REGULAMIN
konkursu na Facebook'u
"Skuteczne metody nauki"

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia w serwisie Facebook konkursu „Skuteczne metody nauki” (zwanego dalej „Konkursem”).
2. Konkurs będzie przeprowadzony na stronie profilu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/wydawnictwo.wsip (dalej: „Fanpage”).
3. Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w Konkursie w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego jest spółka pod firmą Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000595068, NIP 527 26 05 292, REGON: 141911531, o kapitale zakładowym w wysokości 40.736.880 zł, BDO 000114836 (wpłaconym w całości), numer telefonu 801220555 (opłata za połączenie z ww. numerem telefonu jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta osoba nawiązująca połączenie z ww. numerem telefonu), adres e-mail wsip@wsip.com.pl, (zwana dalej „Organizatorem”).
4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzany, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

§ 2. Uczestnicy

 

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych w wieku od 18 do 19 lat lub dziecko w wieku od 15 do 17 roku życia (osoba niepełnoletnia) reprezentowane przez swojego przedstawiciela ustawowego będącego pełnoletnią osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy w okresie Trwania Konkursu nabędą podręcznik wydany przez Organizatora do nauki przedmiotów w szkołach ponad podstawowych.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z Organizatorem przy organizacji Konkursu. W Konkursie nie mogą także brać udziału najbliżsi członkowie rodzin osób, o których mowa w niniejszym ustępie, tj. ich zstępni, wstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo, osoby pozostające z osobami, o których mowa w niniejszym ustępie, w stosunku przysposobienia albo we wspólnym pożyciu.

 

§ 3. Okres Trwania Konkursu

 

1. Konkurs zostanie udostępniony w formie ogłoszenia konkursowego, które zostanie opublikowane w ramach postu konkursowego na Fanpage Organizatora w dniu 1 września 2023 r. (dalej: „Post Konkursowy”).
2. Konkurs trwa od godziny 8 dnia 6 września 2023 r. do godziny 20 dnia 24 września 2023 r. (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 

§ 4. Zasady udziału w Konkursie

 

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy spełnić wszystkie poniższe warunki łącznie:
a) Uczestnik przygotowuje zdjęcie przedstawiające jego wraz z zakupionym podręcznikiem Organizatora do nauki dowolnego przedmiotu w szkołach ponadpodstawowych wraz z opisem w komentarzu sposobu w jaki uczy się nowych zagadnień/ jaki sposób powtarza materiał z podręczników Organizatora (dalej: „Praca Konkursowa”) oraz
b) Uczestnik zgłosi Pracę Konkursową do udziału w Konkursie poprzez zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem Konkursowym) zdjęcia Pracy Konkursowej wraz z opisem, o którym mowa w pkt a), nie później niż do wskazanego w § 3 ust. 2 powyżej terminu kończącego Okres Trwania Konkursu oraz
c) Uczestnik oraz przedstawiciel ustawowy Uczestnika jest użytkownikiem zarejestrowanym w serwisie Facebook oraz
d) Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy Uczestnika:
– prześle w wiadomości Messenger na Facebook do Organizatora zdjęcie przedstawiające dowód zakupu podręcznika dla Uczestnika do nauki przedmiotu w szkole ponad podstawowej oraz
– potwierdza zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie oraz akceptuje te warunki;
– potwierdza spełnianie warunków uczestnictwa w Konkursie przez siebie lub Uczestnika, którego reprezentuje;
– zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych lub danych osobowych Uczestnika Konkursu, którego reprezentuje;
– obowiązuje się do udzielenia Organizatorowi, na warunkach określonych w Regulaminie, licencji na korzystanie ze zgłoszonej Pracy Konkursowej wraz z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika;
Spełnienie wymogów określonych w niniejszym punkcie następuje poprzez zamieszczenie w treści komentarza zawierającego zgłoszenie Pracy Konkursowej następującej klauzuli:

Oświadczam, iż zapoznałem się z zasadami uczestnictwa w Konkursie wskazanymi w Regulaminie oraz akceptuję te zasady. Oświadczam, że sam jako Uczestnik spełniam wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie lub – odpowiednio - spełnia je Uczestnik Konkursu, którego reprezentuję”.

2. Zgłoszenie Pracy Konkursowej jest równoznaczne z zobowiązaniem się przez Uczestnika do udzielenia Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszonej Pracy Konkursowej, w tym składającego się na nią utworu chronionego prawem autorskim wraz z upoważnieniem Organizatora do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika - na następujących warunkach (dalej łącznie „licencja”):
– licencja zostaje udzielona przez Uczestnika automatycznie (bez konieczności składania przez Uczestnika ani Organizatora jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń) w przypadku przyznania Uczestnikowi nagrody o której mowa w § 5, z chwilą jej przyznania,
– licencja obejmuje prawo korzystania przez Organizatora z Pracy Konkursowej w następujący sposób, w tym na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnienie w mediach/serwisach społecznościowych (w tym m.in. w serwisie Facebook, Instagram), w tym niezbędne w tym celu zwielokrotnienie Pracy Konkursowej techniką cyfrową, łącznie z wprowadzeniem Pracy Konkursowej do pamięci komputera,
– w ramach licencji Organizator jest uprawiony do korzystania z Pracy Konkursowej w całości lub w dowolnej części oraz łączenia Pracy Konkursowej lub jej fragmentów z innymi Pracami Konkursowymi innych Uczestników oraz korzystania z powstałego w rezultacie tych czynności materiału w sposób opisany powyżej, w tym na wyżej wymienionych polach eksploatacji, również w celach marketingowych, reklamowych, promocyjnych dotyczących usług Organizatora w zakresie nauki języków obcych,
– w ramach licencji Organizator ma prawo korzystać z Pracy Konkursowej także bez wskazania Uczestnika jako autora/wykonawcy tej pracy,
– licencja obejmuje upoważnienie Organizatora do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika - w sposób, w który zgodnie z powyższymi postanowieniami Organizator ma prawo korzystać z Pracy Konkursowej, w tym na wyżej wymienionych polach eksploatacji i w powyższych celach,
– licencja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy,
– wynagrodzenie Uczestnika z tytułu udzielenia licencji zawiera się w otrzymanej przez Uczestnika ww. nagrodzie przyznanej przez Organizatora, a Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z powyższego tytułu, w tym jakiekolwiek dodatkowe należności za zgodne z powyższymi warunkami korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej wraz z utrwalonym w niej wizerunkiem Uczestnika.
3. Udzielenie licencji oznacza zawarcie między Organizatorem a Uczestnikiem – na wyżej określonych warunkach - umowy licencyjnej na korzystanie z Pracy Konkursowej wraz z udzieleniem Organizatorowi upoważnienia do rozpowszechniania w ramach Pracy Konkursowej utrwalonego w niej wizerunku Uczestnika.
4. Jeden Uczestnik może zgłosić w Konkursie tylko jedną Pracę Konkursową.
5. Zgłaszając Pracę Konkursową Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy reprezentujący Uczestnika, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt a) Regulaminu, gwarantuje, że Uczestnik ten jest autorem przekazanej Pracy Konkursowej i przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej pracy, prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich, a także, że powyższa Praca Konkursowa nie narusza obowiązujących przepisów prawa oraz praw i dóbr osobistych osób trzecich.
6. Praca Konkursowa nie może być sprzeczna z przepisami prawa, w tym jej treść i forma nie może:
a) naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych,
b) naruszać dobrych obyczajów,
c) naruszać dóbr osobistych Organizatora ani osób trzecich, a w szczególności nie może zawierać:
d) zawierać słów powszechnie uznanych za obraźliwe,
e) zawierających treści pornograficznych, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym, lub dyskryminujących grupy społeczne.
7. Zgłaszając Prace konkursową Uczestnik albo opiekun prawny reprezentujący Uczestnika udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do Pracy konkursowej.

 

§ 5. Nagroda

 

1. Nagrodami w Konkursie dla 10 równorzędnych zwycięzców są głośniki JBL Go Essential o wartości 109 zł.
2. Do każdej z nagród, o których mowa w niniejszym ustępie powyżej, na rzecz Uczestnika, któremu dana nagroda została przyznana, zostanie dodana nagroda pieniężna stanowiąca 11,11% wartości danej nagrody. Wspomniana nagroda pieniężna nie będzie wypłacona, lecz pobrana i odprowadzona do właściwego dla danego Uczestnika urzędu skarbowego jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody przyznanej danemu Uczestnikowi zgodnie z postanowieniami ust.1 powyżej, o którym to podatku mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 r. poz. 1509). Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku od nagrody odpowiedzialny jest Organizator.
3. Organizator nie przewiduje możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego zamiast nagród, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Nagród

 

1. Organizator powoła trzyosobową komisję konkursową oceniające Prace Konkursowe. Komisja konkursowa, oceniająca Prace Konkursowe, będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność i pomysłowość Prac Konkursowych. Ocenie komisji konkursowej podlegają wyłącznie Prace Konkursowe spełniające wymagania określone w Regulaminie, zgłoszone Organizatorowi zgodnie z warunkami Regulaminu. Komisja konkursowa podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji konkursowej. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, co nie pozbawia Uczestnika uprawnień w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu spośród wszystkich Uczestników Konkursu komisja konkursowa wyłoni dziesięciu równorzędnych zwycięzców, których prace komisja uzna za najbardziej oryginalne, kreatywne i pomysłowe spośród wszystkich otrzymanych przez Organizatora w ramach Konkursu Prac Konkursowych.

