Polityka prywatności dla aplikacji mobilnych

I. WSTĘP

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna (dalej: „WSiP”) wydawca aplikacji mobilnych (dalej: „aplikacje mobilne”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników. Z powyższych względów gromadzimy wyłącznie informacje pomagające nam lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i bezustannie dostosowywać aplikacje mobilne do ich oczekiwań, jak również przygotowywać opracowania statystyczne pozwalające nam dostosować naszą ofertę do oczekiwań użytkowników. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane użytkowników.

 

WSiP bez zgody użytkownika nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej. Zbieranie odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy użytkownika lub automatycznie.

 

Użytkownik, korzystając z aplikacji mobilnej, akceptuje zasady zawarte w polityce prywatności (dalej: „Polityki prywatności”).

 

II. DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

Podczas korzystania przez użytkownika z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane demograficzne. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby użytkownika.

 

W celu poprawy jakości świadczonych usług, WSiP korzysta również z systemów do monitorowania błędów aplikacji mobilnych. W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia błędu aplikacji, WSiP może automatycznie zbierać od użytkownika informacje dotyczące błędu aplikacji, w szczególności o stanie urządzenia użytkownika w momencie wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia użytkownika w chwili wystąpienia błędu. Dane te nie będą miały charakteru danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.

 

III. DANE ZBIERANE W PRZYPADKU KONTAKTU UŻYTKOWNIKA

W przypadku kontaktowania się użytkownika z WSiP, w celu dokonania określonych czynności (np. zgłoszenia pytań) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, WSiP będzie wymagał przekazania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości użytkownika i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie będzie obowiązkowe, będzie jednakże niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji przez użytkownika.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy WSiP a użytkownikiem będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej komunikacji z użytkownikiem.

 

IV. WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Dane osobowe przekazane przez użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

Administratorem danych osobowych, które mogą być podane w adresie e-mail, są Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880 złotych (wpłacony w całości). Dane są przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych w celach wysyłki newslettera. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

WSiP gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

WSiP nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

 

V. PARTNERZY

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów podmiotów innych niż WSiP, w tym serwisów za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji mobilnych. Prosimy o zapoznanie się z zasadami prywatności stosowanymi przez te podmioty.

 

VI. KONTAKT

WSiP zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności.

Wszystkie zbierane za pośrednictwem niniejszego serwisu dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z zasadami niniejszej Polityki prywatności.

W przypadku pytań dotyczących Polityki prywatności, jak również w celu modyfikacji lub usunięcia danych osobowych, prosimy o kontakt na adres e-mail: epomoc@wsip.com.pl.