcznik zawiera wiadomości na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podstaw ekonomii i statystyki (podstawy mikro- i makroekonomii, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, analiza statystyczna badanej zbiorowości). Omawia również prowadzenie spraw kadrowych (przepisy dotyczące spraw kadrowych i płacowych, rekrutacja pracowników i dokumentacja osobowa oraz świadczenia związane z pracą).

Podręcznik zawiera definicje, przykłady oraz ćwiczenia, a także propozycje tematów do dyskusji. Na końcu znajduje się wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 2

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 2

Damian Dębski, Paweł Dębski

W podręczniku zawarte zostały wiadomości na temat rozliczania wynagrodzeń (systemy wynagradzania pracowników, analiza kadrowa i płacowa, zastosowanie technologii informacyjnych i systemów komputerowych w obszarze kadrowo-płacowym) i prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (formy rozliczeń z kontrahentami, z bankami, z ZUS). Omawia również kompetencje personalne i społeczne oraz organizację pracy małych zespołów.

Uzupełnieniem podręcznika są definicje, przykłady i ćwiczenia, które pomogą w opanowaniu teorii. Na końcu znajduje się wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim.

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.
Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma

Pracownia rachunkowości. Część 2. Moja firma

Teresa Gorzelany

Zakres:

 • kwalifikacja A. 36 (Prowadzenie rachunkowości)

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad prowadzenia rachunkowości,
 • tworzenia dokumentacji księgowej (w wersji papierowej i elektronicznej),
 • tworzenia dokumentacji dotyczącej obrotu pieniężnego oraz rozliczeniowej i magazynowej,
 • obsługi programów finansowo-księgowych i magazynowych,
 • prowadzenia ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
 • rozliczania podatków.

Repetytoria i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EKA.05

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja EKA.05

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Publikacja koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach, które musi poznać osoba przystępująca do egzaminu – omawia podstawowe zależności na rynku, przedstawia sposoby prowadzenia działalności gospodarczej, wprowadza w tajniki analizy statystycznej i archiwizacji dokumentów. Omawia także tematykę związaną z prowadzeniem spraw kadrowych i tłumaczy zasady obliczania wynagrodzeń.

Testy i zadania praktyczne umożliwiają sprawdzenie się przed egzaminem. Nowością jest arkusz egzaminacyjny, który zawiera pytania również z tematów, które do tej pory nie wchodziły w zakres egzaminu – KPS, BHP, JOZ.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Szkoły ponadgimnazjalne

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik rachunkowości. Kwalifikacja A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych. Szkoły ponadgimnazjalne

Jolanta Libura

Publikacja skierowana do uczniów szkół policealnych kształcących się w zawodzie technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji A.65. (Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych).

 

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych po 40 pytań zamkniętych i 5 zadań praktycznych z przykładowymi rozwiązaniami oraz wskazówkami metodycznymi. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi do testów.

Zbiory zadań

Zbiór zadań. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Zbiór zadań. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski

Zbiór zadań zawiera ponad 300 ćwiczeń, które pomogą zrozumieć zagadnienia dotyczące podstaw ekonomii i statystyki, prowadzenia spraw kadrowych i rozliczania wynagrodzeń, prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.

Może być wykorzystywany jako uzupełnienie i utrwalenie wiadomości przed egzaminem zawodowym. Na końcu zbioru umieszczone zostały zadania przekrojowe typu egzaminacyjnego z całej kwalifikacji EKA.05, utrwalające wiedzę i umiejętności.

Kwalifikacja A.36 (AU.36)
Prowadzenie rachunkowości

Księgowość i kalkulacja. Część 1

Księgowość i kalkulacja. Część 1

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Książka, dzięki przystępnie przekazanej wiedzy oraz licznym przykładom i ćwiczeniom, pozwala zdobyć umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych, interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, przestrzegania zasad funkcjonowania kont księgowych oraz stosowania przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości.

Księgowość i kalkulacja. Część 2

Księgowość i kalkulacja. Część 2

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych).

Podręcznik pozwala uczniowi zdobyć między innymi umiejętności rozliczania kosztów działalności organizacji, stosowania różnych metod kalkulacji czy poprawiania błędów w księgach rachunkowych. Zawiera liczne przykłady, ćwiczenia i pytania kontrolne.

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.36 (Prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji).

