WŁĄCZAMY W EDUKACJĘ to certyfikowany program szkoleniowy, którego celem jest pomoc w rozwijaniu kompetencji zawodowych w obecnej zmieniającej się rzeczywistości szkolnej - po 2-letniej nauce zdalnej, w klasach niejednorodnych etnicznie, w świecie ciągle rozwijających się nowych technologii.

Wyjątkowe webinary i szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów, którzy chcą uczyć aktywnie i zgodnie z ideą edukacji włączającej – jednego z ważnych kierunków zmian wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty.

Projekt WSiP oraz ORKE realizowany jest w TRZECH ETAPACH:

1. Etap 1 - Cykl 8 bezpłatnych webinarów Szkoła Włączająca (Termin: 17.11.2022 - 18.05.2023)

2. Etap 2 – Szkolenia dla dyrektorów oraz nauczycieli uczących z cykli WSiP z obszarów: Kompetencje dydaktyczno-metodyczne oraz Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne (Termin: od roku szkolnego 2023/2024)

3. Etap 3 – Webinary z e-narzędziownikami zawierającymi gotowe zadania edukacyjne do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych (Termin: od roku szkolnego 2023/2024)

1 ETAP. Zapraszamy na cykl webinarów „Szkoła włączająca”

1. 18.05.2023 g. 17:00

Nowoczesne technologie w pracy z klasą lub z grupą zróżnicowaną.

Trener: Izabela Juszkiewicz

Nowoczesne technologie służą zapewnieniu wysokiej jakości edukacji i otwierają nowe możliwości pracy dydaktycznej dla nauczyciela. Stosowanie TIK to praktyczne wykorzystanie wielu dostępnych narzędzi, które umożliwiają dzieciom i młodzieży z trudnościami większy dostęp do zdobywania wiedzy, a co za tym idzie do osiągania sukcesów edukacyjnych.

Start rejestracji na 30 dni przed datą realizacji webinaru

2. 20.04.2023 g. 17:00

Racjonalne usprawnienia, dostosowania i modyfikacje w budowaniu szkoły włączającej – przykłady dobrych praktyk edukacyjnych.

Trener: Magdalena Wieczorek

Spotkanie poświęcone jest znaczeniu racjonalnych usprawnień, dostosowań i modyfikacji w budowaniu szkoły włączającej, służących wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz umożliwiających równy dostęp do edukacji. Porozmawiamy o tym, w jaki sposób wdrażać dostosowania oraz usprawnienia w pracy z klasą zróżnicowaną?

3. 17.11.2022 g. 17:00

Diagnoza i ocena funkcjonalna w praktyce i jej znaczenie w procesie wsparcia.

Trener: Izabela Juszkiewicz

Misją nauczycieli jest zaplanowanie procesu dydaktycznego oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla każdego dziecka. Ocena funkcjonalna stanowi podstawowe narzędzie, które pomaga nauczycielom w diagnozie zdolności, mocnych i słabych stron a także deficytów występujących u uczniów.

4. 24.11.2022 g. 17:00

Współpraca szkoły z rodzicami i otoczeniem w budowaniu szkoły włączającej.

Trener : Jolanta Kuropatwa

Szkoła włączająca powinna tworzyć środowisko edukacyjne, w którym każdy z uczniów jest w stanie osiągnąć sukces. Skuteczności edukacji włączającej sprzyja między innymi:

  • współpraca nauczycieli i specjalistów z rodzicami,
  • współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Dzięki współdziałaniu szkoła może stać się centrum budowania inkluzji społecznej. Webinar przybliży uczestnikom co należy zrobić aby edukacja włączająca mogła odnieść sukces.

5. 15.12.2022 g. 17:00

Idea i założenia edukacji włączającej - rola i zadania nauczycieli w budowaniu szkoły dla każdego ucznia.

Trener: Małgorzata Jas

Edukacja włączająca to jeden z kierunków zmian wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty. Podczas webinaru opowiemy jakie zmiany czekają nauczycieli w najbliższych latach i jak wygląda harmonogram planowanych zmian? Czy sposób, w jaki nauczyciele organizują dziś procesy nauczania i wychowania w grupie, klasie, wpisuje się w założenia edukacji inkluzyjnej? Czego warto się „NAUCZYĆ”, a czego „ODUCZYĆ” w obliczu czekających nas zmian?

6. 19.01.2023 g. 17:00

Idea i założenia edukacji włączającej – rola i zadania dyrektora w budowaniu szkoły dla każdego ucznia.

Trener: Jolanta Kuropatwa

Czy każda polska szkoła tworzy warunki odpowiednie dla edukacji i wychowania wszystkich dzieci? Choć przepisy prawa zakładają tworzenie warunków budowania szkoły dla każdego ucznia, to jednak same przepisy nie wystarczą. Sukces edukacji włączającej zależy bowiem od wiedzy i postaw ludzi odpowiedzialnych za edukację.

7. 16.02.2023 g. 17:00

Praca z klasą lub z grupą zróżnicowaną – praktyki edukacyjne sprzyjające uczeniu się.

Trener: Magdalena Wieczorek

Na spotkaniu Ekspert ORKE, opowie o dylematach nauczycieli w kwestii pracy z klasą lub grupą zróżnicowaną. Na spotkaniu odpowiemy na pytanie: Jak organizować proces edukacyjny z uwzględnieniem metod pracy, które wspierają indywidualne potrzeby uczniów w zróżnicowanej grupie klasowej?

8. 16.03.2023 g. 17:00

Uniwersalne projektowanie w edukacji – praktyka tworzenia pomocy i materiałów dydaktycznych.

Trener: Małgorzata Jas

Na webinarium zaprezentujemy główne zasady Projektowania Uniwersalnego w Edukacji (UDL) oraz zasady szczegółowe, pomocne nauczycielom w modyfikacji ich warsztatu pracy ukierunkowanej na realizację założeń edukacji włączającej w praktyce.

Dlaczego warto skorzystać z oferty WSiP i ORKE? Co zyskuje dyrektor i nauczyciel?

Webinary i szkolenia poprowadzą najlepsi eksperci Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych z wybranych dziedzin. Wierzymy, że wiedza i umiejętności wyniesione z webinarów i szkoleń ułatwią pracę nauczycieli i dyrektorów, oraz pomogą uczniom w rozwijaniu ich unikatowych umiejętności.

1. Spotkanie z najlepszymi ekspertami ORKE, którzy podzielą się najnowszą wiedzą i doświadczeniem z obszarów wdrażanych systemowo w polskim systemie oświaty.

2. Poznanie pomysłów i rozwiązań, które można wykorzystać w swojej pracy zwłaszcza w obecnej zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

3. Zdobywanie nowych kompetencji i certyfikatów, które i przełożą się na lepsze zajęcia i ułatwią awans zawodowy.