3. W dniu 27.09.2023 r. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu, przesyłając im na ich konto użytkownika w serwisie Facebook, informację o przyznaniu nagrody w Konkursie w prywatnej wiadomości.

4. Wydanie zwycięzcy nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, nastąpi do dnia 15.10.2023 r. Warunkiem odebrania nagrody w Konkursie, o której mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, jest także złożenie przez Uczestnika podpisu na protokole odbioru ww. nagrody.

 

§ 7. Dane osobowe

 

1. [Dane administratora] Dane osobowe Uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, będącego jednoczenie ich administratorem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).
Kontakt – e-mail: wsip@wsip.com.pl, numer telefonu: infolinia: (+48) 801 220 555 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) lub (+48) 22 36 83 801 (z telefonów komórkowych), lub pisemnie na adres siedziby administratora (Organizator).
Kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@wsip.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. [Cele i podstawa prawna przetwarzania danych] Cele i podstawa prawna przetwarzania danych są następujące:
a) realizacja Konkursu, w tym rozpatrzenie ewentualnych reklamacji i wydanie nagród w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes związany z koniecznością przetwarzania danych w powyższych celach, w związku z przystąpieniem Uczestnika do Konkursu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
b) obrona roszczeń związanych z udziałem w Konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest konieczność ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją Konkursu.
3. [Okres przechowywania danych osobowych] Dane będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń w związku z realizacją Konkursu.
4. [Odbiorcy danych] Odbiorcami danych będą następujące podmioty:
a) pracownicy i współpracownicy administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych;
b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora i wyłącznie na podstawie umowy powierzenia danych oraz ich upoważnieni pracownicy, m.in. w zakresie usług IT, usług doradczych, usług księgowych;
c) firmy kurierskie – w celu dostarczenia nagród w Konkursie.
5. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych przy zgłoszeniu Pracy Konkursowej, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1.3. Regulaminu jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że podanie tych danych jest niezbędne do wzięcia przez danego Uczestnika udziału w Konkursie oraz ewentualnie uzyskania nagrody w Konkursie.
6. [Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych] Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec administratora (Organizatora) z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku, gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
b) prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Podmiot danych może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji, gdy zdaniem podmiotu danych przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on, aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku, gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
c) prawa do żądania usunięcia jej danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”), jednak w tym przypadku administrator (Organizator) zrealizuje to prawo tylko w sytuacji, jeśli nie będzie zobligowany przepisami prawa do dalszego przetwarzania danych;
d) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO). W przypadku wniesienia ww. sprzeciwu administratorowi (WSiP) nie wolno będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że administrator (WSiP) wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
7. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez administratora (Organizatora) do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są na początku klauzuli.

 

§ 8. Reklamacje

 

1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać począwszy od dnia rozpoczęcia Konkursu do 24.09.2023 r. (w przypadku reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego), co w żaden sposób nie pozbawia osoby zgłaszającej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem, w tym jego realizacją, można zgłosić do Organizatora pisemnie lub osobiście (na adres: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej – z dopiskiem: „Konkurs Skuteczne metody nauki”), lub drogą mailową na adres e-mail: wsip@wsip.com.pl.
3. Organizator, w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji, rozpatrzy zgłoszoną reklamację i powiadomi osobę zgłaszającą reklamację o jej rozstrzygnięciu pisemnie (w formie listu poleconego na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji) lub, odpowiednio, drogą mailową (w przypadku reklamacji przesłanych drogą mailową) na adres e-mail wskazany w reklamacji. Odpowiedź na reklamację Organizator Promocji przekaże osobie wnoszącej reklamację na papierze lub innym trwałym nośniku.
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji nie pozbawia osoby wnoszącej reklamację ewentualnych uprawnień w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Regulamin jest dostępny na stronie profilu Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych S.A. w serwisie Facebook pod adresem https://www.facebook.com/wydawnictwo.wsip.