Książka uczy umiejętności związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji: rozróżniania jej etapów i rodzajów, przygotowywania dokumentacji przebiegu prac i wykonywania czynności inwentaryzacyjnych różnymi metodami. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Sprawozdawczość i analiza finansowa

Grażyna Borowska

rachunkowości. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.36 (Sporządzanie sprawozdania finansowego i przeprowadzanie analizy finansowej).

Książka w przystępny sposób prezentuje wiedzę związaną z przygotowaniem analiz finansowych. Uczy rozróżniania metod analizy finansowej, a także stosowania wskaźników oraz oceny sytuacji majątkowej i finansowej organizacji. Zawiera liczne przykłady i ćwiczenia.

Zbiór zadań z rachunkowości. Kwalifikacja A.36

Zbiór zadań z rachunkowości. Kwalifikacja A.36

Mielczarczyk Zofia

Zadania z podstaw rachunkowości, rachunkowości finansowej i analizy finansowej, przygotowane do kształcenia umiejętności w zakresie kwalifikacji A.36. Prowadzenie rachunkowości dla zawodów technik rachunkowości i technik ekonomista.

Publikacja może służyć również jako pomoc w nauce zawodu technik handlowiec w ramach kwalifikacji A.22. Dokumentacja ekonomiczno-finansowa.

Zbiór sprawdzi się doskonale na zajęciach w technikum, na kwalifikacyjnych kursach w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości oraz na kursach księgowości.

Kwalifikacja A.65 (AU.65)
Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Rozliczanie wynagrodzeń

Rozliczanie wynagrodzeń

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Podręcznik skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.65 (Rozliczanie podatków i innych danin publicznych).

Książka prezentuje wiadomości dotyczące między innymi funkcjonowania finansów publicznych, dochodów i wydatków budżetu państwa i budżetów samorządów terenowych oraz systemu podatkowego, omawia też zasady rozliczania podatków. Zawiera kolorowe ilustracje, które motywują uczniów do nauki.

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Rozliczanie podatków i innych danin publicznych

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Zakres:

 • 2. część kwalifikacji A.65 (Rozliczanie podatków i innych danin publicznych)

 

Podręcznik do nauki:

 • terminologii z zakresu finansów publicznych,
 • przepisów prawa podatkowego,
 • klasyfikacji podatków,
 • elementów konstrukcji podatków i opłat,
 • rozliczania VAT
 • rozliczania podatku akcyzowego,
 • rozliczania podatku dochodowego z uwzględnieniem umów (konwencji) o unikaniu podwójnego opodatkowania,
 • przestrzegania zasad określania i rozliczania innych danin publicznych,
 • prowadzenia ewidencji podatkowych,
 • sporządzania deklaracji podatkowych,
 • przestrzegania zasad przechowywania dokumentacji podatkowej,
 • użytkowania oprogramowania do sporządzania rozliczeń podatkowych.

 

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Ewa Kawczyńska-Kiełbasa

Podręcznik skierowany do uczniów szkół policealnych, którzy kształcą się w zawodzie technik rachunkowości. Realizuje treści z zakresu części trzeciej kwalifikacji A.65 (Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Książka prezentuje wiadomości dotyczące między innymi zasad rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz Emerytur Pomostowych. Omawia też zasady zgłaszania do ubezpieczeń i wyrejestrowania z nich.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista  i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Okładka publikacji Język angielski zawodowy dla technika ekonomisty i technika rachunkowości

Język angielski zawodowy dla technika ekonomisty i technika rachunkowości

Barbara Howis, Beata Szymoniak

Zeszyt ćwiczeń objaśnia wiele zagadnień ekonomicznych, w tym strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, dokumentację i korespondencję. Publikacja pomaga w nauce pisania e-maili służbowych, uczy najpotrzebniejszych zwrotów, pomaga przygotować umowy i prowadzić negocjacje. Działy dotyczące banków, przepisów prawa w działalności jednostki organizacyjnej czy prac biurowych pozwalają zapoznać się ze specjalistycznym językiem prawniczym.

Zeszyt ćwiczeń zawiera wzory CV, listu motywacyjnego oraz przykładową rozmowę kwalifikacyjną. Nagrania dialogów i tekstów źródłowych dostępne online za pomocą kodów QR pozwolą na osłuchanie się z żywym językiem i ułatwią uczniowi przyswojenie poprawnej wymowy.

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.