Mechatronik

Podręczniki WSiP do zawodu mechatronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.03

Kwalifikacja ELM.03
Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechatronicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechatronicznych

Michał Tokarz, Stanisław Sierny, Łukasz Lip

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM.03. Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące m.in.: podstaw rysunku technicznego, materiałoznawstwa, technologii i maszynoznawstwa, pomiarów warsztatowych, montażu i obsługi elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych, wykonywania połączeń części maszyn. Wiadomości teoretyczne zostały wsparte licznymi przykładami, ćwiczeniami i ilustracjami, przybliżającymi praktyczne zastosowanie wiedzy. Kody QR odsyłają do dodatkowych materiałów wspomagających naukę.

Podzespoły układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Podzespoły układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Michał Tokarz, Stanisław Sierny, Łukasz Lip

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM.03. Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące m.in.: elementów i urządzeń elektronicznych, przekształtników energoelektronicznych, elementów cyfrowych, sensoryki, sterowników PLC, układów transmisyjnych, podstaw robotyki, pomiarów wielkości elektrycznych, a także montażu elementów i podzespołów elektronicznych. Liczne grafiki ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści. Dodatkowe materiały, do których odsyłają kody QR, rozbudzą w uczniach chęć zdobywania wiedzy i samokształcenia się w zawodzie technik mechatronik.

Napęd urządzeń i systemów mechatronicznych

Napęd urządzeń i systemów mechatronicznych

Michał Tokarz, Stanisław Sierny, Łukasz Lip

Najnowszy podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik z zakresu kwalifikacji ELM.03. Publikacja pomoże przyszłym technikom mechatronikom opanować umiejętności związane z urządzeniami napędów pneumatycznego i hydraulicznego, aparaturą łączeniową, sterowniczą i zabezpieczającą, instalacjami i maszynami elektrycznymi, montażem podzespołów napędu urządzeń i systemów mechatronicznych, konserwacją urządzeń i systemów mechatronicznych, a także z monitorowaniem procesów w urządzeniach i systemach mechatronicznych i ich diagnostyką. Naukę ułatwi bogaty materiał ilustracyjny, prezentujący omawiane zagadnienia. Dodatkowe materiały, do których odsyłają kody QR, z pewnością uatrakcyjnią zajęcia lekcyjne.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Publikacja przybliża zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Omawia m.in. podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia własnej firmy, jej finansowanie czy obowiązki przedsiębiorcy. Pytania kontrolne pomogą uczniowi sprawdzić stan swojej wiedzy.

BHP w branży elektrycznej

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Piotr Bień

Zeszyt pomoże kandydatom do pracy w zawodach technik elektronik i technik mechatronik umiejętnie przygotować się do pracy. Przeprowadzi krok po kroku przez przykładową rozmowę kwalifikacyjną i ułatwi zrozumienie zasad jej prowadzenia oraz autoprezentacji. W publikacji znajdują się również informacje o tym, jak napisać list motywacyjny, wypełnić kwestionariusz osobowy i przygotować dobre CV.