Technik mechatronik

Podręczniki WSiP do zawodu technik mechatronik - to gwarancja sukcesu na egzaminie
i uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

Egzamin z kwalifikacji: ELM.03ELM.06

Kwalifikacja ELM.03
Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych

Publikacja przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące podstaw rysunku technicznego, w tym rzutowania prostokątnego i rzutowania aksonometrycznego, widoków, przekrojów, wymiarowania, rysunków wykonawczych, złożeniowych, montażowych, schematycznych, operacyjnych i zabiegowych, a także systemów CAD. Podręcznik szczegółowo opisuje klasyfikację materiałów, w tym metali i ich stopów, stopów żelaza z węglem, metali nieżelaznych i ich stopów, polimerów, materiałów ceramicznych i kompozytowych.

Podzespoły układów sterowania urządzeń i systemów

Publikacja przedstawia wiadomości dotyczące elementów elektronicznych: rezystancyjnych, indukcyjnych, kondensatorów, diod półprzewodnikowych, tranzystorów bipolarnych i unipolarnych, elementów przełączających i transoptorów. Opisuje najważniejsze informacje dotyczące urządzeń elektronicznych (filtry sygnałów, zasilacze liniowe i impulsowe, wzmacniacze operacyjne) i przekształtników energoelektronicznych (np. AC/DC, DC/DC, DC/AC, AC/AC).

Napęd urządzeń i systemów mechatronicznych

Podręcznik przedstawia najważniejsze wiadomości dotyczące urządzeń napędu pneumatycznego, w tym na temat budowy układu napędu pneumatycznego, klasy sprężonego powietrza układu przygotowania, sprężonego powietrza, a także silników, siłowników, zaworów, przewodów, przyłączy i złącz oraz zbiorników sprężonego powietrza.
Publikacja prezentuje najistotniejsze informacje na temat urządzeń napędu hydraulicznego, w tym dotyczące budowy układu napędu hydraulicznego, klasyfikacji cieczy hydraulicznych, pompy.

Kwalifikacja ELM.06
Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. ELM.06. Część 1

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Podręcznik przekazuje wiedzę związaną z zasadami obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych, uruchamianiem sieci komunikacyjnych oraz naprawami urządzeń i systemów mechatronicznych (elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych i mechanicznych). W zrozumieniu opisanych treści pomogą liczne ćwiczenia i ilustracje.

Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych. ELM.06. Część 2

Piotr Goździaszek, Adrian Mikołajczak

Podręcznik przekazuje wiedzę dotyczącą zasad tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych (podstawy rysunku technicznego, środowisko CAD/CAM) oraz programowania urządzeń i systemów elektronicznych (sterowników PLC, paneli operatorskich, maszyn CNC). Teoria uzupełniona licznymi ćwiczeniami i ilustracjami, ułatwiającymi uczniom zrozumienie opisanych treści.

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów z branży

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Tomasz Klekot

Podręcznik do kształcenia zawodowego, skierowany do uczniów klas 1-3 szkół ponadgimnazjalnych.

Podręcznik przybliża zagadnienia związana z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Autor omówił w niej między innymi: podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, przychody, koszty, działania marketingowe, możliwość pozyskania funduszy unijnych oraz sposoby rozliczania działalności.

Tomasz Klekot – wieloletni nauczyciel i egzaminator przedmiotów zawodowych z branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

BHP w branży elektrycznej

BHP w branży elektrycznej

Wanda Bukała, Jacek Kozyra

Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży elektrycznej. Realizuje treści z zakresu efektów kształcenia wspólnych dla tej branży.

