Technik organizacji turystyki

Podręczniki WSiP do zawodu technik organizacji turystyki - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży turystyczno-hotelarskiej.

Egzamin z kwalifikacji: HGT.07

Kwalifikacja HGT.07
Przygotowanie imprez i usług turystycznych

Okładka Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Część 1

Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Część 1

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik

Podręcznik przedstawia podstawowe wiadomości z zakresu turystyki, takie jak czynniki rozwoju turystyki, motywy podróżowania, kategorie, rodzaje i formy turystyki. Omawia także najczęściej świadczone w turystyce usługi i wyjaśnia, jak kreują one potrzeby klienta oraz jak je spełniają. Publikacja omawia produkt turystyczny i zasady jego tworzenia, najważniejsze dla turystyki akty prawne, a także rynek turystyczny. Podręcznik skrótowo przedstawia zagadnienia z geografii turystycznej Polski, tak by zachęcić uczniów do samodzielnego poznawania ojczystych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

Przygotowanie imprez i usług turystycznych. Część 2

Maria Napiórkowska-Gzula, Barbara Steblik

Podręcznik przedstawia zasady wykorzystania wiedzy o wybranych regionach Europy w projektowaniu imprez turystycznych. Wskazuje systemy komputerowe i aplikacje mobilne przydatne w branży turystycznej. Koncentruje się na programowaniu i kalkulowaniu kosztów imprez turystycznych.

Zbiory zadań

Nowość

Zbiór zadań praktycznych. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.

 • Zagadnienia skorelowane z podręcznikiem „Przygotowanie imprez i usług turystycznych”.
 • Wspomaga naukę rozwiązywania zadań przypisanych poszczególnym tematom.
 • Stawia przed uczniami kompleksowe problemy na wzór zadań egzaminacyjnych.
 • Różnorodne ćwiczenia skłaniają do samodzielnych poszukiwań.
 • Kilkadziesiąt grafik prezentujących różne zakątki kraju wzbudzi ciekawość poznawczą ucznia.

Efekty kształcenia wspólne dla branży turystyczno-hotelarskiej

Podstawy turystyki

Podstawy turystyki

Grażyna Leszka

Znany i lubiany podręcznik teraz zaktualizowany i dopasowany do wymogów podstawy programowej z 2019 r., która włącza zagadnienia z podstaw turystyki do kwalifikacji, a tym samym sprawia, że znajomość tych zagadnień obowiązuje na egzaminie zawodowym.

Publikacja przedstawia rynek turystyczny, jego produkty i klientów. Przybliża nowe przepisy prawne, wskazuje trendy w promocji turystyki i omawia szczegółowo metody marketingowe. Atutem publikacji są liczne ilustracje, stanowiące jednocześnie ważne przykłady dla opisywanych zagadnień.

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 1

Geografia turystyczna. Część 1

Lilianna Rzepka, Barbara Steblik-Wlaźlak

Podręcznik omawia podstawy geografii turystycznej oraz jej miejsce w strukturze nauk geograficznych, systematyzuje i wyjaśnia zasady korzystania z różnych źródeł informacji i weryfikowania danych geograficznych. Charakteryzuje walory przyrody, kultury i historii Polski. Atutem książki są liczne zdjęcia zabytków i miejsc o szczególnych wartościach przyrodniczych.

Turystyka. Tom IV. Geografia turystyczna. Część 2

Geografia turystyczna. Część 2

Barbara Steblik-Wlaźlak, Liliana Rzepka

Ta publikacja to pasjonująca podróż dookoła świata. Omawia walory turystyczne ponad dwudziestu krajów europejskich, prezentuje uwarunkowania przyrodnicze i gospodarcze rozwoju turystyki w Azji oraz w Afryce. Przybliża wybrane walory turystyczne Ameryk, Australii i Oceanii. Liczne kolorowe ilustracje oraz pytania i ćwiczenia pomagają uczniom lepiej zrozumieć i zapamiętać omawiane zagadnienia.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej

Teresa Gorzelany, Wiesława Aue

Zakres:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z zakresu PDG (Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej) oraz KPS (Kompetencje personalne i społeczne) i OMZ (Organizacja pracy małych zespołów).

 

Podręcznik do nauki:

 • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej,
 • przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.
BHP w branży hotelarskiej

BHP w branży hotelarskiej

Janusz Cichy

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży hotelarskiej.

To ilustrowane kompendium omawia zasady ochrony przeciwpożarowej w branży hotelarskiej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Autor scharakteryzował też źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Przybliżył również przepisy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasady postępowania w razie zagrożenia terrorystycznego.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Język angielski zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Magdalena Samulczyk-Wolska

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Język niemiecki zawodowy w branży turystyczno-hotelarskiej

Patryk Chomicki

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży turystyczno-hotelarskiej.

 

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z biurem podróży, formami turystyki, atrakcjami turystycznymi, organizacją imprez turystycznych, rodzajami usług i ich rezerwacją, obiektami hotelarskimi i ich wyposażeniem. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP i normy zatrudnienia.

Podręczniki Wydawnictwa REA w ofercie WSiP

Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki

Turystyka. Tom I. Podstawy turystyki

Barbara Steblik-Wlaźlak, Barbara Cymańska-Garbowska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług turystycznych.

Ta publikacja to kompendium wiedzy o turystyce. Autorki scharakteryzowały w niej rodzaje turystyki, omówiły różne typy produktów turystycznych. Zawarły zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży turystycznej.

Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych

Turystyka. Tom III. Marketing usług turystycznych

Renata Tylińska

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług turystycznych.

Podręcznik przystępnie wprowadza w zasady marketingu i stanowi przegląd metod działań marketingowych. Szczegółowo scharakteryzowano w nim rynek usług turystycznych, omówiono metody tworzenia katalogów, materiałów promocyjnych i informacyjnych. Książka obfituje w przykłady z życia wzięte i uczy analitycznego podejścia do przedstawianych zagadnień.

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych. Część 1

Turystyka. Tom V. Organizacja imprez i usług turystycznych. Część 1

Iwona Michniewicz, Maria Peć

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodzie technik usług turystycznych. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.13 (obecnie: TG.14) (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych).

Podręcznik wprowadza w zasady bezpieczeństwa przydatne zarówno dla organizatora, jak i uczestników wyjazdów. Omówiono w nim gospodarcze i prawne aspekty organizacji imprez turystycznych. Autorzy uczą też sporządzania planów imprez i zaznajamiają z podstawami kalkulacji kosztów.

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 1

Maria Peć, Iwona Michniewicz

Zakres:

 • obsługa turystyczna

 

Podręcznik do nauki:

 • zasad BHP obowiązujących w branży turystycznej,
 • organizacji pracy biura turystycznego,
 • metod organizacji i obsługi ruchu turystycznego,
 • zasad profilaktyki podczas podróży,
 • programowania imprez i usług turystycznych,
 • sposobów kalkulowania kosztów imprez i usług turystycznych.
Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Obsługa turystyczna. Zeszyt ćwiczeń. Część 2

Maria Peć, Iwona Michniewicz

Publikacja skierowana do uczniów kształcących się w zawodzie technik obsługi turystycznej. Realizuje treści z zakresu kwalifikacji T.13 (obecnie: TG.14) (Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych) i T.14 (obecnie: TG.15) (Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych).

Publikacja obejmuje m.in. tematy dotyczące: pilotażu wycieczek, zasad żywienia turystów, obsługi klienta, dokumentacji, realizacji sprzedaży oraz rozliczania usług turystycznych.