Technik technologii żywności / Cukiernik

Podręczniki WSiP do zawodu technik technologii żywności / cukiernik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży gastronomicznej.

Egzamin z kwalifikacji: T.4

Pracownie - publikacje do praktycznej nauki zawodu

Pracownia produkcji cukierniczej. Kwalifikacja T.4. Cukiernik. Technik technologii żywności. Praktyczna nauka zawodu

Magdalena Kaźmierczak

Ćwiczenia praktyczne skierowane do uczniów kształcących się w zawodach cukiernik i technik technologii żywności. Realizują treści z zakresu kwalifikacji T.4 (Produkcja wyrobów cukierniczych).

Publikacja przeznaczona do ćwiczenia praktycznych umiejętności produkcji wyrobów cukierniczych. W każdym rozdziale znajdują się krótki wstęp teoretyczny, którego celem jest przypomnienie najważniejszych informacji, oraz karty pracy, które zazwyczaj zawierają dokładną recepturę produktu i polecenia związane z jego wykonaniem.

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy

Testy i zadania praktyczne. Egzamin zawodowy. Technik technologii żywności. Cukiernik. Kwalifikacja T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Magdalena Kaźmierczak

Publikacja skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy kształcą się w zawodach cukiernik i technik technologii żywności. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.4 (Produkcja wyrobów cukierniczych).

Książka zawiera 5 zestawów egzaminacyjnych. W każdym z nich znajduje się test, obejmujący 40 pytań jednokrotnego wyboru, i zadanie praktyczne. W publikacji zamieszczono także między innymi klucz odpowiedzi do testów i rozwiązania zadań.

Kwalifikacja T.4 (obecnie: TG.04)
Produkcja wyrobów cukierniczych

Wyroby cukiernicze. Tom II. Technologie produkcji cukierniczych. Część 1

Magdalena Kaźmierczak

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności i cukiernik. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.4 (Produkcja wyrobów cukierniczych).

Autorka wyczerpująco opisała zasady bezpiecznego funkcjonowania zakładu cukierniczego oraz typowe wyroby ciastkarskie. Uczeń ma szansę wykonać samodzielnie każdy rodzaj produktu , korzystając z gotowego przepisu i procedur, które często uwzględniają różnice w wyposażeniu szkolnych pracowni. W podręczniku zamieszczono liczne ilustracje i zdjęcia.

Wyroby cukiernicze. Tom II. Technologie produkcji cukierniczych. Część 2

Magdalena Kaźmierczak

Zakres:

  • kwalifikacja T.4 (Produkcja wyrobów cukierniczych)

Podręcznik do nauki:

  • zasad bezpiecznego funkcjonowania zakładu cukierniczego,
  • rozpoznawania i charakteryzowania typowych wyrobów ciastkarskich,
  • korzystania z gotowych przepisów i procedur,
  • unikania najczęściej popełnianych błędów prowadzących do wad końcowych produktów.

Wyroby cukiernicze. Tom I. Technika w produkcji cukierniczej

Katarzyna Kocierz

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach technik technologii żywności oraz cukiernik. Realizuje treści z zakresu drugiej części kwalifikacji T.4 (Wytwarzanie wyrobów cukierniczych).

Autorka opisała zasady posługiwania się sprzętem stosowanym w magazynach surowców cukierniczych, dobierania maszyn do produkcji i przechowywania wyrobów. Poruszyła także zagadnienia z zakresu BHP i PKZ.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów z branży gastronomicznej

BHP w branży gastronomicznej

Piotr Dominik

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży gastronomicznej. Realizuje treści kształcenia z zakresu efektów wspólnych BHP dla branży gastronomicznej.

W publikacji poruszono zagadnienia związane z zagrożeniami, które stwarza praca w gastronomii. Omówiono szczegółowo właściwą organizację stanowiska pracy, dzięki której można zmniejszyć ryzyko szkodliwego wpływu wykonywanych zadań na pracownika. Przybliżono zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaprezentowano zagadnienia związane z bezpieczeństwem żywności oraz liczne druki z ksiąg HACCP.

Podstawy gastronomii i technologii żywności. Część 2. Podstawy technologii żywności. Podręcznik do nauki zawodów z branży gastronomicznej

Kmiołek Anna

Podręcznik poświęcony kompetencjom wyszczególnionym w PKZ,czyli umiejętnościom, które stanowią podbudowę do kształcenia w zawodach: piekarz, cukiernik, wędliniarz, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego, przetwórca ryb.

Autorka przybliża przepisy obowiązujące w przemyśle spożywczym, szczególny nacisk kładąc na temat bezpieczeństwa żywności.

Wiele przykładów dokumentacji sanitarnej zgodnej z systemem HACCP pomaga uczniom opanować ten trudny i ważny materiał.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w gastronomii

Rafał Sarna, Katarzyna Sarna

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w gastronomii.

Publikacja zawiera ćwiczenia, które pozwolą utrwalić nazwy produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, a także słownictwo związane z procesem przygotowania dań i tworzenia menu. Scharakteryzowano również przepisy bhp, normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.

Język niemiecki zawodowy w gastronomii

Anna Dul

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w gastronomii.

W publikacji zawarto ćwiczenia dotyczące produktów spożywczych i dań, procesów technologicznych, akcesoriów i urządzeń gastronomicznych, sposobów przygotowywania dań i tworzenia menu. Omówiono również przepisy bhp, normy zatrudnienia w gastronomii, kwestię umowy o pracę, zasady rozmowy kwalifikacyjnej czy wypełniania kwestionariusza osobowego.