Autorzy omówili zasady ochrony przeciwpożarowej w branży elektrycznej oraz kwestie odnoszące się do ergonomii pracy. Scharakteryzowali czynniki szkodliwe w środowisku pracy oraz ich źródła, a także środki ochrony niezbędne do wykonywania zadań zawodowych. Dodatkowo przybliżyli przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wanda Bukała

Nowa odsłona podręcznika wprowadzającego w tajniki bezpieczeństwa i higieny pracy. Prezentuje ujęcie prawne kwestii bhp, a następnie omawia czynniki zagrożeń zawodowych: hałas, drgania, mikroklimat, promieniowanie, czynniki chemiczne, pyły, obciążenie psychofizyczne. Podkreśla wagę ergonomii w pracy i życiu codziennym, wskazuje właściwe pozycje ciała podczas pracy (dodatkowo ilustrują je filmy, do których odsyłają kody QR). Ostatnią część podręcznika, poświęconą pierwszej pomocy, uzupełniają filmy z Akademii Ratownictwa Medicover.

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Zbiór zadań. Podstawy elektrotechniki w praktyce

Bielawski Artur, Grygiel Joanna

Nieodzowna pomoc w nauczaniu zawodów: technik mechatronik, technik elektryk, technik informatyk, technik elektronik.

Zbiór stanowi dopełnienie podręcznika. Składa się z krótkich bloków powtórkowych dotyczących poszczególnych działów elektrotechniki oraz z zadań tekstowych. Dzięki samodzielnemu poszukiwaniu rozwiązań uczeń doskonali swoje umiejętności i uczy się praktycznego stosowania wiedzy.

Zadania pozawalają dobrze przygotować uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Ich autorami są doświadczeni nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 1

Wyd. zbiorowe

Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Opisuje kwestie związane ze sterowaniem pneumatycznym i elektropneumatycznym, przedstawia również informacje o sterowaniu i napędzie elektrycznym, sterowaniu hydraulicznym i elektrohydraulicznym oraz sterownikach programowalnych.

Podręcznik ma atrakcyjną szatę graficzną, ułatwiającą przyswajanie prezentowanych treści programowych. Zawiera liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2

Urządzenia i systemy mechatroniczne. Część 2

Wyd. zbiorowe

Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Omawia kwestie związane z sensoryką, manipulatorami i robotami przemysłowymi oraz technikami regulacji i procesów. Opisuje również rolę telekomunikacji informacyjnej oraz zasady projektowania, montażu, uruchomienia i eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

W przyswojeniu prezentowanych treści pomogą liczne, kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele.

Podstawy mechatroniki

Podstawy mechatroniki

Wyd. zbiorowe

Podręcznik został opracowany przez pracowników naukowych Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak istota mechatroniki, obwody elektryczne oraz układy elektroniczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Podręcznik został przygotowany bardzo starannie i przystępnie, ze zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczną stronę przedstawionych tematów. Liczne kolorowe ilustracje, rysunki, wykresy i tabele ułatwią przyswojenie materiału teoretycznego.

Język obcy zawodowy

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Język angielski zawodowy dla technika elektronika i technika mechatronika

Piotr Beń

Zeszyt ćwiczeń zawiera specjalistyczne słownictwo związane z codzienną pracą w branży elektroniczno-mechatronicznej, budową maszyn i urządzeń, montażem elementów i podzespołów, instalowaniem sieci komputerowych i telewizyjnych, konserwacją i naprawą urządzeń i systemów elektronicznych. Podaje również słownictwo pomocne w poszukiwaniu pracy, prezentuje wzory CV, listu motywacyjnego oraz schemat przykładowej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Nagrania dialogów i tekstów źródłowych, dostępne pod kodami QR, pomogą osłuchać się z żywym językiem i ułatwią przyswojenie poprawnej wymowy.

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej

Joanna Długokęcka, Sebastian Chadaj

Zeszyt ćwiczeń do nauki języka niemieckiego zawodowego w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej.

W publikacji zawarto ćwiczenia związane m.in. z charakterystyką przewodników i izolatorów, obwodami elektrycznymi, elektrycznością, budową i naprawą sprzętu komputerowego, kablami, narzędziami i materiałami, wyposażeniem warsztatu napraw sprzętu elektronicznego, oświetleniem i przełącznikami. Scharakteryzowano w niej również przepisy BHP oraz normy zatrudnienia w branży.