Technik rolnik

Podręczniki WSiP do zawodu technik rolnik - to gwarancja sukcesu na egzaminie i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży rolniczej.

Egzamin z kwalifikacji: ROL.04

Kwalifikacja ROL.04
Prowadzenie produkcji rolniczej

Prowadzenie produkcji roślinnej. Kwalifikacja ROL.04. Część 1

Prowadzenie produkcji roślinnej. Kwalifikacja ROL.04. Część 1

Kucińska Katarzyna, Artyszak Arkadiusz

Nowa publikacja to podstawowe źródło wiedzy w nauce zawodów technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik. Wprowadza w zagadnienia produkcji roślinnej, uczy mądrego planowania płodozmianu. W cz. 1. dokładnie opisano produkcję roślin zbożowych. Ogromną pomocą dla uczniów są zdjęcia omawianych gatunków.

Autorzy – wysokiej klasy specjaliści, wykładowcy na SGGW – podejmują też temat nowoczesnego rolnictwa i uczą odpowiedzialnej gospodarki.

Prowadzenie produkcji roślinnej. Kwalifikacja ROL.04. Część 2

Prowadzenie produkcji roślinnej. Kwalifikacja ROL.04. Część 2

Kucińska Katarzyna, Artyszak Arkadiusz

Publikacja do nauki zawodów technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik, omawiająca produkcję roślin okopowych, przemysłowych i paszowych.

Autorzy dużo uwagi poświęcają właściwemu utrzymaniu użytków zielonych. Uczą identyfikacji traw, w czym pomaga ponad 40 rysunków roślin! Podkreślają rolę zintegrowanej ochrony roślin, opisują rolnictwo ekologiczne. Przybliżają też najważniejsze regulacje prawne dotyczące rolnictwa i obrotu płodami rolnymi.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Kwalifikacja ROL.04. Część 1

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Kwalifikacja ROL.04. Część 1

Biesiada-Drzazga Barbara, Janocha Alina, Banaszewska Dorota, Niedziałek Grażyna, Horoszewicz Elżbieta, Wysokińska Anna, Danielewicz Agata, Sieczkowska Halina

Nowoczesny w treści i formie podręcznik do nauki zawodów technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik. Omawia zagadnienia związane z prowadzeniem produkcji zwierzęcej. Wnikliwie przedstawia anatomię zwierząt gospodarskich – w nauce pomagają schematy i zdjęcia.

Cz. 1. publikacji dokładnie charakteryzuje hodowlę bydła. Przybliża też związane z tematem przepisy prawne.

Publikacja, jakiej potrzebują uczniowie: aktualna, napisana prostym językiem, przystępna.

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Kwalifikacja ROL.04. Część 2

Prowadzenie produkcji zwierzęcej. Kwalifikacja ROL.04. Część 2

Biesiada-Drzazga Barbara, Janocha Alina, Banaszewska Dorota, Niedziałek Grażyna, Horoszewicz Elżbieta, Wysokińska Anna, Danielewicz Agata, Sieczkowska Halina

Aktualny, przystępny podręcznik do nauki zawodów technik rolnik, technik agrobiznesu i rolnik. W cz. 2. omówiono hodowlę trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu i koni. Duży nacisk położono na odpowiedni dobór rasy zwierzęcia w celu osiągnięcia pożądanych efektów hodowli, dokładnie opisano też kierunki użytkowania zwierząt.

Publikacja wprowadza także w zagadnienia związane z wykorzystaniem produktów pochodzenia zwierzęcego i w tematykę produkcji ekologicznej.

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie

Kinga Okła-Sitarska

Nr w wykazie MEN: 1/2018

W podręczniku zostały omówione ogólne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, sposoby ich konserwacji, przeglądy techniczne oraz metody dobierania odpowiednich urządzeń do potrzeb gospodarstwa.

Autorka szczegółowo opisuje materiały, z których są zbudowane różne maszyny rolnicze. Dostarcza najważniejszych informacji na temat źródeł energii odnawialnej, podpowiada rozwiązania, z których można skorzystać w gospodarstwach rolnych. Przedstawia popularne urządzenia i maszyny stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Nowość

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

  • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

Podręcznik do nauki:

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
  • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.