Klucz odpowiedzi

Test z matematyki dla uczniów klas 8, przed egzaminem ósmoklasisty

 

Zadanie 1. (0–1)
Z cyfr: 0, 2, 4, 6 i 8 Janek tworzy liczby pięciocyfrowe takie, że żadna cyfra w utworzonej liczbie się nie powtarza.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Najmniejsza liczba, jaką może utworzyć Janek, jest równa 20 468. P F
Każda utworzona przez Janka liczba jest podzielna przez 4. P F

 

Zadanie 2. (0–1)
Do liczby 62 dopisano taką samą liczbę, powstała wtedy liczba czterocyfrowa.
Czy otrzymana liczba czterocyfrowa jest podzielna przez 4? Wybierz odpowiedź A (Tak) albo B (Nie) i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3.

A. Tak, ponieważ 1. ostatnia jej cyfra nie jest wielokrotnością liczby 4.
B. Nie, 2. jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę, która nie dzieli się przez 4.
3.    suma cyfr tej liczby jest podzielna przez 4.

 

 

Zadanie 3. (0–1)
Puste kartonowe pudełko ma masę 15 dekagramów. Do pudełka zapakowano 12 jednakowych sadzonek kwiatów. Jedna sadzonka waży 125 gramów.
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Masa pudełka z sadzonkami wyrażona w kilogramach jest równa

A. 1,5     B. 1,65      C. 1500      D. 1650

 

Zadanie 4. (0–1)
Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość wyrażenia 0,15 ∙ 0,5 jest równa wartości wyrażenia A/B.

A.  (500 · 5) : 100      B. (500 · 5) : 1000

Wartość wyrażenia 7,5 : 0,15 jest równa wartości wyrażenia C/D.

C. 75 :15      D. 750 :15

 

Zadanie 5. (0–1)
Dane są dwa wyrażenia:

I:  i II: 

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz odpowiedź spośród oznaczonych literami A i B oraz odpowiedź spośród oznaczonych literami C i D.

Wartość I wyrażenia jest A/B razy C/D od wartości II wyrażenia.

A. 10      B. 100      C. mniejsza      D. większa

 

Zadanie 6. (0–1)

W dwóch sklepach cena tego samego modelu laptopa była równa 2500 zł. W pierwszym sklepie laptop został przeceniony jednorazowo o 20%. W drugim sklepie ten sam model laptopa został przeceniony najpierw o 10%, a po miesiącu o kolejne 10%.

Czy cena laptopa po obniżkach w obu sklepach była taka sama? Wybierz odpowiedź A (Tak) albo B (Nie) i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3.

A Tak, ponieważ 1. 20% to jest to samo co dwa razy 10%.
B Nie, 2. kolejna obniżka ceny w drugim sklepie była dopiero po miesiącu.
3. w drugim sklepie kolejna obniżka ceny była liczona od nowej, mniejszej kwoty.

 

 

Informacje do zadania 7. i 8.

Waga pani Marty podczas pomiaru masy ciała wyznacza również procentową zawartość

w organizmie wody, tkanki tłuszczowej, mięśniowej i kostnej. W tabeli przedstawiono wybrane wyniki, jakie uzyskała pani Marta w jednym z pomiarów.

 

Masa ciała (kg) Woda (%) Tkanka tłuszczowa

(%)

Tkanka mięśniowa

(%)

62,5 54 24,8 37,2

 

Zadanie 7. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Masa wody zawartej w organizmie pani Marty wykazana podczas pomiaru była równa

A. 54 kg      B. 33,75 kg      C. 28,75 kg      D. 8,5 kg

Zadanie 8. (0–1)
Tkanka kostna zawarta w organizmie pani Marty w chwili pomiaru miała masę 7,5 kg.
Jaki procent masy ciała stanowiła podczas tego pomiaru masa tkanki kostnej zawartej w organizmie pani Marty? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 0,12%      B. 7,5%      C. 12%     D. 75%

Zadanie 9. (0–1)
Uczniowie klasy ósmej zorganizowali turniej gry w kręgle. Wynajęcie kręgielni kosztowało 500 zł. Dla każdego uczestnika zakupiono poczęstunek za kwotę 10 zł. W zabawie uczestniczyło n uczniów.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Całkowity koszt zabawy (w złotych) opisuje wyrażenie 500 +10n. P F
Koszt (w złotych) przypadający na jednego ucznia opisuje wyrażenie (500 : n) + 10 P F

 

Zadanie 10. (0–1)
W opakowaniu jest 56 medali złotych i srebrnych. Stosunek liczby medali złotych do srebrnych jest równy 2 : 5.
Ile medali złotych jest w tym opakowaniu? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. 7      B. 8      C. 16      D. 40

 

Zadanie 11. (0–1)
Kasia narysowała figurę, która składa się z sześciu jednakowych trapezów równoramiennych. Krótsza podstawa oraz ramiona każdego z tych trapezów mają długość 3 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

 

Kąt rozwarty trapezu ma miarę 120°. P F
Suma miar wewnętrznych kątów ostrych narysowanej przez Kasię figury jest równa 720°. P F

 

Zadanie 12. (0–1)

W trapezie równoramiennym ABCD podstawa CD ma taką samą długość jak ramiona. Przekątna BD tworzy z podstawą AB kąt o mierze 35°.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

 

Trójkąty ABD BCD mają równe pola. P F
Kąty rozwarte tego trapezu maja miarę 110°. P F

 

 

Zadanie 13. (0–1)

Czy graniastosłup może mieć 258 krawędzi? Wybierz odpowiedź A (Tak) albo B (Nie) i jej uzasadnienie spośród 1, 2 albo 3.

A Tak, ponieważ 1.    liczba krawędzi graniastosłupa jest liczbą parzystą większą od 8.
B Nie, 2. liczba krawędzi graniastosłupa jest liczbą podzielną przez 3 i większą od 8.
3. liczba krawędzi graniastosłupa jest liczbą nieparzystą większą od 8.

 

 

Zadanie 14. (0–1)

Dwie ściany prostopadłościanu są prostokątami o wymiarach 4 cm × 10 cm. Inne dwie ściany są prostokątami o wymiarach 5 cm × 10 cm.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Objętość tego prostopadłościanu jest równa

A. 200 cm³     B. 300 cm³       C. 400 cm³      D. 500 cm³

 

Zadanie 15. (0–1)

Jedna ścianka sześciennej kostki jest żółta, dwie są czerwone, a pozostałe – zielone.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Prawdopodobieństwo, że podczas jednokrotnego rzutu tą kostką otrzymamy ściankę w kolorze czerwonym, jest równe

A. ⅙      B. ⅓      C. ½      D.

DO NAUKI POLECAMY:

Zachęcamy do sprawdzenia się w pozostałych testach: