Technik reklamy

Podręczniki WSiP do zawodu technik reklamy - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży ekonomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: PGF.07A.26A.27

Kwalifikacja PGF.07
Wykonywanie przekazu reklamowego

Wykonywanie przekazu reklamowego. Część 1

Wykonywanie przekazu reklamowego. Część 1

Alina Kargiel, Robert Piłka, Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna, Aleksandra Zielińska

Podręcznik przybliża tematykę związaną z reklamą, omawia jej funkcję, cele i zadania oraz przedstawia formy reklamy. Wprowadza w zagadnienia promocji, usług reklamowych, mediów w reklamie, propagandy, propagacji, dzieła sztuki. Omawia organizacje zajmujące się reklamą oraz agencje reklamowe, agencje interaktywne, agencje mediowe i domy produkcyjne. Prezentuje zasady tworzenia przekazu reklamowego, wskazuje nowoczesne programy graficzne wykorzystywane w tworzeniu reklam.

Po każdym rozdziale znajdują się pytania i polecenia. Podręcznik posiada liczne ilustracje, schematy oraz zdjęcia. Na końcu podręcznika zamieszczony został słowniczek pojęć branżowych.

Repetytorium i testy egzaminacyjne

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja PGF.07

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Kwalifikacja PGF.07

Alina Kargiel, Robert Piłka, Jolanta Konarzewska

Publikacja koncentruje się na najważniejszych zagadnieniach, które musi poznać osoba przystępująca do egzaminu – charakteryzuje typy reklam w zależności od nośnika, grupy odbiorców, celów kampanii reklamowych. Omawia tworzenie różnego rodzaju reklam, kładąc duży nacisk na stosowanie zasad projektowania graficznego. Publikacja obfituje w przykłady reklam, dzięki czemu uczeń ma możliwość zapamiętania wyglądu poprawnych projektów.

Testy i zadania praktyczne umożliwiają sprawdzenie swoich umiejętności przed egzaminem. Koncentrują się one na obsłudze programów graficznych i realizowaniu projektów multimedialnych. Nowością jest arkusz egzaminacyjny, który zawiera również pytania z tematów, które dotąd nie wchodziły w zakres egzaminu – KPS, BHP, JOZ.

Kwalifikacja A.26 (obecnie: AU.29)
Sprzedaż produktów i usług reklamowych

Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji A.26 (Sprzedaż produktów i usług reklamowych).

Publikacja przedstawia między innymi znaczenie stosowania narzędzi marketingu. Wyjaśnia zasady przygotowywania kalkulacji cen i prezentacji usług z wykorzystaniem programu komputerowego. Zawiera liczne pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych

Alina Kargiel, Dorota Zadrożna

Publikacja pozwala zdobyć wiedzę między innymi na temat tworzenia i aktualizacji bazy danych o klientach, identyfikacji typu klienta, prowadzenia rozmowy sprzedażowej oraz przedstawiania oferty sprzedaży produktów i usług reklamowych. Książka zawiera liczne przykłady i ćwiczenia oraz pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić stopień opanowania materiału.

Kwalifikacja A.27 (obecnie: AU.30)
Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Projektowanie środków reklamowych

Projektowanie środków reklamowych

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).

Podręcznik omawia między innymi formy, środki i narzędzia promocji niezbędne do przygotowania skutecznej kampanii reklamowej. Zawiera przejrzyste schematy i tabele, które pomogą uczniowi uporządkować wiedzę, oraz pytania kontrolne przeznaczone do samodzielnego sprawdzenia jej poziomu.

Tworzenie planu medialnego

Tworzenie planu medialnego

Julita Machowska, Dorota Błaszczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. Realizuje treści z zakresu trzeciej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).

Podręcznik omawia między innymi zagadnienia związane z umiejętnością oceny projektu przekazu reklamowego przed jego publikacją czy doboru nośników i rodzaju mediów do przyjętej strategii reklamy. Zawiera pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat organizacji kampanii reklamowej.

Przygotowywanie środków reklamowych

Przygotowywanie środków reklamowych

Alina Kargiel, Robert Piłka, Dorota Zadrożna

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. Realizuje treści z zakresu czwartej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).

Podręcznik wyczerpująco omawia między innymi zagadnienia związane z planowaniem etapów produkcji środków reklamowych. Wskazuje metody i techniki tworzenia reklamy. Zawiera pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat przygotowywania kampanii reklamowej.

Badanie skuteczności reklamy

Badanie skuteczności reklamy

Julita Machowska, Dorota Błaszczyk

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik organizacji reklamy. Realizuje treści z zakresu piątej części kwalifikacji A.27 (Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej).

Podręcznik wyczerpująco omawia między innymi zagadnienia związane z opracowywaniem i interpretacją wyników badań rynku reklamy oraz z ocenianiem jakości produktów i usług reklamowych według wyznaczonych kryteriów. Zawiera pytania kontrolne, które pomogą uczniowi sprawdzić poziom wiedzy na temat przygotowywania kampanii reklamowej.

Efekty kształcenia wspólne dla branży ekonomicznej

Organizacja i technika pracy biurowej

Organizacja i technika pracy biurowej

Urszula Łatka

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Książka prezentuje wiedzę z zakresu organizacji i techniki pracy biurowej. Uczy między innymi umiejętności prowadzenia korespondencji służbowej, obsługi sprzętu biurowego, korzystania z programów komputerowych, przechowywania dokumentów czy ochrony danych osobowych. Treści teoretyczne autorka poparła licznymi przykładami.

Zarys statystyki

Zarys statystyki

Alicja Maksimowicz-Ajchel

Podręcznik realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik omawia między innymi rodzaje badań statystycznych oraz określa ich przydatność. Uczy też, jak opracowywać i prezentować dane statystyczne i wyniki badań przy wykorzystaniu programów komputerowych. Treści teoretyczne autorka wsparła przykładami oraz ćwiczeniami.

Wprowadzenie do ekonomii

Wprowadzenie do ekonomii

Ewelina Nojszewska

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej. Realizuje efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, które stanowią podbudowę do kształcenia w grupie zawodów PKZ (A.m).

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Wiedzę teoretyczną autorka wsparła licznymi przykładami i ćwiczeniami, które wskazują sposoby praktycznego wykorzystania teorii.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej

Joanna Badowska-Kionka

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży ekonomicznej.

 

Podręcznik wyczerpująco objaśnia podstawowe pojęcia oraz prawa i zasady obowiązujące w mikroekonomii i makroekonomii. Publikacja przedstawia także przepisy BHP oraz normy zatrudnienia, w tym porusza kwestię umowy o pracę, zasad rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.